Noise & emission levels
  1. Kā Re-Power ietekmē vidi?
Produkti un inovācijas

Neitrāls ir dabisks mums

Re-Power — oglekļa neitrālā degviela

Daba ir vieta, kurs mēs un jūs pavadām lielāko sava laika daļu, un tāpēc rūpes par cilvēkiem un dabu mums ir dabisks process. Jaunās Husqvarna Re-Power divtaktu un četrtaktu alkilātu degvielas ar atjaunojamo saturu nodrošina tīrāku sadegšanu divtaktu un četrtaktu dzinējos salīdzinājumā ar parasto degvielu.

Symbol Campaign Climate Neutral - EN with forest background

Kā Re-Power ietekmē vidi?

Iekšdedzes dzinēju degvielas rada CO2 emisijas lietošanas laikā. Ar Re-Power tā vietā rodas CO2 emisiju daļa no atjaunojamā neapstrādātā materiāla, kas samazina oglekļa pēdu salīdzinājumā ar regulāru alkilātu degvielu.

Fuel 2T and 4T Re-Power - campaign image

Kās mēs novēršam šīs problēmas?

Samazinot savas emisijas, mēs samazināt savu CO2 ietekmi. Tomēr tas nav pietiekami. Oglekļa neitrālās pēdas labā mēs esam izvēlējušies rīkoties atšķirīgi.

Sadarbībā ar First Climate Market AG mēs iegādājamies kvotas, pamatojoties uz oglekļa kompensācijas projektu vējparkā Indijā. Projekts ir sertificēts saskaņā ar tīrās attīstības mehānismu un zelta standartu.

Windmill

Ko mēs esam sasnieguši?

Mēs esam lepni, ka mūsu Re-Power divtaktu un četrtaktu degvielas ir klimatnetriālas. Vēl daudz kas ir darāms, bet šis ir solis konkrētajā virzienā.

Uzņēmums Husqvarna ir apņēmies samazināt oglekļa pēdu vietās, kuras mēs varam ietekmēt. Mūsu klimatneitrālā iniciatīva ir ar plašāku vērību papildus oglekļa emisiju samazinājumam un ievēro vispārīgos standartus. Tas ir redzams itin visā, ko darām — zema oglekļa sabiedrībai ir nepieciešams komandu darbs katrā ķēdes posmā.

Xplorer Solid outdoors forest

Biežāk uzdotie jautājumi

Uzņēmums Husqvarna ir apņēmies samazināt oglekļa pēdu vietās, kuras mēs varam ietekmēt. Mūsdienās klienti vēlas produktus ar zemu oglekļa pēdu, kas atbalsta viņu pūles kļūt oglekļa neitrāliem. Darbinieki izvēlas darba devēju, kas ir apņēmies aizsargāt apkārtējo vidi, un investori analizē klimata riskus savos ieguldījumu portfeļos. Tāpēc uzņēmumiem var būt labi iemesli iesaistīties klimata aizsardzības iniciatīvās.

Oglekļa pēda tiek definēta kā kopējās emisijas, kas radījusi persona, organizācija vai produkts, kas izteikts kā oglekļa dioksīda ekvivalents. Vairumā gadījumu kopējo oglekļa nospiedumu nevar precīzi aprēķināt, jo nav atbilstošas zināšanas par datiem un pastāv sarežģīta mijiedarbība starp ieguldījumu procesiem.

Kopumā lielākā degvielas pēda ir saistīta ar lietošanas fāzi. Nepastrādāto materiālu izguves, degvielas ražošanas un izplatīšanas laikā arī tiek radītas oglekļa emisijas. Palielinot degvielas atjaunojamo saturu, tās lietošanas laikā samazinās fosīlijas emisijas.

Oglekļa emisiju kvota ir finanšu mērvienība, kas ļauj organizācijām un personām, lai atbalstītu pāreju uz zema oglekļa nākotni. Katrā reizē, kad projektā tiek pārbaudīts vienas oglekļa dioksīda metriskās tonnas samazinājums, novēršana vai iznīcināšana, tiek rādīta viena oglekļa emisiju kvota. Samazinot emisijas līdz minimumam, oglekļa emisiju kvotu iegāde ir cits veids, kā uzņēmumam rīkoties atbildīgi pret klimatu papildus savai ietekmes zonai,

Viena oglekļa kompensācija nozīmē kompensēt vienas oglekļa dioksīda (CO2) tonnas izdalīšanos atmosfērā, novēršot oglekļa dioksīda tonnas nonākšanu atmosfērā (piemēram, ieguldot atjaunojamā enerģijā) vai likvidējot vienu CO2 tonnu, kas jau ir atmosfērā (piemēram, atbalstot koku stādīšanu).

Oglekļa kompensācijas tiek mērītas oglekļa dioksīda līdzvērtīgās tonnās (CO2e). Viena oglekļa tonnas kompensācija uzrāda vienas oglekļa dioksīda tonnas vai tai līdzvērtīgu samazinājumu citās siltumnīcefekta gāzēs.

Kioto protokolā ir noteiktas kompensācijas kā veids valdībām un privātajiem uzņēmumiem pelnīt oglekļa emisiju kvotas, ko var tērēt tirgū. Ar Kioto protokolu ir izveidots tīrās attīstības mehānisms (CDM), ar ko apstiprina un mēra oglekļa samazināšanas projektus, lai nodrošinātu, ka tie rada autentiskas priekšrocības un ir patiesas papildu darbības, kuras citos apstākļos neveiktu.

Zelta standarts jeb zelta standarts globāliem mērķiem ir standartu un logotipu sertifikācijas apstiprināšanas programma nevalstiskiem emisiju samazināšanas procesiem tīrās attīstības mehānismā (CDM). To publicē un pārvalda zelta standartu nodibinājums, kas ir bezpeļņas organizācija ar galveno biroju Ženēvā, Šveicē.

Ir noteikti standarti, lai garantētu pircējiem, ka konkrēta projekta radītie emisiju samazinājumi ir patiesi īsti, kvantificējami un papildu. Uzticamie standarti nodrošina augstas kvalitātes, neatkarīgi pārbaudītus projektu radīto emisiju samazinājumu novērtējumus.

Husqvarna Re-Power divtaktu un četrtaktu alkalītu degvielas.

Tiek izmantots enerģijas patēriņš (mērītā jauda), kas aplēsts konkrētā produkta kalpošanas laikā. Šis enerģijas patēriņš tiek reizināts ar oglekļa emisiju koeficientu, kas raksturīgs lietošanas valstij. Re-Power nolūkos degviela uz vienu litru tiek reizināta ar emisiju koeficientu benzīnam. Summa ir vienāda ar benzīna viena litra oglekļa emisiju.

Ir iekļauta degvielas lietošanas fāze. Oglekļa pēda no ražošanas un izplatīšanas nav iekļauta.

First Climate Markets AG ir vadošais atjaunojamās enerģijas, oglekļa kompensāciju un ūdens apsaimniekošanas risinājums vadošais piegādātājs. Uzņēmums atbalsta privātās un publiskās organizācijas Eiropā, Āzijas un Klusā okeāna valstīs, Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā, palīdzot sasniegt to klimata un ilgtspējīgās attiecības mērķus, radot un nodrošinot zaļās enerģijas risinājumus, aprēķinot, samazinot un kompensējot oglekļa emisijas un izstrādājot ūdens apsaimniekošanas stratēģijas.

Ilgtspējība

Lasiet vairāk par mūsu apņemšanos attiecībā uz ilgtspējību

Lasīt vairāk