Service station

Jamstveni pravilnik tvrtke Husqvarna

Tvrtka Husqvarna Forest & Garden jamči za ispravnost svih proizvoda marke Husqvarna te će besplatno popraviti ili zamijeniti svaki dio s tvorničkom pogreškom nastalom zbog pogrešnog sastavljanja ili neispravnih dijelova, ako se to obavi u ovlaštenim radionicama tvrtke Husqvarna tijekom jamstvenog razdoblja.

Pravila za jamstvo

DREZGA d.o.o., Obrtnička 2, Rakitje, 10437 Bestovje (u daljnjem tekstu:  PRODAVATELJ), kao isključivi zastupnik tvrtke Husqvarna AB, Švedska i Cifarelli, S.p.A. Italija, odobrava za proizvode koje prodaje i distribuira jamstvo u trajanju 24 (dvadeset i četiri) mjeseca pod slijedećim uvjetima:


UVJETI JAMSTVA:
1. Prodavatelj jamči da je stanje proizvoda glede materijala ili izrade istog bez greške.
2.. Proizvod će ispravno funkcionirati ako se koristi u svrhu za koju je svojom konstrukcijom namijenjen, u stupnju što je konstrukcijom predviđen, prema uputstvu za uporabu s uputama o sigurnosti na radu čiju dosljednu primjenu kupac ovjerava svojim potpisom na jamstvenom listu. Prije početka korištenja stroja, kupac je dužan proučiti tehničke upute, upute za uporabu, upozorenje o mogućim opasnostima pri uporabi I popis ovlaštenih servisa.
3. Za navedeni proizvod je u jamstvenom roku osigurano servisno održavanje i eventualno potrebni zamjenski dijelovi u ovlaštenim servisnim radionicama prema popisu u jamstvenom listu, tj. Uputstvu za upotrebu. Prodavatelj se obvezuje osigurati popravke, održavanje i dijelove u roku najmanje 7 (sedam) godina od datuma kupnje proizvoda. 
4. Za vrijeme jamstvenog roka prodavatelj se obvezuje posredstvom ovlaštene servisne radionice ukloniti korisniku sve moguće kvarove za koje se ustanovi da su nastali greškom pri proizvodnji ili greškom u materijalu, što potvrđuje ovlaštena servisna radionica, a odluku donosi servisni nadzornik ili tehnička služba prodavatelja na osnovi reklamnih dijelova i preispitivanja materijala. Takvi će kvarovi biti otklonjeni, a oštećeni dijelovi zamijenjeni kupcu besplatno. Oštećene dijelove zamjenjuje se u ovlaštenoj servisnoj radionici. Pritom se popunjuje obrazac-kupon i skupa s oštećenim dijelom i reklamacijskim zapisnikom dostavlja prodavatelju, a stručna komisija prodavatelja donosi rješenje u svezi reklamacije i njezina je odluka neopoziva.
5. Da bi se jamstveni rok, nakon isteka prve godine, produžio za još jednu godinu, potrebno je neposredno prije isteka prve godine, obaviti redovan servisni pregled u nekom od ovlaštenih servisa spopisa priloženog ovom jamstvenom listu.
6. Jamstvo na pogonski motor određeno je jamstvenim uvjetima proizvođača motora.
7. Jamstveni rok se produljuje za onoliko dana koliko je trajao  popravak. Ukoliko se popravak ne dovrši u razumnom roku, prodavatelj će, na zahtjev kupca, proizvod zamijeniti novim ispravnim proizvodom ili vratiti plaćenu svotu. Kod zamjene bitnog izmjenjenog dijela, jamstveni rok teče iz početka samo za taj dio.
8. Troškove popravka za odobreno jamstvo, kao i zamjenu eventualno oštećenih dijelova, snosi prodavatelj.
9. Prava iz ovog jamstva odnose se isključivo na strojeve kupljene na teritoriju Republike Hrvatske, uvezene od strane Drezga d.o.o. I moguće je ostvariti ih na području Republike Hrvatske. 

JAMSTVO SE NE ODNOSI NA:
1. Kvarove i oštećenja nastale tijekom jamstvenog roka, a do kojih je došlo usljed nestručnog rukovanja, neznanja, pogrešne montaže, nepravilne I nenamjenske uporabe.
2. Dijelove koji se mogu istrošiti i prije isteka jamstvenog roka, jer se pri pravilnoj i predviđenoj upotrebi troše, tj. habaju (npr. lanci, vodilice, lančanici motornih pila, glave s flaksom, pile i noževi travokosačica, čistača šikare, kotači kosilica )
3. Troškove za propisano redovno održavanje proizvoda tijekom jamstvenog roka (zamjena ili čišćenje filtera, membrana, brtvi, rasplinjača, svjećica, remena  ). Troškove za navedene stavke snosi vlasnik tj. korisnik proizvoda
5. Da bi nakon kupnje, vlasnik uređaja mogao ostvariti svoja prava iz Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) i Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 71/14, 110/15) obavezno mora:
1. Pridržavati se odredaba tehničkih isprava koje prate proizvod (jamstveni list, deklaracije, uputstvo za sklapanje I uporabu, popis ovlaštenih servisa)
2. Tražiti trgovca da mu ovjeri I potpiše jamstveni list kako bi, uz prava iz članka 410. mogao ostvariti I prava iz članaka 423 do 429 Zakona o obveznim odnosima.

JAMSTVO SE NE ODOBRAVA U SLUČAJU
1. Kvarova, lomova i oštećenja nastalih tijekom jamstvenog roka uslijed neznanja, nestručnog rada, nepravilne i nenamjenske uporabe i nepravilnog održavanja ili skladištenja proizvoda.
2. Rastavljanja ili popravljanja proizvoda tijekom jamstvenog roka od strane pojedinaca ili servisnih radionica koje za navedene radnje nije ovlastio prodavatelj, čime odmah prestaju obaveze prodavatelju navedene u jamstvenoj izjavi. 
3. Ugradnje ili korištenje dijelova, pribora i dodataka proizvodima koji nisu originalni ili nisu predviđeni za uporabu za navedeni proizvod.
4. Uporabe nepropisane mješavine ulja i benzine, tj. neodgovarajućeg goriva ili ulja za pogon i podmazivanje motora.
5. Daljnjeg nastavka rada s neispravnim, nekompletnim ili oštećenim proizvodom koji nije popravljen odmah po nastanku kvara, loma ili oštećenja.
6. Nepotpuno ili neispravno ispunjenog jamstvenog lista, odnosno nepotpune ili neispravne dokumentacije i dijelova proizvoda dostavljenih prodavatelju od strane ovlaštene servisne radionice. Za sve eventualno nastale sporove korisnika i ovlaštene servisne radionice glede jamstva, mjerodavna je odluka Postprodajne službe prodavatelja. Prodavatelj zadržava pravo izmjene popisa ovlaštenih servisnih radionica bez prethodne najave, a u skladu s Ugovorom o poslovima obavljanja servisnih usluga sklopljenih sa dotičnim servisnih radionicama.