Sprayer 321S15

Husqvarna - đối tác tại hiện trường của bạn

Chúng tôi cung cấp một dòng sản phẩm cho nông nghiệp nhẹ để cải thiện năng suất và tăng tối đa sản lượng cây trồng của bạn. Từ máy xới và máy làm cỏ để chuẩn bị đất đến máy phun để chăm sóc cây trồng và sản phẩm tiện ích chẳng hạn như bơm nước và máy phát. Tất cả được thiết kế với trọng tâm lên độ bền và hiệu suất của Husqvarna. Chúng tôi là đối tác tại hiện trường của bạn.