Forest
Pravna obvestila

Deklaracija o 33. členu Uredbe REACH

REACH ("Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij") je normativni okvir Evropske unije, ki ureja področje kemikalij in je začel veljati 1. junija 2007.

33. člen podaja informacije o vsebnosti materialov v proizvodih

Skupina Husqvarna zagotavlja naslednje informacije o snoveh, ki jih je Evropska agencija za kemikalije prepoznala kot kandidatke za Prilogo XIV Uredbe REACH (tako imenovani Seznam snovi kandidatk), v koncentracijah nad 0,1 % mase, izražene na oznakah.