Όροι χρήσης

Η Husqvarna εκτιμά το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα της. Πριν από τη χρήση της Τοποθεσίας σάς ζητούμε και σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους Όρους χρήσης. Χρησιμοποιώντας την Τοποθεσία συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους.

Γενικά

Αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία και κάθε δευτερεύουσα τοποθεσία υπάγεται σε αυτήν (εφεξής καλούμενες συνολικά "Τοποθεσία") έχει δημοσιευτεί και διατηρείται από τη Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH, τις εταιρείες του ομίλου, τις θυγατρικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα της (εφεξής καλούμενα συνολικά "HUSQVARNA"). Η εκ μέρους σας χρήση αυτής της Τοποθεσίας υπόκειται σε νομικώς δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη HUSQVARNA (εφεξής “Συμφωνία”). Ακολουθούν οι όροι της Συμφωνίας (εφεξής “Όροι”). Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν την Τοποθεσία, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε με τους Όρους και κάθε σχετικό έγγραφο. Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους. Στην περίπτωση όπου διαφωνείτε με τους Όρους και κάθε σχετικό έγγραφο, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Τοποθεσία.

Άδεια

Σύμφωνα με τους Όρους που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία, η HUSQVARNA σάς χορηγεί το μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και περιορισμένο δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση σε αυτήν την Τοποθεσία και στα υλικά που περιέχονται σε αυτήν, καθώς και να τα χρησιμοποιείτε και να τα προβάλλετε. Συμφωνείτε να μην προβαίνετε με οποιοδήποτε τρόπο στη διακοπή ή απόπειρα διακοπής της λειτουργίας αυτής της Τοποθεσίας.

Η HUSQVARNA σας επιτρέπει να βλέπετε και να μεταφορτώνετε τις πληροφορίες («Έργα») στο Ιστότοπο μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, εκτός αν ορίζεται ρητά διαφορετικά στο Husqvarna Social Media Newsroom. Η άδεια αυτή δεν αποτελεί μεταβίβαση δικαιώματος στα Έργα και σε αντίγραφα των Έργων και υπόκειται στους κάτωθι περιορισμούς: 1) πρέπει να διατηρήσετε, σε όλα τα αντίγραφα των Έργων που μεταφέρατε στον υπολογιστή σας, κάθε ενημερωτικό κείμενο που αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κυριότητας που περιέχονται στα Έργα, 2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο τα Έργα, ούτε και να αναπαράγετε ή να τα προβάλλετε δημοσίως, να προβείτε σε δημόσια εκτέλεσή τους ή να διανείμετε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο τα Έργα ή να τα κοινοποιήσετε για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς τέλος, 3) δεν επιτρέπεται να χορηγήσετε τα Έργα σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός αν τον ενημερώσετε και συμφωνήσει ότι αποδέχεται τις υποχρεώσεις που προκύπτουν δυνάμει των παρόντων Όρων. Συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους επιπρόσθετους περιορισμούς που προβάλλονται στον Ιστότοπο όπως ενδέχεται να ενημερωθούν από καιρού εις καιρόν. 


Εγγυήσεις χρήστη

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των διατάξεων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και ότι θα συμμορφωθείτε με όλες τις υπάρχουσες και μελλοντικές πολιτικές και κανόνες του Ιστοτόπου. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για να: (α) διαδώσετε ανεπιθύμητη ή αυτόκλητη επικοινωνία, (β) προσποιηθείτε ότι είστε η HUSQVARNA ή κάποιος άλλος ή επιτρέψετε σε κάποιον τρίτο να προσποιηθεί ότι είναι εσείς, (γ) πλαστογραφήσετε επικεφαλίδες ή να διαχειριστείτε με άλλο τρόπο τα αναγνωριστικά, προκειμένου να αποκρύψετε την προέλευση περιεχομένου το οποίο μεταδίδεται μέσω του Ιστοτόπου, (δ) δηλώσετε ψευδώς τη σχέση σας με ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (ε) ενεργήσετε κατά τρόπο που να επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα άλλων χρηστών να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, (στ) προβείτε σε ενέργειες που παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία, (ζ) δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε υλικό το οποίο παραβιάζει ή αθετεί κατά κάποιον τρόπο τα δικαιώματα άλλων ή είναι παράνομο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, χυδαίο ή άλλως απαράδεκτο ή περιέχει έμμεση ή άμεση διαφήμιση όσον αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες ή (η) συγκεντρώσετε ή αποθηκεύσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν άλλους χρήστες, εκτός αν οι εν λόγω χρήστες παράσχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους.

Απόρρητο

Πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές της HUSQVARNA για την προστασία του απορρήτου, όπως για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και την προστασία του απορρήτου σας από εμάς μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική απορρήτου της HUSQVARNA. Με τη χρήση της παρούσας Τοποθεσίας συμφωνείτε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της HUSQVARNA.

Μεταβολές

Η HUSQVARNA διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, να τροποποιεί, να προσθέτει ή να καταργεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οποιαδήποτε μεταβολή στην παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσής της στην Τοποθεσία. Εάν μετά από οποιαδήποτε μεταβολή της Συμφωνίας εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την Τοποθεσία, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τη σχετική μεταβολή.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας, εμπιστευτικών πληροφοριών, δικαιωμάτων επί βάσης δεδομένων και δικαιωμάτων επί εμπορικών σημάτων και σχεδίων κατατεθέντων ή μη) που αφορά την Τοποθεσία ανήκει στη HUSQVARNA ή τους δικαιοπαρόχους της. Δικαιούχος κάθε δικαιώματος σχετικού με υπεραξία και πνευματική ιδιοκτησία που απορρέει από τη χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της HUSQVARNA είναι η HUSQVARNA.

Αυτή η τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των Υλικών, έχει κατοχυρωθεί με πνευματικά δικαιώματα και προστατεύεται από παγκόσμιες νομικές διατάξεις και συνθήκες περί πνευματικών δικαιωμάτων. Κατά τη χρήση αυτής της Τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των Υλικών, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε προς κάθε παγκόσμια νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και να μην επιτρέπεται τη μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή των Υλικών. Σύμφωνα με καμία νομοθεσία περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικού απορρήτου δεν σας εκχωρεί η HUSQVARNA οποιοδήποτε ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα.

Σημειωτέον ότι τυχόν πληροφορίες, αυτόκλητες προτάσεις, ιδέες ή άλλες υποβληθείσες πληροφορίες θα θεωρούνται ότι δεν είναι εμπιστευτικές ούτε αποκλειστικής χρήσης. Εκτός περιπτώσεων αποστολής πληροφοριών ή υλικού με τη χρήση Δήλωσης πληροφοριών περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Πολιτική της Husqvarna για την εξέταση αυτόκλητων ιδεών, με την αποστολή κάθε πληροφορίας ή υλικού χορηγείτε στη HUSQVARNA απεριόριστη, δωρεάν, αμετάκλητη και παγκόσμιας εμβέλειας άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, εμφάνισης, παρουσίασης, τροποποίησης, μετάδοσης και διανομής των σχετικών υλικών ή πληροφοριών, ενώ παράλληλα συμφωνείτε ότι η HUSQVARNA μπορεί ελεύθερα να κάνει χρήση τυχόν ιδεών, εννοιών, τεχνογνωσίας ή τεχνικών που αποστέλλετε για οποιονδήποτε σκοπό.

Λογισμικό

Τυχόν λογισμικό που μπορεί να διατίθεται προς λήψη από αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία (εφεξής “Λογισμικό”) αποτελεί έργο της HUSQVARNA ή/και των προμηθευτών της και διέπεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Η χρήση του Λογισμικού διέπεται από τους όρους του συμφωνητικού αδείας τελικού χρήστη (εφεξής “Συμφωνητικό αδείας χρήσης”), εάν υπάρχει, το οποίο συνοδεύει ή συμπεριλαμβάνεται με το Λογισμικό. Το Λογισμικό διατίθεται προς λήψη για χρήση αποκλειστικά από τελικούς χρήστες, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το Συμφωνητικό αδείας χρήσης. Τυχόν αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού πέραν των όσων προβλέπονται στο Συμφωνητικό αδείας χρήσης ενδέχεται να συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΦ' ΟΣΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ, ΜΟΝΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Η HUSQVARNA ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΟΠΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

Άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες

Για τη δική σας ευκολία, η Τοποθεσία ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς διαδικτυακές τοποθεσίες των οποίων η ιδιοκτησία, δημοσίευση και συντήρηση ανήκει σε τρίτους. Η HUSQVARNA δεν αναλαμβάνει την επιτήρηση ή τον έλεγχο του Περιεχομένου τοποθεσιών τρίτων και δεν ευθύνεται για το ακριβές ή την αξιοπιστία των εν λόγω διαδικτυακών τοποθεσιών τρίτων.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι προς την Τοποθεσία

Όλοι οι σύνδεσμοι προς τον Ιστότοπο πρέπει να εγκριθούν εγγράφως από τη HUSQVARNA, εκτός από ιστότοπους, με τους οποίους συμφωνεί η HUSQVARNA. Πρόκειται για ιστοτόπους όπου: (i) ο σύνδεσμος είναι ένας σύνδεσμος μόνο κειμένου, ο οποίος περιέχει μόνο την επωνυμία «HUSQVARNA» και δεν περιέχει σήματα της HUSQVARNA ή των αδειοδοτών της, (ii) ο σύνδεσμος παραπέμπει μόνο στο www.husqvarna.com και όχι σε βαθύτερες σελίδες, (iii) ο σύνδεσμος, όταν ενεργοποιηθεί από ένα χρήστη, προβάλλει την εν λόγω σελίδα σε πλήρη σελίδα σε ένα εντελώς λειτουργικό παράθυρο περιήγησης ιστού με πλήρεις δυνατότητες περιήγησης και όχι εντός «πλαισίου» στον Ιστότοπο όπου παραπέμπει ο σύνδεσμος και (iv) η εμφάνιση, η θέση και οι άλλες πτυχές του συνδέσμου δεν μπορούν να δημιουργήσουν την ψευδή εντύπωση ότι ένα πρόσωπο ή οι δραστηριότητες ή τα προϊόντα του συσχετίζονται ή χρηματοδοτούνται από τη HUSQVARNA ούτε και είναι τέτοιας φύσης που να προκαλούν ζημία ή που να καταστρέφουν την καλή φήμη και αναγνωρισιμότητα που σχετίζεται με την επωνυμία και τα σήματα της HUSQVARNA ή των Θυγατρικών της. Η HUSQVARNA διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδειά της για συνδέσμους ανά πάσα στιγμή κατά την διακριτική της ευχέρεια.

Εξαίρεση σιωπηρών εγγυήσεων

Παρότι έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται το ακριβές των πληροφοριών αυτής της Τοποθεσίας και η διαρκής διαθεσιμότητά της, η HUSQVARNA δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σχετικώς. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. Η HUSQVARNA ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ, ΑΠΟΨΗΣ, ΔΗΛΩΣΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ή ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΑΝ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΨΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΔΗΛΩΣΗ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ. Η HUSQVARNA ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΕΙΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Η HUSQVARNA ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ. ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΚΛΟΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Η HUSQVARNA ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΥΤΗ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Ή ΚΑΘΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ HUSQVARNA ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΔΗΛΩΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟΥ. Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στη διαδικτυακή τοποθεσία ενδέχεται να περιέχουν αναφορές ή παραπομπές σε προϊόντα, υπηρεσίες κ.λπ. της HUSQVARNA, οι οποίες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη ή δεν είναι διαθέσιμες στη δική σας χώρα. Το ακριβές των εν λόγω πληροφοριών δεν μπορεί να διασφαλιστεί, ιδίως επειδή οι πληροφορίες αυτές υπόκεινται σε αλλαγές, ειδικές απαιτήσεις ή διαθεσιμότητα, ούτε υπονοούν οι εν λόγω αναφορές ότι η HUSQVARNA σκοπεύει να ανακοινώσει τα σχετικά προϊόντα, υπηρεσίες κ.λπ. στη χώρα σας. Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες κ.λπ. που είναι διαθέσιμες στην περίπτωσή σας, καθώς και για παραγγελίες, απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Η HUSQVARNA διατηρεί το δικαίωμα όπως προβαίνει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, στη μεταβολή, τροποποίηση, προσθήκη ή/και απόσυρση κάθε προϊόντος, υπηρεσίας κ.λπ.

Περιορισμός ευθύνης

Η HUSQVARNA ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΥΡΩΣΗΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, Ή ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΥ Η HUSQVARNA ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η HUSQVARNA ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΕΣ Ή ΜΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ. Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.

Δήλωση δικαιοδοσίας

Αυτή η Τοποθεσία τελεί υπό τον έλεγχο, την εκμετάλλευση και διαχείριση της HUSQVARNA από την έδρα της στη Σουηδία. Η HUSQVARNA δεν δηλώνει ότι τα υλικά που περιέχονται σε αυτήν την Τοποθεσία είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα προς χρήση εκτός Σουηδίας. Πρόσβαση σε αυτήν την Τοποθεσία από περιοχές όπου το περιεχόμενο της Τοποθεσίας είναι παράνομο ή απαγορευμένο. Εάν αποκτάτε πρόσβαση σε αυτήν την Τοποθεσία από περιοχές εκτός της επικράτειας της Σουηδίας, φέρετε την ευθύνη για συμμόρφωση προς κάθε τοπικό νόμο. Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από τη νομοθεσία του Βασιλείου της Σουηδίας χωρίς να ισχύουν οι διατάξεις της περί συγκρούσεων δικαίου. Αρμόδιο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα Συμφωνία είναι το Πρωτοδικείο της Στοκχόλμης.

Τελευταία ενημέρωση την 03/03/11.