HUGSI Biodiversity View Stockholm 2023

Möjliggör ökad biologisk mångfald

I en tid där urbanisering fortsätter att förändra världen har vikten av att bevara och förbättra den biologiska mångfalden i städer aldrig varit viktigare. 

Med verktyget Biodiversity Alert, som är en del av HUGSI.green, kan varje stad identifiera de områden som behöver skyddas och vidareutvecklas för att stärka stadens biologiska mångfald.

Städer kan också använda verktyget för att identifiera viktiga anslutningspunkter mellan dessa grönområden för att möjliggöra migration av arter. 

Den information och de kartor som tillhandahålls kan hjälpa städer att förstå var nya anslutningar kan göras och på så sätt fokusera på att skapa anslutande grönområden med största möjliga biologiska mångfald.

Vad behöver vi göra?

För stadsplanerare finns det bara tre parametrar som de kan påverka:

  1. Storleken på stadens grönområden – kvantitet i fokus.
  2. Anslutning – hur är grönområden anslutna till varandra för att främja olika arters migration?
  3. Kvalitet – de specifika förhållanden som krävs för vissa växter, djur och insekter på en viss plats.

För att förstå den biologiska mångfalden i en stad måste du utvärdera grönområdenas kvantitet och kvalitet, samt i vilken utsträckning de olika områdena är anslutna till varandra.  

 
Biodiversity at Harwell Science and Innovation Campus UK
Stora grönområden är bättre än mindre grönområden. Om området minskar i storlek, minskar även den biologiska mångfalden
Biodiversity Ladybug
Kvalitativa, naturlika grönområden omfattar fler arter än grönområden som har anlagts eller ändrats av människor.
City landscape image

Fler anslutna områden och färre barriärer främjar biologisk mångfald genom att skapa en större livsmiljö för olika arter.

Flower meadow 3

Övervaka den biologiska mångfalden med HUGSI

För att kunna göra nödvändiga mätningar av den biologiska mångfaldens tillväxtmöjligheter har vi utvecklat följande nyckeltal som kommer att finnas tillgängliga för alla städer som deltar i HUGSI.green. Med en årlig övervakning av städerna kan vi uppmärksamma förluster av områden som är viktiga för den biologiska mångfalden, samt visa på brutna anslutningar mellan sådana områden.

Övervakningen visar:

A. Nature potential score – den utsträckning i vilken naturen har fått fäste i staden. 
B. Nature connectivity score – den utsträckning i vilken naturområdena är anslutna till varandra. 
C. Biodiversity indicator score – en kombinerad poäng för naturpotential och naturanslutning.

HUGSI Biodiversity Illustration 2023

Identifiera områden som ska skyddas och områden som ska anslutas

Genom den här analysen kan städerna bättre identifiera sårbarheter där en minskning av grönområden skulle orsaka oproportionerlig skada på det lokala ekosystemet, samt identifiera områden där extra vegetation skulle ha en positiv effekt genom att grönområden ansluts.