Forest
Pháp lý

Ấn hiệu

Husqvarna AB (publ)
Box 7454 SE-103 92 Stockholm
Địa chỉ truy cập: Regeringsgatan 28
Điện thoại: +46 (0)8 738 90 00
Telefax: +46 (0)8 738 94 50
CEO: Pavel Hajman
Mã số đăng ký công ty: 556000-5331