Forest
Правни

Вибрации при дланта и ръката

Предистория

Директивата на ЕО 2002/44/EО определя минималните изисквания за защита на работниците от опасности за тяхното здраве и безопасност, произтичащи или които биха могли да произтичат от излагане на механични вибрации.

Оценката на излагане на вибрации се изчислява спрямо стандартна ежедневна стойност на излагане от 8 часа A(8). След определяне на стойността A(8) това трябва да се сравни с пределните стойности и стойностите за предприемане на действия при излагане. Тъй като Директивата определя минималните изисквания, от съществено значение е и да проверите законодателството във всяка една страна-членка, която представлява интерес, за да разберете дали съответното законодателство няма по-строги стойности на излагане.

В зависимост от ежедневната стойност за предприемане на действия при излагане (EAV) и ежедневната пределна стойност на излагане (ELV), работодателят е длъжен да предприеме адекватни действия, за да контролира излагането на вибрации.

Стойност за предприемане на действия при излагане (EAV)

При излагане на оператора на вибрации A(8), които надвишават EAV при 2,5 m/s², работодателят трябва да извърши оценка на риска на работата и да въведе контролни мерки. За повече информация вижте Директива 2002/44/EО и законодателството на страните-членки.

Пределна стойност на излагане (ELV)

В никакъв случай работниците не трябва да бъдат излагани над ELV (5,0 m/s²).

Ръководство

A(8) < 2,5 m/s².
Ежедневното излагане на вибрации е под нивото за предприемане на действия. Няма нужда от допълнителни мерки за намаляване на излагането.

A(8) = 2,5 – 5,0 m/s²
Ежедневни вибрации над нивото за предприемане на действия. Повишен риск за оператора от развитие на заболявания вследствие на вибрации. Вижте препоръките на Husqvarna, а също и Директива 2002/44/EО, за това как да намалите вредното въздействие на вибрациите.

A(8) > 5,0 m/s²
Ежедневното излагане на вибрации надвишава пределната стойност на излагане. Намалете времето на ежедневна работа и/или използвайте машина с по-ниско еквивалентно ниво на вибрации.

Препоръчителни действия за понижаване на излагането на вибрации

Използвайте само електрически инструменти с ниски нива на вибрации. Тази препоръка може да се счита за най-важната. Обикновено данните относно вибрациите могат да бъдат намерени в техническата информация на производителя.

Съкратете продължителността на работа с инструмента. Тъй като стойността A(8) е функция от стойността на вибриране и от продължителността на излагане, един от начините е да съкратите времето за работа.

Обслужване и поддръжка на машината. Спазвайте препоръките на производителя. Особено важно е да поддържате режещото оборудване и въртящите се елементи, които могат да се разбалансират поради износване, в добро състояние.