Jak funguje sečení do spirály a místní sečení u sekačky Husqvarna Automower®

Sečení do spirály a místní sečení jsou dva režimy sečení, které umožňují rychle a systematicky posekat oblasti trávníku s delší trávou. Dostupnost těchto funkcí závisí na modelu. Některé modely jsou vybaveny oběma funkcemi, zatímco jiné nabízejí pouze sečení do spirály.

Sečení do spirály vs. místní sečení

Sečení do spirály se aktivuje automaticky, když sekačka při provozu detekuje oblasti s vyšší trávou. Naproti tomu místní sečení vyžaduje ruční umístění do požadované oblasti a následnou aktivaci. Jakmile sekačka dokončí sečení do spirály či místní sečení, bude pokračovat v běžném sečení.

Sečení do spirály

Když je aktivována funkce sečení do spirály, senzory žacího kotouče rozpoznají, když sekačka vjede do oblasti s vyšší trávou. Sekačka poté automaticky přepne na systematický spirálovitý vzor, který umožňuje rychlejší sečení delší trávy. Po jeho skončení bude automaticky pokračovat v běžném sečení.

Sečení do spirály je dostupné u modelů Automower® s displejem včetně modelů s rozhraním Automower® Access (kolečko).

Volitelné úrovně

Citlivost na změny výšky trávy lze upravit pomocí pěti úrovní sečení do spirály podle stavu trávníku: Nízká-, Nízká, Střední, Vysoká a Vysoká+. Nastavení intenzity sečení do spirály určuje, jak často se sečení do spirály používá. Vysoké nastavení znamená, že se režim sečení do spirály používá častěji, zatímco nízké nastavení znamená méně časté použití.

Provozní podmínky

 • Sečení do spirály se spouští pouze v režimu Hlavní plocha. V režimu Vedlejší plocha robotická sekačka sečení do spirály nespouští.
 • Sečení do spirály se nespustí na svazích se sklonem větším než 15 %.
 • Sečení do spirály lze použít pouze v pracovních oblastech s nepravidelným vzorem sečení.
 • Pokud robotická sekačka Automower® často přepíná do režimu sečení do spirály, je to pravděpodobně proto, že se trávník neseče dostatečně často nebo dlouho, což vede ke vzniku trsů vysoké trávy. Abyste tuto situaci napravili, zkontrolujte plán sečení a v případě potřeby ho upravte.

Nastavení sečení do spirály

Na sekačkách s displejem nastavíte sečení do spirály takto:

 1. Přejděte do nabídky sekačky na displeji.
 2. Procházejte nabídku pomocí tlačítek se šipkami a tlačítka OK: Nastavení > Sečení do spirály > Použít sečení do spirály.
 3. Zvolte požadovanou intenzitu.
 4. Stisknutím tlačítka ZPĚT se vraťte zpět.

U sekaček s kolečkem najdete funkci sečení do spirály v aplikaci Automower® Connect:

 1. Otevřete aplikaci Automower® Connect.
 2. Vyberte sekačku.
 3. Klikněte na možnost Další > Nastavení > Provoz > zapněte Sečení do spirály.
 4. Zvolte požadovanou intenzitu.

Místní sečení

Místní sečení je rovněž funkce určená na oblasti s vyšší trávou, narozdíl od sečení do spirály je ale nutné sekačku na plochu s vysokou trávou ručně umístit a funkci aktivovat manuálně. Po dokončení místního sečení bude sekačka automaticky pokračovat v práci v provozním režimu Hlavní plocha nebo Vedlejší plocha.

Místní sečení je k dispozici na robotických sekačkách Automower® s displejem a také na sekačkách s rozhraním Automower® Access (kolečko).

 • Umístěte sekačku na požadovanou plochu a zvolte režim Místní sečení.
 • Sekačka bude sekat v úzkých spirálách a pak automaticky pokračovat v sečení.
 • Funguje v obou režimech: Hlavní a Vedlejší plocha.
 • Tato funkce je zvláště užitečná v oblastech pod nábytkem nebo dalšími objekty, jako jsou dětské trampolíny.

Nastavení místního sečení

Místní sečení nastavíte takto:

 1. Umístěte sekačku na plochu s vysokou trávou, která vyžaduje místní sečení.
 2. Stiskněte na displeji možnost Start a vyberte provozní režim Místní sečení.
 3. Zavřete kryt.
Pokud potřebujete individuální pomoc s robotickou sekačkou Automower®, obraťte se na svého místního prodejce Husqvarna.
Byl tento článek užitečný?