Pravidla mikrosoutěží pořádaných na facebookovém profilu Husqvarna Česko

Tato pravidla upravují podmínky mikrosoutěží pořádaných na oficiálním facebookovém profilu společnosti Husqvarna Česko s.r.o. v České republice: https://www.facebook.com/husqvarnacesko (dále také jen „soutěž nebo „soutěže“).

 

I. Pořadatel a organizátor soutěže

1. Pořadatelem soutěže je společnost Husqvarna Česko s.r.o., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 111206, IČO: 27408264 (dále také jen „pořadatel“).

2. Organizátorem soutěže je společnost Husqvarna Česko s.r.o., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 111206, IČO: 27408264 (dále také jen „organizátor“).

3. Tato soutěž není organizována, není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

 

II. Termín a místo konání soutěže

1. Soutěž probíhá v termínu uvedeném v příspěvku pořadatele na jeho výše uvedeném facebookovém profilu, kterým bude konkrétní soutěž vyhlášena.

2. Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky.

 

III. Účastníci soutěže

1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let, s poštovní adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky, které se v době konání jednotlivých soutěží přihlásí do soutěže svým soutěžním příspěvkem a souhlasí s těmito pravidly (dále také jen „účastníci“ nebo „soutěžící“).

2. Soutěžící musí mít založený účet na sociální síti Facebook (https://www.facebook.com/).

3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

4. Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže. Účastník soutěže může být vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka nebo jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.

 

IV. Průběh soutěže

1. Soutěžní příspěvky se vkládají ve formě komentářů pod příspěvkem pořadatele, ve kterém je vyhlášena konkrétní soutěž.

2. Termín soutěže bude určen v příspěvku pořadatele, kterým bude soutěž vyhlášena.

3. Ze soutěže budou vyřazeny všechny soutěžní příspěvky nesplňující podmínky těchto pravidel.

4. Ze soutěže budou dále vyřazeny příspěvky obsahující protiprávní nebo neetické formulace či vulgární výrazy.

5. Účastník odesláním příspěvku do soutěže prohlašuje, že je jediným autorem vloženého příspěvku a že zveřejněním a užitím tohoto soutěžního příspěvku nebudou porušena práva třetích osob. Účastník odesláním soutěžního příspěvku do soutěže zároveň poskytuje pořadateli soutěže úplný a bezvýhradný souhlas (nevýhradní bezúplatnou licenci) k bezplatnému užití svého soutěžního příspěvku (spolu se jménem a příjmením soutěžícího a/nebo s jeho podobiznou /viz oddíl VII. bod 1. těchto pravidel/, popřípadě i samostatně) bez jakéhokoli věcného, časového či územního omezení a zejména souhlasí s tím, aby pořadatel soutěžní příspěvek anebo jakoukoli jeho část, resp. části, bez jakéhokoli omezení bezplatně zveřejňoval a bezplatně užíval všemi způsoby (včetně udílení sublicencí k takovému zveřejňování a užívání).

6. Soutěžící se nemůže jedné soutěže účastnit opakovaně ani s jinou facebookovou identitou.

 

V. Určení výherců

1. Finalisty soutěže se stávají ti soutěžící, kteří splní výše uvedené podmínky a zároveň i zadání nebo podmínku, stanovenou v příspěvku pořadatele, kterým se vyhlašuje konkrétní soutěž (např. uveďte správnou odpověď).

2. Výherci jednotlivých soutěží budou určeni podle tohoto principu:

Výběr odbornou porotou: Vyhrávají ti soutěžící, které vybere pořadatelem složená odborná porota na základě kritérií stanovených v příspěvku pořadatele o vyhlášení soutěže.

3. Pokud výherce bude z důvodu nesplnění pravidel soutěže ze soutěže vyloučen, jeho případný nárok na výhru zaniká a na jeho místo nastupuje soutěžící, který má nárok na výhru jako další v pořadí. Zároveň bude pořadí následujících výherců upraveno v závislosti na této změně výherce.

 

VI. Výhry

1. Konkrétní výhry a jejich počet bude uveden v příspěvku pořadatele, kterým bude soutěž vyhlášena.

2. Soutěžící může v rámci jedné soutěže získat pouze jednu výhru.

3. Pořadatel vyhlásí výherce ve svém komentáři k soutěžním příspěvkům konkrétní soutěže na stránce Husqvarna Česko s.r.o.: https://www.facebook.com/husqvarnacesko.

4. Výherci budou kontaktováni pořadatelem soutěže prostřednictvím facebookové soukromé zprávy a budou vyzváni, aby pořadateli zaslali nejpozději do 7 dnů prostřednictvím facebookové soukromé zprávy svou poštovní adresu, aby se s nimi mohl organizátor dohodnout na způsobu předání výhry. V případě, že výherce nesdělí požadované informace v uvedené lhůtě, jeho nárok na výhru zaniká.

5. Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré povinnosti pořadatele a organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly a příspěvkem pořadatele o vyhlášení konkrétní soutěže. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení těchto pravidel či zadání anebo podmínek, obsažených ve vyhlášení soutěže. V případě, že výherce nedodá organizátorovi včas svou poštovní adresu pro předání výhry, výhra propadá pořadateli.

6. Pořadatel a organizátor nenesou odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry a nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly. Pořadatel a organizátor nenesou odpovědnost ani za žádná rizika související s provozem internetu, s Facebookem, s provozem komunikačních sítí a s elektronickou komunikací. Výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání a přezkoumání. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možná.

7. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. výherci nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude doručení výhry spojeno s nečekanými obtížemi, budou uloženy k vyzvednutí u pořadatele po dobu 2 měsíců, poté právo na výhru zaniká a pořadatel má právo ji použít na jiné účely dle vlastního uvážení.

 

VII. Užívání fotografií a obrazových nebo zvukových záznamů soutěžících

1. Pořadatel je oprávněn spolu se soutěžním příspěvkem účastníka a/nebo s jeho jménem a příjmením zveřejňovat a užívat také účastníkovu podobiznu či fotografii a obrazová, zvuková anebo zvukově-obrazová díla i jejich záznamy, zaslané účastníkem v rámci soutěže (vše dohromady dále také jen „podobizna“), a to bezúplatně a bez jakéhokoli věcného, časového nebo místního omezení (zejména, nikoliv však výlučně, ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele, včetně profilů pořadatele na sociálních sítích), jakož i prostřednictvím či za účasti pořadatelových marketingových partnerů anebo případných dalších subjektů na straně pořadatele.

2. Účastník zasláním podobizny v rámci soutěže prohlašuje, že je jediným autorem podobizny (resp. že na své náklady získal potřebný souhlas a vypořádal veškeré nároky jejího případného autora) a že jejím zmíněným zveřejněním a užitím nebudou porušena práva třetích osob. Účastník zasláním podobizny v rámci soutěže zároveň poskytuje pořadateli soutěže úplný a bezvýhradný souhlas (nevýhradní bezúplatnou licenci) k takovému jejímu zveřejňování a užívání (včetně udílení sublicencí ke zmíněnému zveřejňování a užívání).

 

VIII. Zpracování a ochrana osobních údajů

1. Zpracování a ochrana osobních údajů soutěžících se řídí ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále také jen „GDPR“) a příslušných navazujících zákonů.

2. Pořadatel bude v souvislosti s jednotlivými soutěžemi zpracovávat tyto osobní údaje soutěžících: jméno, příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, event. – v případech vyplývajících z oddílu IV. bod 5. a z oddílu VII. těchto pravidel – též jejich podobiznu (dále také jen „osobní údaje"). Uvedené osobní údaje budou zpracovány pro účely pořádání příslušné soutěže (zahrnujícího zejména, nikoliv však výlučně, identifikaci soutěžících, zařazení do databáze soutěžících v dané soutěži, organizaci a vyhodnocení soutěže, komunikaci se soutěžícími, vyhlášení výherců, předání výher výhercům, ochranu práv a právem chráněných zájmů pořadatele a organizátora soutěže, jakož i jednotlivých soutěžících, a organizaci konkrétní soutěže). Zmíněné osobní údaje budou pro výše uvedené účely zpracovány na základě těchto právních titulů: (A) splnění práv a povinností, nezbytných k naplnění veřejného příslibu (tj. soutěže) podle Článku 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, a (B) oprávněné zájmy pořadatele jako správce osobních údajů nebo třetí strany podle Článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vzhledem k tomu není k předmětnému zpracování osobních údajů soutěžících zapotřebí jejich souhlasu.

3. Všechny tyto osobní údaje soutěžících budou zpracovávány jen v nezbytném rozsahu a pouze po nezbytnou dobu. Doba jejich zpracování odpovídá době trvání konkrétní soutěže a šesti měsícům po jejím skončení. (Tím není dotčeno časově ani jinak neomezené užívání jména, příjmení a podobizny soutěžícího spolu s jeho soutěžním příspěvkem podle autorského práva.) Po uplynutí zmíněné doby může pořadatel zpracovávat osobní údaje soutěžících jen, pokud bude jejich delší zpracovávání odůvodněno GDPR, zákonem či účely oprávněných zájmů pořadatele, zejména ochranou právních nároků. Jinak pořadatel jako správce osobních údajů předmětné osobní údaje soutěžících vymaže.

4. Poskytnutí osobních údajů soutěžícího pro účely pořádání jednotlivé soutěže, uvedených v oddílu VIII. bod 2. těchto pravidel, je dobrovolné. Je však nezbytnou podmínkou pro účast v konkrétní soutěži a bez toho není možné se dané soutěže účastnit.

5. Správcem osobních údajů soutěžících je pořadatel soutěže. Tyto osobní údaje může přitom pořadatel zpracovávat i prostřednictvím dalšího subjektu (subjektů), jako je zejména, nikoliv však výlučně, marketingová agentura, distribuční společnost, doručovatelská společnost, dodavatel IT služeb anebo účetních služeb apod., pověřeného pořadatelem soutěže, a to dle pořadatelových pokynů a pouze pro účely vymezené pořadatelem v oddílu VIII. bod 2. těchto pravidel.

6. Osobní údaje soutěžících budou náležitě zabezpečeny a chráněny, nebudou předány žádným dalším subjektům, nebudou zpracovávány k žádným jiným účelům ani nebude prováděna jejich profilace.

7. Soutěžící jako subjekty těchto osobních údajů mají v rámci ochrany jejich takto zpracovaných osobních údajů všechna práva vyplývající z GDPR, tj. zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na informace související se zpracovávanými osobními údaji, právo na opravu nebo doplnění osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, právo podat stížnost dozorovému úřadu aj.

8. Další podrobnosti o zpracování a ochraně osobních údajů jsou obsaženy na webových stránkách pořadatele https://privacyportal.husqvarnagroup.com/cz/privacy-notice/.

9. Se všemi dotazy, požadavky, námitkami, stížnostmi nebo jinými podáními, týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů, se soutěžící může obrátit na pořadatele jako správce těchto zpracovávaných osobních údajů, a to e-mailem na e-mailovou adresu pořadatele: gdpr.cz@husqvarnagroup.com. Uvedená podání soutěžícího mohou být zaslána pořadateli jako správci osobních údajů i prostřednictvím soukromé facebookové zprávy. Dozorovým úřadem ve smyslu ustanovení Článku 51. a násl. GDPR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel je oprávněn kdykoli (a to i v průběhu soutěže) měnit tato pravidla i zadání nebo podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž i bez uvedení důvodu odložit, přerušit nebo zrušit. To vše bez nároku soutěžících na jakoukoli náhradu, kompenzaci, odškodnění nebo jiné plnění. Pořadatel a organizátor jsou oprávněni kontrolovat kdykoliv splnění podmínek pro účast v soutěži a získání výhry, a po soutěžích požadovat jeho doložení. O jakýchkoliv stížnostech nebo námitkách či jakýchkoliv jiných záležitostech, souvisejících se soutěží, bude rozhodovat pořadatel, a to dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Jeho rozhodnutí je konečné a nepřezkoumatelné. Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo nahradit z důležitých důvodů deklarované výhry soutěže výhrami obdobného druhu a odpovídající hodnoty, jakož i měnit podmínky nebo způsob předávání výher.

2. Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži (zejména náklady na vlastní internetové připojení apod.). Soutěžící zároveň bere na vědomí, že není možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od pořadatele nebo organizátora.

3. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat i rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii a mohou být nepříznivě ovlivněny faktory nezávislými na pořadateli, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel a organizátor přitom vylučují veškerou svou odpovědnost týkající se výše uvedeného.

4. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj úplný a bezvýhradný souhlas s jejími pravidly.

 

V Praze, dne 17. 9. 2020