Forest
Pháp lý

Điều khoản sử dụng

Tổng quát

Trang web này và bất kỳ trang web phụ nào ở đây (sau đây gọi chung là "Trang web") do Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH hoặc các công ty tập đoàn, công ty con hoặc các văn phòng chi nhánh (gọi chung là HUSQVARNA) công bố và duy trì. Việc sử dụng Trang web của bạn phải tuân theo thỏa thuận ràng buộc hợp pháp giữa bạn và HUSQVARNA (sau đây gọi chung là "Thỏa thuận"). Với việc sử dụng Trang web, bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với điều khoản và điều kiện và tất cả tài liệu liên quan.

Giấy phép

Theo các điều khoản và điều kiện quy định trong Thỏa thuận này, HUSQVARNA trao cho bạn quyền không độc quyền, không chuyển nhượng và có giới hạn về truy cập, sử dụng và hiển thị Trang web này và các tài liệu có trên Trang web. Bạn đồng ý không gây gián đoạn hoặc tìm cách gây gián đoạn quá trình hoạt động của Trang web dưới mọi hình thức.

HUSQVARNA cho phép bạn xem và tải xuống thông tin ("Tài liệu") trên Trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Sự ủy quyền này không phải là chuyển nhượng quyền sở hữu đối với Tài liệu và bản sao của Tài liệu, đồng thời phải tuân theo những hạn chế sau: 1) bạn phải giữ lại tất cả bản sao Tài liệu đã tải xuống, tất cả thông báo về bản quyền và thông báo độc quyền khác có trong Tài liệu; 2) bạn không được phép sửa đổi Tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào hoặc sao chép hay thực hiện, phân phối hoặc phổ biến công khai hoặc sử dụng hay truyền tải Tài liệu theo cách khác nhằm mục đích công cộng hoặc thương mại và 3) bạn không được phép chuyển Tài liệu cho bất cứ người nào khác trừ khi bạn đã thông báo cho họ và họ đồng ý chấp nhận các nghĩa vụ phát sinh theo các điều khoản và điều kiện này. Bạn đồng ý tuân theo tất cả các hạn chế khác hiển thị trên Trang web khi các hạn chế này có thể được cập nhật tùy từng thời điểm. Trang web này, bao gồm tất cả Tài liệu, là bản quyền và được luật về bản quyền và điều khoản hiệp ước bảo vệ trên phạm vi toàn cầu. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả luật về bản quyền trên phạm vi toàn cầu trong việc sử dụng Trang web này, và ngăn chặn bất kỳ hành vi sao chép Tài liệu không được ủy quyền nào. HUSQVARNA không cấp quyền, rõ ràng hay ngụ ý cho bạn cho việc sử dụng bất kỳ bằng sáng chế, thiết kế, nhãn hiệu thương mại, bản sao hoặc pháp chế bí mật thương mại nào.

Bảo hành dành cho người dùng

Bạn trình bày và bảo đảm rằng bạn sẽ sử dụng Trang web tuân theo Thỏa thuận này bao gồm luật pháp và điều khoản theo Thỏa thuận này đồng thời tuân thủ tất cả chính sách và điều lệ Trang web hiện có hoặc trong tương lai. Bạn đồng ý không sử dụng Trang web để: (a) truyền thông tin giao tiếp tự nguyện và tin rác; (b) giả vờ là HUSQVARNA hoặc một người nào đó hoặc cho phép bên thứ ba giả vờ là bạn; (c) giả mạo tiêu đề hoặc theo cách khác thao túng ký hiệu nhận dạng nhằm che giấu nguồn gốc của nội dung được truyền tải trong Trang web; (d) trình bày sai quan hệ của bạn với một người hoặc thực thể; (e) hành động theo cách gây tác động tiêu cực lên khả năng sử dụng Trang web của người dùng khác; (f) tham gia vào các hoạt động vi phạm bất kỳ luật pháp hiện hành nào, (g) đăng hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào vi phạm hoặc xâm phạm theo bất kỳ cách nào về quyền của người khác hoặc phi pháp, có tính chất lạm dụng, nói xấu, khiếm nhã hoặc theo cách khác gây khó chịu hoặc có chứa bất kỳ quảng cáo hoặc sự gạ gẫm nào có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc (h) thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân về người dùng khác trừ khi được người dùng đó ủy quyền cụ thể.

Riêng tư

Bạn có thể tìm thấy thông tin về các thông lệ về quyền riêng tư của HUSQVARNA, cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong Chính sách về quyền riêng tư của HUSQVARNA. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với dữ liệu cá nhân được sử dụng theo Chính sách về quyền riêng tư của HUSQVARNA.

Những thay đổi

HUSQVARNA bảo lưu quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hoặc loại bỏ toàn bộ hoặc một phần nội dung trong Thỏa thuận này theo quyết định của riêng mình vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Những thay đổi trong Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực khi được đăng trên Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này được đăng sẽ được xem là sự chấp nhận với những thay đổi đó.

HUSQVARNA sẽ không chịu ràng buộc pháp lý bởi Thỏa thuận này và bảo lưu mọi quyền pháp lý liên quan đến việc không tuân thủ như vậy. 

Quyền sở hữu trí tuệ

Bạn công nhận và đồng ý rằng tất cả quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm, nhưng không hạn chế, bản quyền, bằng sáng chế, bí quyết, thông tin mật, quyền cơ sở dữ liệu và quyền trong nhãn hiệu thương mại và thiết kế dù được đăng ký hoặc chưa được đăng ký) có trên Trang web được trao cho HUSQVARNA hoặc người cấp giấy phép của công ty. Tất cả lợi thế thương mại và quyền sở hữu trí tuệ thông qua việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ như vậy được trao cho HUSQVARNA sẽ có hiệu lực với HUSQVARNA.

Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn không, và không có điều nào trong Thỏa thuận này cho bạn quyền để, sử dụng nhãn hiệu thương mại, dấu hiệu dịch vụ, biểu tượng, tên miền hoặc những tính năng thương hiệu đặc trưng.

Vui lòng lưu ý rằng bất kỳ thông tin, thảo luận, ý tưởng hoặc việc gửi tự nguyện nào khác sẽ được xem là không bảo mật và không độc quyền. Với việc gửi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, trừ trong Tuyên bố thông tin có bằng sáng chế như được mô tả trong Chính sách về xem xét các ý tưởng tự nguyện của Husqvarna, bạn cấp cho HUSQVARNA giấy phép không giới hạn, không đặc quyền, không thể thu hồi và trên phạm vi toàn cầu để sử dụng, tái sản xuất, trình bày, thực hiện, chỉnh sửa, truyền và phân phát những tài liệu hoặc thông tin này và bạn cũng đồng ý rằng HUSQVARNA tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào bạn gửi cho chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách về xem xét ý tưởng tự nguyện của HUSQVARNA.

Phần mềm

Bất kỳ phần mềm nào khả dụng để tải xuống từ trang web này (sau đây gọi chung là "Phần mềm") là sản phẩm có bản quyền của HUSQVARNA và/hoặc những nhà cung ứng của công ty.

Việc sử dụng Phần mềm được quản lý bởi các điều khoản thỏa thuận giấy phép người dùng cuối, nếu có, đi cùng hoặc được bao gồm cùng với Phần mềm (sau đây gọi chung là "Thỏa thuận giấy phép"). Trừ khi theo cách khác tuân thủ Thỏa thuận giấy phép, Phần mềm khả dụng để tải xuống chỉ cho người dùng cuối sử dụng. Bất kỳ việc tái sản xuất hoặc tài phân phát Phần mềm nào không tuân theo Thỏa thuận giấy phép có thể dẫn đến phạt dân sự và hình sự.

KHÔNG GIỚI HẠN VỚI NHỮNG ĐIỀU TRÊN, VIỆC SAO CHÉP HOẶC TÁI SẢN XUẤT PHẦN MỀM CHO BẤT KỲ MÁY CHỦ HOẶC VỊ TRÍ NÀO KHÁC ĐỂ TÁI SẢN XUẤT HOẶC PHÂN PHÁT LẠI BỊ NGHIÊM CẤM RÕ RÀNG.

PHẦN MỀM ĐƯỢC BẢO HÀNH, NẾU CÓ, CHỈ TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN GIẤY PHÉP. TRỪ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC BẢO ĐẢM TRONG THỎA THUẬN GIẤY PHÉP, HUSQVARNA DO ĐÓ TỪ BỎ TẤT CẢ BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM, BAO GỒM TẤT CẢ BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý HOẶC KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, KHẢ NĂNG PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH, QUYỀN VÀ KHÔNG VI PHẠM CỤ THỂ.

Các trang web bên thứ ba

Nhằm tạo thuận tiện cho bạn, Trang web này có thể bao gồm những liên kết đến các trang web trên Internet do bên thứ ba sở hữu, phát hành và duy trì. HUSQVARNA không thực hiện giám sát hoặc xem trước Nội dung trang bên thứ ba như vậy hay HUSQVARNA chịu trách nhiệm cho tính chính xác hoặc độ tin cậy của các trang web bên thứ ba như vậy.

Các liên kết bên ngoài đến Trang web

Tất cả liên kết đến Trang web phải được HUSQVARNA phê duyệt trước bằng văn bản, trừ trường hợp HUSQVARNA chấp nhận những liên kết, trong đó: (i) liên kết là liên kết định dạng chỉ văn bản chỉ chứa tên "HUSQVARNA" và không chứa bất cứ thương hiệu độc quyền nào của HUSQVARNA hoặc người cấp phép của HUSQVARNA; (ii) liên kết chỉ "hướng" đến trang web www.husqvarna.com và không chỉ đến những trang phụ; (iii) khi được kích hoạt bởi người dùng, liên kết sẽ hiển thị trang toàn màn hình trong cửa sổ trình duyệt có thể điều hướng và điều khiển toàn bộ nhưng không nằm trong phạm vi "khung" trên Trang web đã liên kết và (iv) giao diện, vị trí cùng các đặc điểm khác của liên kết có thể không gây hiểu nhầm rằng đơn vị hoặc hoạt động hay sản phẩm của đơn vị đó liên kết với hoặc được tài trợ bởi HUSQVARNA và cũng không có mục đích như vậy nhằm gây tổn hại hoặc giảm uy tín kinh doanh gắn liền với tên và thương hiệu của HUSQVARNA hoặc các Công ty liên kết. HUSQVARNA có toàn bộ quyền thu hồi sự chấp nhận liên kết này vào bất cứ lúc nào.

Không bao gồm bảo hành ngụ ý

Mặc dù HUSQVARNA hết sức cẩn thận để đảm bảo thông tin chính xác và Trang web này tiếp tục khả dụng, nhưng HUSQVARNA sẽ không chịu trách nhiệm cho việc đó. TÀI LIỆU CÓ THỂ CHỨA THÔNG TIN KHÔNG CHÍNH XÁC VÀ LỖI ĐÁNH MÁY. HUSQVARNA KHÔNG BẢO ĐẢM TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ CỦA TÀI LIỆU HAY MỨC ĐỘ TIN CẬY CỦA MỌI TƯ VẤN, Ý KIẾN, TUYÊN BỐ VÀ THÔNG TIN KHÁC ĐƯỢC HIỂN THỊ HOẶC CUNG CẤP QUA TRANG WEB NÀY. BẠN CÔNG NHẬN RẰNG BẠN SẼ TỰ MÌNH CHỊU RỦI RO KHI DỰA VÀO BẤT CỨ Ý KIẾN, TƯ VẤN, TUYÊN BỐ, GHI NHỚ HOẶC THÔNG TIN NÀO NHƯ VẬY. TẤT CẢ NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ HIỆN TRẠNG" VÀ "NHƯ HIỆN CÓ". HUSQVARNA TỪ CHỐI TUYỆT ĐỐI MỌI BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG TIÊU THỤ HAY SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, ĐẢM BẢO KHÔNG VI PHẠM HOẶC SỰ VẬN HÀNH TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG NÀY. HUSQVARNA KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN CHO SỰ BẢO MẬT CỦA TRANG WEB NÀY. BẠN CÔNG NHẬN BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC GỬI CÓ THỂ BỊ CHẶN. HUSQVARNA KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB HOẶC MÁY CHỦ CỦA TRANG WEB NÀY HAY GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ MÀ HUSQVARNA GỬI ĐI SẼ KHÔNG BỊ NHIỄM VI RÚT HOẶC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC. TẤT CẢ NỘI DUNG ĐẠI DIỆN, ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN NHƯ VẬY ĐỀU ĐƯỢC MIỄN TRỪ NGOẠI TRỪ NỘI DUNG MIỄN TRỪ BỊ PHÁP LUẬT CẤM. VIỆC MIỄN TRỪ BẢO ĐẢM CŨNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI MỌI TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA.

Thông tin được công bố trên trang web có thể tham chiếu hoặc tham chiếu chéo tới các sản phẩm, dịch vụ v.v. của HUSQVARNA không được công bố hoặc sẵn có tại quốc gia của bạn. Chúng tôi không thể đảm bảo sự chính xác của thông tin như vậy bởi vì thông tin này có thể thay đổi, các yêu cầu cụ thể hoặc sự có sẵn và tham chiếu đó không ngụ ý rằng HUSQVARNA dự định công bố sản phẩm, dịch vụ, v.v. đó tại quốc gia của bạn. Hãy liên hệ với đại lý địa phương bạn để hoàn tất các thông tin về sản phẩm, dịch vụ v.v. có thể có sẵn cho bạn và để đặt hàng. HUSQVARNA bảo lưu quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm và/hoặc rút lại mọi sản phẩm, dịch vụ v.v. theo quyết định của riêng mình vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Giới hạn và trách nhiệm

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, HUSQVARNA SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT CỨ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ GÂY RA, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, ĐẶC BIỆT HOẶC NGẪU NHIÊN (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI VỀ THUA LỖ KINH DOANH, MẤT HỢP ĐỒNG, MẤT DOANH THU, MẤT DỮ LIỆU, MẤT THÔNG TIN HOẶC GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) LÀ KẾT QUẢ DO, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG HOẶC CÓ HOẶC KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, NGAY CẢ KHI HUSQVARNA ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ. NGOÀI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG TÀI LIỆU NÀY, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, HUSQVARNA SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẤT CỨ LỖI, SỰ THIẾU CHÍNH XÁC, BỎ QUA HOẶC CÁC THIẾU SÓT HAY KHÔNG KỊP THỜI HOẶC KHÔNG XÁC THỰC CỦA BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO CÓ TRONG TRANG WEB NÀY. GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM NÀY CŨNG SẼ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRANG WEB NÀO CỦA BÊN THỨ BA.

Tuyên bố quyền hạn

Trang web này do HUSQVARNA kiểm soát, điều hành và quản trị từ các văn phòng ở Thụy Điển. HUSQVARNA không trình bày rằng bất kỳ tài liệu nào tại Trang web này thích hợp và sẵn có để sử dụng tại những vị trí khác ngoài Thụy Điển. Truy cập Trang web từ những vùng lãnh thổ mà nội dung của Trang web là bất hợp pháp bị nghiêm cấm. Nếu bạn truy cập Trang web này từ những vị trí ngoài Thụy Điển, bạn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luật pháp của Vương quốc Thụy Điển sẽ quản lý Thỏa thuận này, mà không tác động đến xung đột giữa thỏa thuận với các điều luật. Tòa án địa phương Stockholm sẽ có quyền hạn pháp lý độc quyền trong trường hợp đầu tiên về bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận này.

Điều này được cập nhật lần cuối vào 21/08/26.