Forest
Právne

Vyhlásenie v súlade s článkom 33 nariadenia REACH

REACH („Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií“) je regulačný rámec Európskej únie pre chemické látky, ktorý vstúpil do platnosti 1. júna 2007.

Článok 33 – Oznámenie informácií o látkach vo výrobkoch

Spoločnosť Husqvarna Group uvádza nasledujúce informácie o látkach, ktoré Európska chemická agentúra označuje za kandidátov na zahrnutie do prílohy XIV nariadenia REACH (tzv. kandidátsky zoznam), prítomných vo výrobkoch vo viac ako 0,1 % hmotnostnej koncentrácii.