Pravidlá mikrosúťaží poriadaných na facebookovom profile Husqvarna Slovensko

Tieto pravidlá upravujú podmienky mikrosúťaží poriadaných na oficiálnom facebookovom profile spoločnosti Husqvarna Česko s.r.o. v Slovenskej republike: https://www.facebook.com/HusqvarnaSlovensko (ďalej tiež iba „súťaž" alebo „súťaže“).

 

I. Usporiadateľ a organizátor súťaže

1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Husqvarna Česko s.r.o., so sídlom Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe, spisová značka C 111206, IČO: 27408264 (ďalej tiež iba „usporiadateľ“).

2. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Husqvarna Česko s.r.o., so sídlom Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe, spisová značka C 111206, IČO: 27408264 (ďalej tiež iba „organizátor“).

3. Táto súťaž nie je organizovaná, nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani udržiavaná spoločnosťou Facebook a nijako s ňou nesúvisí.

 

II. Termín a miesto konania súťaže

1. Súťaž prebieha v termíne uvedenom v príspevku usporiadateľa na jeho uvedenom facebookovom profile, ktorým bude konkrétna súťaž vyhlásená.

2. Súťaž prebieha na území Českej a Slovenskej republiky.

 

III. Účastníci súťaže

1. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, s poštovou adresou pre doručovanie na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky, ktoré sa v čase konania jednotlivých súťaží prihlásia do súťaže so svojím súťažným príspevkom a súhlasia s týmito pravidlami (ďalej tiež len "účastníci" alebo "súťažiaci“).

2. Súťažiaci musia mať založený účet na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/).

3. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, k organizátorovi či k ďalším osobám povereným zabezpečením tejto súťaže a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z takýchto osôb vo vzťahu osôb blízkych.

4. Zo súťaže budú vylúčené osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže. Účastník súťaže môže byť vylúčený v prípade, že usporiadateľ alebo organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany účastníka alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi súťaže k získaniu výhry.

 

IV. Priebeh súťaže

1. Súťažné príspevky sa vkladajú vo forme komentárov pod príspevkom usporiadateľa, v ktorom je vyhlásená konkrétna súťaž.

2. Termín súťaže bude určený v príspevku usporiadateľa, ktorým bude súťaž vyhlásená.

3. Zo súťaže budú vyradené všetky súťažné príspevky nespĺňajúce podmienky týchto pravidiel.

4. Zo súťaže budú ďalej vyradené príspevky obsahujúce protiprávne alebo neetické formulácie či vulgárne výrazy.

5. Účastník odoslaním príspevku do súťaže prehlasuje, že je jediným autorom vloženého príspevku a že zverejnením a použitím tohto súťažného príspevku nebudú porušené práva tretích osôb. Účastník odoslaním súťažného príspevku do súťaže zároveň poskytuje usporiadateľovi súťaže úplný a bezvýhradný súhlas (nevýhradnú bezodplatnú licenciu) na bezplatné používanie svojho súťažného príspevku (spolu s menom a priezviskom súťažiaceho a/alebo s jeho podobizňou/pozri oddiel VII. bod 1. týchto pravidiel/, prípadne aj samostatne) bez akéhokoľvek vecného, časového či územného obmedzenia a predovšetkým súhlasí s tým, aby usporiadateľ súťažný príspevok alebo akúkoľvek jeho časť, resp. časti, bez akéhokoľvek obmedzenia bezplatne zverejňoval a bezplatne užíval všetkými spôsobmi (vrátane udeľovania sublicencií na toto zverejnenie a užívanie).

6. Súťažiaci sa nemôže jednej súťaže zúčastniť opakovane ani pod inou facebookovou identitou.

 

V. Určenie výhercov

1. Finalistami súťaže sa stávajú tí súťažiaci, ktorí splnia vyššie uvedené podmienky a zároveň aj zadanie alebo podmienku, stanovenú v príspevku usporiadateľa, ktorou sa vyhlasuje konkrétna súťaž (napr. uveďte správnu odpoveď).

2. Výherci jednotlivých súťaží budú určení podľa tohto princípu:

Výber odbornou porotou: Vyhrávajú tí súťažiaci, ktorých vyberie usporiadateľom zložená odborná porota na základe kritérií stanovených v príspevku usporiadateľa o vyhlásení súťaže.

3. Pokiaľ bude výherca z dôvodu nesplnenia pravidiel súťaže zo súťaže vylúčený, jeho prípadný nárok na výhru zaniká a na jeho miesto nastupuje súťažiaci, ktorý má nárok na výhru ako ďalší v poradí. Zároveň bude poradie nasledujúcich výhercov upravené v závislosti od tejto zmeny výhercu.

 

VI. Výhry

1. Konkrétne výhry a ich počet bude uvedený v príspevku usporiadateľa, ktorým bude súťaž vyhlásená.

2. Súťažiaci môže v rámci jednej súťaže získať iba jednu výhru.

3. Usporiadateľ vyhlási výhercu vo svojom komentári k súťažným príspevkom konkrétnej súťaže na stránke Husqvarna Česko s.r.o.: https://www.facebook.com/HusqvarnaSlovensko.

4. Výhercovia budú kontaktovaní usporiadateľom súťaže prostredníctvom facebookovej súkromnej správy a budú vyzvaní, aby usporiadateľovi zaslali najneskôr do 7 dní prostredníctvom facebookovej súkromnej správy svoju poštovú adresu, aby sa s nimi mohol organizátor dohodnúť na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, že výherca neoznámi požadované informácie v uvedenej lehote, jeho nárok na výhru zaniká.

5. Odovzdaním výhry výhercovi sú splnené všetky povinnosti usporiadateľa a organizátora voči výhercovi stanovené týmito pravidlami a príspevkom usporiadateľa o vyhlásení konkrétnej súťaže. Nárok na výhru nevzniká v prípade nedodržania alebo porušenia týchto pravidiel či zadania alebo podmienok, obsiahnutých vo vyhlásení súťaže. V prípade, že výherca nedodá organizátorovi včas svoju poštovú adresu na odovzdanie výhry, výhra prepadá usporiadateľovi.

6. Usporiadateľ a organizátor nenesú zodpovednosť za akékoľvek riziká spojené s realizáciou výhry a nepreberajú voči výhercom žiadne iné záväzky než stanovené týmito pravidlami. Usporiadateľ a organizátor nenesú zodpovednosť ani za žiadne riziká súvisiace s prevádzkou internetu, s Facebookom, s prevádzkou komunikačných sietí a s elektronickou komunikáciou. Výhercovia nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa alebo organizátora ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania a preskúmania. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry nie je možná.

7. Nevydané výhry a výhry, ktoré nebude možné výhercom doručiť, t.j. napr. výhercovia nebudú zastihnuteľní alebo si výhru neprevezmú, prípadne bude doručenie výhry spojené s nečakanými problémami, budú uložené na vyzdvihnutie u usporiadateľa po dobu 2 mesiacov, potom právo na výhru zaniká a usporiadateľ má právo ju použiť na iné účely podľa vlastného uváženia.

 

VII. Užívanie fotografií a obrazových alebo zvukových záznamov súťažiacich

1. Usporiadateľ je oprávnený spolu so súťažným príspevkom účastníka a/alebo s jeho menom a priezviskom zverejňovať a užívať tiež účastníkovu podobizeň či fotografiu a obrazové, zvukové alebo zvukovo-obrazové diela aj ich záznamy, zaslané účastníkom v rámci súťaže (všetko dohromady ďalej tiež len "podobizeň"), a to bezodplatne a bez akéhokoľvek vecného, časového alebo miestneho obmedzenia (predovšetkým, nie však výlučne, v oznamovacích prostriedkoch a v propagačných materiáloch usporiadateľa, vrátane profilov usporiadateľa na sociálnych sieťach), ako aj prostredníctvom či za účasti usporiadateľových marketingových partnerov alebo prípadných ďalších subjektov na strane usporiadateľa.

2. Účastník zaslaním podobizne v rámci súťaže prehlasuje, že je jediným autorom podobizne (resp. že na svoje náklady získal potrebný súhlas a vysporiadal všetky nároky jej prípadného autora) a že jej spomínaným zverejnením a použitím nebudú porušené práva tretích osôb. Účastník zaslaním podobizne v rámci súťaže zároveň poskytuje usporiadateľovi súťaže úplný a bezvýhradný súhlas (nevýhradnú bezodplatnú licenciu) k takému jej zverejňovaniu a užívaniu (vrátane udeľovania sublicencií ku spomínanému zverejňovaniu a užívaniu).

 

VIII. Spracovanie a ochrana osobných údajov

1. Spracovanie a ochrana osobných údajov súťažiacich sa riadi ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej tiež iba „GDPR“) a príslušných nadväzujúcich zákonov.

2. Usporiadateľ bude v súvislosti s jednotlivými súťažami spracovávať tieto osobné údaje súťažiacich: meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, event. - v prípadoch vyplývajúcich z oddielu IV. bod 5. a z oddielu VII. týchto pravidiel - tiež ich podobizeň (ďalej tiež len "osobné údaje"). Uvedené osobné údaje budú spracované pre účely usporiadania príslušnej súťaže (zahrňujúceho predovšetkým, nie však výlučne, identifikáciu súťažiacich, zaradenie do databázy súťažiacich v danej súťaži, organizáciu a vyhodnotenie súťaže, komunikáciu so súťažiacimi, vyhlásenie výhercov, odovzdanie výhier výhercom, ochranu práv a právom chránených záujmov usporiadateľa a organizátora súťaže, ako aj jednotlivých súťažiacich, a organizáciu konkrétnej súťaže). Zmienené osobné údaje budú na uvedené účely spracované na základe týchto právnych titulov: (A ) splnenie práv a povinností, potrebných na naplnenie verejného prísľubu (t.j. súťaže) podľa Článku 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR, a (B) oprávnené záujmy usporiadateľa ako správcu osobných údajov alebo tretej strany podľa Článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Vzhľadom k tomu nie je k predmetnému spracovaniu osobných údajov súťažiacich potrebný ich súhlas.

3. Všetky tieto osobné údaje súťažiacich budú spracovávané len v nevyhnutnom rozsahu a len po nevyhnutný čas. Doba ich spracovania zodpovedá dobe trvania konkrétnej súťaže a šiestim mesiacom po jej skončení. (Tým nie je dotknuté časovo ani inak neobmedzené používanie mena, priezviska a podobizne súťažiaceho spolu s jeho súťažným príspevkom podľa autorského práva.) Po uplynutí uvedenej doby môže usporiadateľ spracovávať osobné údaje súťažiacich len vtedy, ak bude ich dlhšiu spracovávanie odôvodnené GDPR, zákonom či účelmi oprávnených záujmov usporiadateľa, najmä ochranou právnych nárokov. Inak usporiadateľ ako správca osobných údajov predmetné osobné údaje súťažiacich vymaže.

4. Poskytnutie osobných údajov súťažiaceho na účely organizovania jednotlivej súťaže, uvedených v oddiele VIII. bod 2. týchto pravidiel, je dobrovoľné. Je však nevyhnutnou podmienkou pre účasť v konkrétnej súťaži a bez toho nie je možné sa danej súťaže zúčastniť.

5. Správcom osobných údajov súťažiacich je usporiadateľ súťaže. Tieto osobné údaje môže pritom usporiadateľ spracovávať aj prostredníctvom ďalšieho subjektu (subjektov), ako je najmä, nie však výlučne, marketingová agentúra, distribučná spoločnosť, doručovateľská spoločnosť, dodávateľ IT služieb alebo účtovných služieb a pod., povereného usporiadateľom súťaže, a to podľa usporiadateľových pokynov a iba na účely vymedzené usporiadateľom v oddiele VIII. bod 2. týchto pravidiel.

6. Osobné údaje súťažiacich budú náležite zabezpečené a chránené, nebudú poskytnuté žiadnym ďalším subjektom, nebudú spracovávané na žiadne iné účely, ani nebude vykonávaná ich profilácia.

7. Súťažiaci ako subjekty týchto osobných údajov majú v rámci ochrany ich takto spracovaných osobných údajov všetky práva vyplývajúce z GDPR, tj. predovšetkým právo na prístup k osobným údajom, právo na informácie súvisiace so spracovávanými osobnými údajmi, právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, právo na vymazanie spracúvaných osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému úradu atď.

8. Ďalšie podrobnosti o spracovaní a ochrane osobných údajov sú obsiahnuté na webových stránkach usporiadateľa https://privacyportal.husqvarnagroup.com/sk/privacy-notice/.

9. So všetkými otázkami, požiadavkami, námietkami, sťažnosťami alebo inými podaniami, týkajúcimi sa spracovania a ochrany osobných údajov, sa súťažiaci môže obrátiť na usporiadateľa ako správcu týchto spracovávaných osobných údajov, a to e-mailom na e-mailovú adresu usporiadateľa: gdpr.sk@husqvarnagroup.com. Uvedené podania súťažiaceho môžu byť zaslané usporiadateľovi ako správcovi osobných údajov aj prostredníctvom súkromnej facebookovej správy. Dozorným úradom v zmysle ustanovenia Článku 51. a nasl. GDPR je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

IX. Záverečné ustanovenia

1. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek (a to aj v priebehu súťaže) meniť tieto pravidlá aj zadanie alebo podmienky súťaže, výhry a dobu trvania súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek celú súťaž aj bez uvedenia dôvodu odložiť, prerušiť alebo zrušiť. To všetko bez nároku súťažiacich na akúkoľvek náhradu, kompenzáciu, odškodnenie alebo iné plnenie. Usporiadateľ a organizátor sú oprávnení kontrolovať kedykoľvek splnenie podmienok pre účasť v súťaži a získanie výhry, a po súťažiach požadovať ich doloženie. O akýchkoľvek sťažnostiach alebo námietkach či akýchkoľvek iných záležitostiach, súvisiacich so súťažou, bude rozhodovať usporiadateľ, a to podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov. Jeho rozhodnutie je konečné a nepreskúmateľné. Usporiadateľ si zároveň vyhradzuje právo nahradiť z dôležitých dôvodov deklarované výhry súťaže výhrami podobného druhu a zodpovedajúcej hodnoty, ako aj meniť podmienky alebo spôsob odovzdávania výhier.

2. Účastník súťaže znáša všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži (najmä náklady na vlastné internetové pripojenie a pod.). Súťažiaci zároveň berie na vedomie, že nie je možné požadovať alebo sa domáhať uhradenia nákladov spojených s účasťou v súťaži od usporiadateľa alebo organizátora.

3. Účasťou v súťaži berie súťažiaci na vedomie, že obsah aplikácie, jej výkon, rýchlosť prenosu správ a dát i rýchlosť odpovede sú závislé na obsluhujúcej technológii a môžu byť nepriaznivo ovplyvnené faktormi nezávislými od usporiadateľa, ako je napríklad (avšak nie výhradne) chyba v spojení, výkon serverových počítačov či zachovanie bezpečného sieťového pripojenia. Usporiadateľ a organizátor pritom vylučujú akúkoľvek svoju zodpovednosť týkajúcu sa vyššie uvedeného.

4. Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník svoj úplný a bezvýhradný súhlas s jej pravidlami.

 

V Prahe, dňa 17. 9. 2020