Service Photos

Čo pokrýva záručný servis spoločnosti Husqvarna?

Záručný servis spoločnosti Husqvarna sa vzťahuje na chyby materiálu a spracovania pri bežnom používaní počas záručnej lehoty. Počas záručnej lehoty spoločnosť Husqvarna bezplatne opraví alebo vymení produkty alebo diely produktu, ktoré sa ukážu ako chybné z dôvodu nevhodného materiálu alebo vyhotovenia, pri bežnom používaní a údržbe.

Catalogue 2015 News CLG MASTER
Ako využiť záručný servis Husqvarna
Ak potrebujete záručný servis, ihneď prestaňte produkt používať a vráťte ho spolu s kompletným príslušenstvom buď predajcovi, od ktorého ste ho zakúpili, alebo do autorizovaného servisného strediska spoločnosti Husqvarna, ktoré vám váš predajca odporučí.
Automower Service
Podmienky
K vrátenému produktu je nutné priložiť náležitý doklad o zakúpení, ako napríklad vyplnený záručný list, faktúru alebo pokladničný blok, uvádzajúce dátum zakúpenia, číslo modelu, sériové číslo a názov a adresu predajcu.
Automower Connect 435X AWD
Informácie dostupné online
Informácie o kúpe taktiež nájdete online, pokiaľ ste si produkt zaregistrovali. K registrovaným produktom je však aj tak nutné priložiť náležitý doklad o kúpe.
Chainsaw 560 XP
Registrácia
Spoločnosť Husqvarna odporúča všetkým zákazníkom, aby si zakúpené produkty zaregistrovali. Autorizovaný dealer Husqvarna pre Vás výrobok zaregistruje
Service Handheld
Nezáručný servis
Ak by spoločnosť Husqvarna alebo autorizovaný predajca značky Husqvarna usúdili, že na danú poruchu alebo poškodenie sa nevzťahuje zákonná záruka, autorizovaný predajca produkt odborne opraví za použitia originálnych dielov a opravu si vyúčtuje.