Nyheder og medier

Vilkår og betingelser for betaopdatering til Doom® (1993) Automower®

Betaopdateringen til Doom® (1993) Automower® (se definitionen nedenfor) er en software, der leveres af Husqvarna AB, reg. nr. 556000-5331, SE-561 82 Huskvarna, Sverige ("Husqvarna”). Når du tilmelder dig til at downloade, få adgang til, installere eller på anden måde bruge betaopdateringen til Doom® (1993) Automower®, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Softwaren indeholder den samlede spilmotorsoftware Chocolate Doom, der er tilpasset til brug på visse Husqvarna Automower® NERA-robotplæneklippermodeller, nemlig Husqvarna Automower® 450X NERA, Husqvarna Automower® 430X NERA, Husqvarna Automower® 320 NERA, Husqvarna Automower® 310E NERA og Husqvarna Automower® 410XE NERA ("Chocolate Doom til Automower®") og de nødvendige WAD-filer ("WAD Software") (til sammen betaopdatering til "Doom® (1993) Automower®").

Betaopdateringen Doom® (1993) Automower® vil blive gjort tilgængelig til download via Husqvarna Automower® Connect-appen udelukkende for ejere af de Husqvarna Automower® NERA-robotplæneklippermodeller, som er angivet ovenfor. For at en ejer kan få adgang til betaopdatering til Doom® (1993) Automower®, skal ejeren tilmelde sig en sådan opdatering her www.husqvarna.com/register-doom. Den sidste dag for indsendelse af en tilmelding er den 26. august 2024. Husqvarna vil gøre betaopdateringen til Doom® (1993) Automower® tilgængelig til download via Automower® Connect-appen. Der kan gå en uge fra tilmeldingen, til betaopdateringen til Doom® (1993) Automower® kan spilles på din Automower®-robotplæneklipper. Betaopdateringen til Doom® (1993) Automower® er kun tilgængelig i de lande, der er angivet på https://www.husqvarna.com/doom.

Du anerkender og accepterer, at du er mindst 18 år gammel, og at betaopdateringen til Doom® (1993) Automower® og dens tilknyttede funktionalitet kun kan spilles på din Automower®-robotplæneklipper fra 9. april 2024 til 9. september 2024, hvorefter betaopdateringen til Doom® (1993) Automower® vil blive fjernet fra din Husqvarna Automower®-robotplæneklipper ved hjælp af en anden softwareopdatering, der bliver lanceret af Husqvarna. Du anerkender desuden, at download, installation eller opbevaring af betaopdateringen til Doom® (1993) Automower® på eller til din Husqvarna Automower®-robotplæneklipper på eget initiativ efter den 9. september 2024 frarådes på det kraftigste af Husqvarna og kan have en negativ indvirkning på din Husqvarna Automower®-robotplæneklippers tilsigtede funktionalitet, herunder forhindring af yderligere softwareopgraderinger til din Husqvarna Automower®-robotplæneklipper.

Du anerkender også, at WAD-softwaren er licenseret til Husqvarna i henhold til Limited Use Software License Agreement, og du accepterer også at overholde den pågældende licens. En sådan licens foreskriver f.eks., at du ikke må ændre, oversætte, adskille, dekompilere, foretage reverse engineering, eller at skabe afledte værker baseret på WAD-softwaren. En sådan licens foreskriver også, at du accepterer, at WAD-softwaren ikke vil blive sendt, overført eller eksporteret til noget land i strid med den amerikanske lov om eksportadministration, og at du ikke på nogen anden måde vil anvende WAD-softwaren i strid med gældende lovgivning. Yderligere forpligtelser gælder, find licensen her WarrensDream/doom-wad-shareware-license.txt at master · ChrisJan00/WarrensDream · GitHub.

Husqvarna forbeholder sig retten til at nægte en bestemt ejer at downloade eller bruge betaopdateringen til Doom® (1993) Automower® og til at trække den tilbage til enhver tid og efter eget rimelige skøn. Ovenstående datoer er vejledende og ikke bindende for Husqvarna.

Du anerkender og accepterer udtrykkeligt, at brugen af betaopdateringen til Doom® (1993) Automower® sker på dit eget ansvar. Betaopdateringen til Doom® (1993) Automower® er en betaversion og leveres "som den er og forefindes" og uden nogen form for garanti. Husqvarna, frasiger sig hermed alle påstande eller garantier af nogen art, udtrykkelige eller underforståede, herunder, uden begrænsning, garantier for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, tilgængelighed eller egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af tredjeparts rettigheder. Husqvarna garanterer ikke og fremsætter ingen erklæringer om sikkerheden eller eventuelle opdateringer eller tilgængelighed af betaopdateringen til Doom® (1993) Automower®. Husqvarna garanterer ikke, at betaopdateringen til Doom® (1993) Automower® er fri for virus eller andre skadelige elementer. Alle erklæringer, garantier og betingelser er udelukket i det omfang, den obligatoriske lovgivning tillader udelukkelse af dem.

I det omfang, det ikke er forbudt i henhold til gældende lovgivning, er Husqvarna under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen direkte skader, indirekte skader, følgeskader, straffeskader, særlige skader eller hændelige skader (herunder, men ikke begrænset til, skader på grund af tab af forretning, kontrakt, indtægt, data, personskade, oplysninger eller driftsforstyrrelser), der skyldes, opstår som følge af, bunder i eller har forbindelse til brug af eller manglende evne til at bruge betaopdateringen til Doom® (1993) Automower® eller ud af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser, selv om Husqvarna er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Ud over de betingelser, der er angivet heri, er Husqvarna under ingen omstændigheder ansvarlig for fejl, unøjagtigheder, udeladelser eller andre fejl i betaopdatering til Doom® (1993) Automower®. Det samme gælder og omfatter Husqvarnas medarbejderes, repræsentanters og andre agenters personlige ansvar.

Betaopdateringen til Doom® (1993) Automower® styres, drives og administreres i Sverige af Husqvarna fra virksomhedens kontor i Sverige. Hvis du opnår adgang til betaopdateringen til Doom® (1993) Automower® uden for Sverige, er du ansvarlig for at overholde alle lokale love. Disse vilkår og betingelser og enhver brug af betaopdateringen til Doom® (1993) Automower® skal fortolkes i overensstemmelse med og være underlagt svensk lovgivning, uden at det påvirker dens bestemmelser om lovkonflikt. Byretten i Stockholm er eksklusivt værneting i første instans om enhver tvist, der måtte udspringe af nærværende vilkår og betingelser, forudsat at intet heri hindrer anvendelsen og håndhævelsen af bindende og gældende lovgivning.