Forest
Juriidiline teave

REACH-määruse artikli 33 deklaratsioon

REACH ("Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist") on Euroopa Liidu keemiliste ainete õiguslik raamistik, mis jõustus 1. juunil 2007.

Artikkel 33 Toodetes sisalduvaid aineid käsitleva teabe edastamine

Husqvarna kontsern edastab ainete kohta, mille Euroopa Kemikaaliamet on määratlenud REACH-määruse XIV lisa kandidaataainetena (nn kandidaatainete loetelu), kui nende kontsentratsioon toodetes on suurem kui 0,1 kaaluprotsenti, järgmise teabe.