Forest
Juridiskt

Hand-/armvibrationer

Bakgrund

I EG-direktiv 2002/44/EG anges minimikraven för hur arbetare ska skyddas mot hälso- och säkerhetsrisker som uppstår eller kan uppstå när arbetarna utsätts för mekaniska vibrationer.

Bedömningen av vibrationsexponeringen beräknas i relation till ett standardiserat värde på åtta timmars daglig exponering: A(8). När A(8)-värdet väl har fastställts ska det jämföras med insatsvärdet och gränsvärdet för exponering. I EG-direktivet anges minimikraven. Du måste därför också kontrollera lagstiftningen i varje berörd medlemsstat, för att fastställa huruvida man i respektive lagstiftning har striktare exponeringsvärden.

Beroende på det dagliga insatsvärdet för exponering (EAV) och det dagliga gränsvärdet för exponering (ELV) är arbetsgivaren skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att styra vibrationsexponeringen.

Insatsvärde för exponering (EAV)

Om en användare utsätts för en A(8)-vibrationsexponering som överskrider EAV på 2,5 m/s² måste arbetsgivaren göra en riskbedömning av driften samt införa kontrollåtgärder. Mer information finns i direktiv 2002/44/EG och varje medlemsstats lagstiftning.

Gränsvärde för exponering (ELV)

Under inga omständigheter får någon arbetare utsättas för värden över ELV (5,0 m/²).

Guide

A(8) < 2,5 m/s².
Daglig vibrationsexponering under gränsvärdet. Inget behov av vidare åtgärder för att minska exponeringen.

A(8) = 2,5–5,0 m/s²
Daglig vibration över gränsvärdet. Ökad risk för att operatören drabbas av vibrationsrelaterade skador. I Husqvarnas rekommendationer och direktiv 2002/44/EG finns det riktlinjer för att minska farorna med vibrationsexponering.

A(8) > 5,0 m/s²
Den dagliga vibrationsexponeringen överskrider gränsvärdet för exponering. Arbeta kortare dagar och/eller använd en maskin med lägre vibrationsnivå.

Rekommenderad åtgärd för att sänka vibrationsexponeringen

Använd endast motorverktyg med låga vibrationsnivåer. Detta är den allra viktigaste rekommendationen. Vibrationsdata går normalt att hitta i den tekniska informationen från tillverkaren.

Se till att verktyget används så kort tid som möjligt. A(8)-värdet är en funktion av både vibrationsvärdet och exponeringstiden. Man kan alltså alltid överväga att skära ned på den tid som verktyget används.

Service och underhåll av maskinen. Följ tillverkarens rekommendationer. Framför allt är det viktigt att utföra underhåll av skärutrustningen och de roterande komponenterna som kan drabbas av obalans på grund av slitage.