Forest
Právní informace

Vibrace působící na soustavu ruka–paže

Informace

Směrnice 2002/44/ES stanoví minimální požadavky na ochranu pracovníků před ohrožením jejich zdraví a bezpečnosti, které vzniká nebo může vzniknout v souvislosti s expozicí mechanickým vibracím.

Vyhodnocení expozice vibracím se provádí výpočtem vztaženým na denní hodnotu expozice normalizovanou na osm hodin A(8). Po stanovení hodnoty A(8) je třeba ji porovnat s hodnotou vyvolávající akci a limitní hodnotou expozice. Tato směrnice stanoví minimální požadavky, je proto nezbytné ověřit zákonnou úpravu příslušných členských států a zkontrolovat, zda nestanoví přísnější hodnoty expozice.

V závislosti na denní hodnotě expozice vyvolávající akci (EAV) a denní limitní hodnotě expozice (ELV) je zaměstnavatel povinen podniknout příslušná opatření k zachování požadovaných hodnot expozice vibracím.

Hodnota expozice vyvolávající akci (EAV)

Kdykoli přesahuje u obsluhy expozice vibracím A(8) hodnotu EAV 2,5 m/s², musí zaměstnavatel provést hodnocení provozního rizika a přijmout regulační opatření. Podrobnější informace najdete ve směrnici 2002/44/ES a legislativě členských států.

Limitní hodnota expozice (ELV)

V každém případě nesmí expozice pracovníků překročit hodnotu ELV (5,0 m/s²).

Příručka

A(8) < 2,5 m/s².
Denní dávka vibrací je pod povolenou hodnotou. Není potřeba přijímat žádná další opatření pro snížení expozice.

A(8) = 2,5–5,0 m/s²
Denní dávka vibrací převyšuje povolenou hodnotu. Obsluze hrozí zvýšené riziko vzniku chorob způsobených vibracemi. Pravidla týkající se snížení rizik vzniku chorob způsobených vibracemi naleznete v doporučeních společnosti Husqvarna a ve Směrnici 2002/44/ES (NV 272/2011 Sb.)

A(8) > 5,0 m/s²
Denní dávka vibrací převyšuje limitní hodnotu. Snižte denní pracovní dobu nebo použijte stroj s nižší ekvivalentní hladinou vibrací.

Doporučené kroky ke snížení expozice vibracím

Používejte pouze mechanické nářadí s nízkými vibracemi. Toto doporučení lze považovat za nejdůležitější. Údaje o vibracích jsou často uvedeny v technických informacích od výrobce.

Zkraťte dobu používání nářadí. Hodnota A(8) je funkcí úrovně vibrací a doby expozice, jednou z alternativ proto vždy zůstává zkrácení pracovní doby.

Servis a údržba stroje. Řiďte se doporučeními výrobce. Především je důležité dbát na údržbu řezacího zařízení a rotujících prvků, které mohou v důsledku opotřebení ztratit vyváženost.