Forest
Legal

REACH Artikel 33 Verklaring

REACH ("Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen") is een regelgevend kader voor chemische stoffen van de Europese Unie, dat op 1 juni 2007 in werking is getreden.

Artikel 33 Mededeling van informatie over stoffen in producten

Husqvarna Group verstrekt de volgende informatie over stoffen die door het European Chemicals Agency worden geïdentificeerd als stoffen waarvoor een vergunning is vereist, vermeld in Bijlage XIV van REACH (de zogenaamde Candidate List), in een concentratie van meer dan 0,1% gewichtsprocent (% w/w) in producten.