Forest
Правни

Декларация REACH Член 33

REACH ("Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали") е химично регулаторна рамка на Европейския съюз, която влиза в сила от 1 юни 2007 г.

Член 33 Предоставяне на информация за вещества в изделия

Husqvarna Group осигурява следната информация за вещества, идентифицирани от Европейската агенция по химикалите, като кандидати за приложение XIV на REACH (т.нар списък на кандидати), в концентрация над 0,1% тегло от тегло в изделия.

Свързани статии

Показване на 10 от 123