Forest
Pravne napomene

REACH Članak 33 - Izjava

REACH ("Uredba (EC) Br 1907/2006 Europskog Parlamenta i Vijeća Europe od 18. prosinca 2006. godine o registraciji, kategorizaciji, odobravanju i restrikciji kemikalija) je regulatorni okvir Europske Unije koji je stupio na snagu 1. lipnja 2007.

Članak 33. Pružanje informacija oko supstanci u proizvodima

Husqvarna Grupa pruža sljedeće informacije oko supstanci identificiranih od strane Europske Agencije za kemikalije kao kandidate aneksa XIV 'REACH-a' (takozvana Lista Kandidata) u koncentraciji iznad 0.1% mase po težini u člancima.