Forest
Juridisk

Erklæring – REACH artikkel 33

REACH (Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier) er et EU-regelverk rundt kjemikalier, som trådte i kraft 1. juni 2007.

Artikkel 33 – formidling av informasjon om stoffer i artikler

Husqvarna-gruppen gir følgende informasjon om stoffer som er identifisert av kjemikaliebyrået ECHA som kandidater til Vedlegg XIV i REACH (den såkalte kandidatlisten), i en konsentrasjon på over 0,1 % i artikler i henhold til vekt.