Forest
Právne

Vibrácie prenášané na horné končatiny

Základné informácie

Smernica Európskej komisie 2002/44/ES stanovuje minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov pred rizikom poškodenia ich zdravia a porušenia bezpečnosti, ktoré môže vzniknúť pri vystavení mechanickým vibráciám.

Miera vystavenia vibráciám sa vypočíta vo vzťahu k štandardizovanej hodnote miery vystavenia A(8) pri 8-hodinovom pracovnom čase. Po určení hodnoty A(8) sa táto porovná s akčnými a limitnými hodnotami. Keďže smernica stanovuje minimálne požiadavky, je nevyhnutné overiť si legislatívu v každom členskom štáte, ktorého sa to týka a vyhodnotiť, či táto legislatíva nevymedzuje prísnejšie hodnoty vystavenia.

Na základe dennej akčnej hodnoty vystavenia (EAV) a dennej limitnej hodnoty vystavenia (ELV) je zamestnávateľ povinný podniknúť primerané kroky na to, aby reguloval vystavenie vibráciám.

Akčná hodnota vystavenia (EAV)

Vždy, keď je obsluha stroja vystavená vibráciám A(8) presahujúcim úroveň 2,5 m/s² akčnej hodnoty vystavenia (EAV), zamestnávateľ musí vyhodnotiť riziká prevádzky a zaviesť regulačné opatrenia. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si Smernicu 2002/44/ES a legislatívu členských štátov.

Limitná hodnota vystavenia (ELV)

Pracovníci nesmú byť v žiadnom prípade vystavení hodnotám vyšším ako ELV (5,0 m/s²).

Sprievodca

A(8) < 2,5 m/s².
Denné vystavenie vibráciám pod Akčnou hladinou. Nie sú potrebné ďalšie opatrenia pre zníženie vystavenia.

A(8) = 2,5 – 5,0 m/s²
Denné vibrácie nad Akčnou hladinou. Zvýšené riziko vzniku chorôb operátora spojených s vibráciami. Pozrite si odporúčania spoločnosti Husqvarna a Smernicu 2002/44/ES, kde nájdete pokyny pre zníženie rizík spôsobených vystaveniu vibráciám.

A(8) > 5,0 m/s²
Denná expozícia vibráciám presahuje Limitnú hodnotu expozície. Znížte denný pracovný čas a/alebo použite stroj s nižšou ekvivalentnou hladinou vibrácií.

Odporúčania na zníženie vystaveniu vibráciám

Používajte iba elektrické zariadenia s nízkymi vibráciami. Tomuto odporúčaniu by sa mala venovať najväčšia pozornosť. Údaje o vibráciách sa často nachádzajú v technickej dokumentácii výrobcu.

Skráťte čas používania zariadenia. Keďže hodnota A(8) je výsledkom závislosti miery vibrácií a času vystavenia, jednou z možností je skrátiť pracovný čas.

Servis a údržba stroja. Riaďte sa pokynmi výrobcu. Je mimoriadne dôležité vykonávať údržbu na rezacích zariadeniach a rotujúcich častiach, ktoré sa môžu v dôsledku pôsobenia vody vychýliť z rovnováhy.