Husqvarna Lease Plus-försäkringar

Försäkringstagaren för försäkringen är Husqvarna Commercial Solutions (HCS) som ägare av finansierade tillgångar.

Försäkringsförmåner

Försäkringen täcker fysiska skador eller förlust av försäkrad utrustning genom plötsliga och oförutsedda yttre händelser som brand, blixtnedslag, vattenskador, stöld, vandalisering och olyckor.

 • Försäkringen täcker reparation eller ny likvärdig utrustning i händelse av förlust eller total skada.
 • Snabb hantering av anspråk – anspråk hanteras snabbt och effektivt så att du kan använda utrustningen igen så snart som möjligt.
 • Låg självrisk – Vid normal aktsamhet kompenseras skadan med låg självrisk.
UTRUSTNINGENS URSPRUNGLIGA KOSTNADSJÄLVRISK
0–20 000 SEK500 SEK
20 001–50 000 SEK1 000 SEK
50 001–100 000 SEK2 000 SEK
Över 100 000 SEK5 000 SEK

OBS! Självrisken anges i SEK och växlas till lokal valuta för varje försäkringsfall. På grund av det minskande värdet på den svenska kronan är det därför bäst att varje marknad beräknar självrisken baserat på SEK.

När försäkringen gäller

Försäkringen träder i kraft från det datum då utrustningen levererades till hyrestagaren, men aldrig senare än tiden då försäkringstagaren påtar sig ansvar för utrustningen.

Försäkringen upphör att gälla när den avtalsperiod som anges i finansieringsavtalet löper ut eller om avtalet avslutas i förtid.

Vad försäkringen täcker

Försäkringen täcker fysisk skada eller förlust av försäkrad utrustning genom plötsliga och oförutsedda yttre händelser som resulterar i att utrustningens värde reduceras eller går förlorat.

Skäl för kompensation

Kompensation ges endast om tid, plats och händelseförlopp kan anges och om rimliga säkerhetsåtgärder vidtas som är proportionerliga till utrustningens värde och benägenhet att stjälas.

Vid skador ska utrustningen repareras, eller vid avskrivning, bytas ut.

Särskilda undantag

Kompensation betalas inte för:

 • skador som består av eller uppstår till följd av ett fel i utrustningen på grund av interna orsaker eller brister i konstruktion, material eller tillverkning
 • Skador och fel inom den normala fabriksgarantin omfattas av det vanliga Lease Plus-avtalet.
 • skada eller förlust genom bedrägeri eller annat brott mot egendom
 • mindre skador (repor osv.) som inte påverkar produktens användbarhet eller som kan elimineras genom normal service eller justering
 • skador som består av eller uppkommer till följd av slitage, korrosion, beläggning, felaktig hantering, felaktig installation eller försummat underhåll, till exempel att produktens bruksanvisning inte följs.

Särskilda villkor för stöld

 • Om utrustningen tillfälligt lämnas i ett motorfordon, i ett bagageutrymme eller i ett annat låst inre utrymme måste fordonets säkerhetssystem aktiveras.
 • Om utrustningen lämnas i en lokal eller trädgård måste alla ingångar vara låsta och säkrade och utrustningen måste förvaras utom synhåll. Stöld täcks inte om det inte finns bevis på inbrott. (Det senare kravet gäller inte för robotgräsklippare.)
 • Utrustningen får inte lämnas obevakad på eller i någon typ av allmän plats.

Självrisk

Valutavärden i tabellen ovan hänvisar till det aktuella landets lokala valuta.

Självrisken anges annars i avtalet.

Var den här artikeln till hjälp?