Forest
Juridiskt

REACH artikel 33

REACH ("Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier") är Europeiska unionens kemikalielagstiftning som trädde i kraft den 1 juni 2007.

Artikel 33 Kommunikation av information om ämnen i varor

Husqvarna Group ger följande information om ämnen som fastställts av den Europeiska kemikaliemyndigheten som kandidater för bilaga XIV till REACH (den så kallade kandidatlistan), i en koncentration över 0,1 viktprocent i artiklarna.