Biodiversity Ladybug
Nyheter och media

Ny digital tjänst kan utveckla städernas biologiska mångfald

Urban Biodiversity Alert är en ny digital tjänst tillgänglig via Husqvarna Urban Green Index, HUGSI.green. Tjänsten hjälper städer över hela världen att skaffa sig insikter om sina urbana ekosystem. Tjänsten kan visa på områden som behöver skyddas och vidareutvecklas för att öka den biologiska mångfalden. Det går också att identifiera viktiga kopplingar mellan dessa områden för att öka migration av olika växtarter. Information och kartor från Biodiversity Alert kan bidra till att skapa grönare städer med hög grad av biologisk mångfald.

– Med hjälp av AI-analys av satellitbilder kan vi bedöma potentialen för biologisk mångfald i städer över hela jorden på en övergripande nivå. Allt kommer att finnas tillgängligt på vår övervakningstjänst för urbana grönområden som heter HUGSI.green från och med slutet av november, säger Erik Swan, Director, Digital Business Exploration på Husqvarna.

Öka den biologiska mångfalden
I en tid när urbaniseringen fortsätter har vikten av att bevara och öka den biologiska mångfalden aldrig varit större. Husqvarna inser att detta är brådskande och kommer nu med en lösning som ger städernas beslutsfattare möjlighet att bedöma, spåra och öka stadens urbana biologiska mångfald.

Tvärtom mot vad många tror kan rika ekosystem med biologisk mångfald finnas i städerna. Genom att identifiera och aktivt arbeta för att bevara och utvidga urbana ekosystemtjänster i städerna kan man dämpa klimatförändringarna.

För att förstå den biologiska mångfalden behöver en bedömning ske av mängden och kvaliteten på befintliga grönområden i staden, samt i vilken grad olika områden är kopplade till varandra.

  • Som en tumregel är större grönområden bättre än mindre ytor för biologisk mångfald – en minskning av ytan minskar också den biologiska mångfalden.
  • Grönområden med en kvalitet som liknar den ute i naturen, främst inhemska arter och naturliga ekosystem, ger plats åt fler arter än de områden som har arter som inte hör hemma naturligt i ekosystemet.
  • Sammankopplade grönytor med färre hindrande barriärer skapar ett livskraftigt habitat för många arter.Nya jämförelsetal, KPI:er, för urban biologisk mångfald har lagts till i HUGSI.green

För att mäta potentialen för biologisk mångfald i städer har Husqvarna utvecklat följande nya nyckeltal för alla städer som ingår i HUGSI.green.

1. Nature Potential Score – mäter i vilken grad har naturen fått fotfäste i staden.

2. Nature Connectivity Score - mäter i vilken grad olika naturområden i staden är kopplade till varandra.

3. Biodiversity Indicator Score - en kombinerad poäng av naturpotential och koppling till naturen.  Hålla koll på den biologiska mångfalden
Årlig övervakning av städer med hjälp av data från satelliter, gör det möjligt att se om viktiga områden för den biologiska mångfalden har försvunnit. Övervakningen kan också visa på brutna förbindelser mellan sådana landområden.

– Med Biodiversity Alert-funktionen kan vi förse städer och kommuner, som är engagerade i att hantera och öka sin biologiska mångfald, med viktiga data, säger Erik Swan.

Läs mer här: https://www.hugsi.green

För mer information kontakta:

Erik Swan
Director Digital Business Exploration Husqvarna
erik.swan@husqvarnagroup.com