Kādēļ dzīvžoga šķēres var iedarbināt, bet tad tās noslāpst?

Strādājot ar dzīvžoga šķērēm, tās var negaidīti izslēgties. Tas var nozīmēt, ka ir radušās kādas produktu kļūmes.

Vispirms pārbaudiet, vai produktā ir degviela. Pirms iedarbināšanas pārliecinieties, vai dzīvžoga šķērēm ir uzpildīta degviela.

Dzīvžoga šķēru darbību var ietekmēt arī veca degviela.
Uzglabājot dzīvžoga šķēres ar degvielu tajās, degviela var sabojāties. Tādējādi sistēma aizsērēs, vai tās darbība tiks ierobežota.

Ar degvielu saistītas kļūmes nesedz garantija. Produktam būs nepieciešama apkope vietējā pilnvarotā apkopes centrā.
Pirms uzglabājat dzīvžoga šķēres, pārbaudiet, vai tajās nav degvielas, lai nepieļautu šādas kļūmes rašanos. Darbinot produktu, vienmēr lietojiet jaunu degvielu.

Ja dzīvžoga šķēres iedarbojas, taču joprojām noslāpst, pārbaudiet gaisa filtru. Ja gaisa filtrs ir netīrs vai bojāts, iztīriet vai nomainiet to.
Dzīvžoga šķēru gaisa filtra tīrīšana un maiņa

Cits iemesls, kāpēc dzīvžoga šķēres iedarbojas un tad noslāpst, var būt netīrs vai aizsērējis dzirksteļu uztvērējs. Šādā gadījumā iztīriet dzirksteļu uztvērēju ar drāšu birsti.

Dzirksteļu uztvērēja tīrīšana

Ja dzīvžoga šķēres noslāpst, kad tās tiek sagāztas uz sāniem, tas parasti ir tāpēc, ka degvielas filtrs nesaskaras ar degvielu, jo mainās produkta pozīcija. Mainoties, pozīcijai, degvielas filtram ir jāpaliek degvielā.

Husqvarna dzīvžoga šķēres ir aprīkotas ar noteikta garuma un elastīguma degvielas caurulītēm, kā arī smagākiem degvielas filtriem. Tas nodrošina to, ka filtrs “seko” degvielai un paliek iemērkts. Svarīgi vienmēr izmantot konkrētajam produktam atbilstošu degvielas caurulīti un degvielas filtru. Informāciju skatiet lietošanas rokasgrāmatā.

Dzīvžoga šķēres pēc apgāšanas uz sāniem var noslāpt arī tad, ja radusies noplūde vai nepieciešams atjaunot degvielas caurulītes. Šajā gadījumā sazinieties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?