Kādēļ mans zāles trimmeris / krūmgriezis iedarbojas un pēc tam noslāpst?

Strādājot ar zāles trimmeri / krūmgriezi, tas var negaidīti izslēgties. Tas var nozīmēt, ka ir radušās kādas izstrādājumu kļūmes.

Vispirms pārbaudiet, vai izstrādājumā ir degviela. Pirms iedarbināšanas pārliecinieties, vai zāles trimmerim / krūmgriezim ir uzpildīta degviela.

Zāles trimmera / krūmgrieža darbību var ietekmēt arī veca degviela.
Uzglabājot zāles trimmeri / krūmgriezi ar degvielu tajā, degviela var sabojāties. Tādējādi sistēma aizsērēs, vai tās darbība tiks ierobežota.

Ar degvielu saistītas kļūmes nesedz garantija. Izstrādājumam ir nepieciešama apkope vietējā pilnvarotā apkopes centrā.
Pirms zāles trimmera / krūmgrieža uzglabāšanas pārbaudiet, vai tajā nav degvielas, lai nepieļautu šādas problēmas rašanos. Darbinot izstrādājumu, vienmēr lietojiet jaunu degvielu.

Ja zāles trimmeris / krūmgriezis joprojām iedarbojas, taču pēc tam noslāpst, pārbaudiet gaisa filtru. Ja gaisa filtrs ir netīrs vai bojāts, iztīriet vai nomainiet to.
Trimmera / krūmgrieža gaisa filtra tīrīšana un maiņa

Cits iemesls, kāpēc zāles trimmeris / krūmgriezis iedarbojas un tad noslāpst, var būt netīrs vai aizsērējis dzirksteļu uztvērējs. Šādā gadījumā iztīriet dzirksteļu uztvērēju ar drāšu birsti.

Dzirksteļu uztvērēja tīrīšana

Ja zāles trimmeris / krūmgriezis noslāpst, kad tas tiek sagāzts uz sāniem, tas parasti ir tāpēc, ka degvielas filtrs nesaskaras ar degvielu, jo mainās izstrādājuma pozīcija. Mainoties, pozīcijai, degvielas filtram ir jāpaliek degvielā.

Husqvarna zāles trimmeri / krūmgrieži ir aprīkoti ar noteikta garuma un elastīguma degvielas caurulītēm, kā arī smagākiem degvielas filtriem. Tas nodrošina to, ka filtrs “seko” degvielai un paliek iemērkts. Svarīgi vienmēr izmantot konkrētajam izstrādājumam atbilstošu degvielas caurulīti un degvielas filtru. Informāciju skatiet lietošanas rokasgrāmatā.

Zāles trimmeris / krūmgriezis pēc apgāšanas uz sāniem var noslāpt arī tad, ja radusies noplūde vai nepieciešams noregulēt degvielas caurulītes. Šajā gadījumā sazinieties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?