Aktualności i media

Warunki aktualizacji beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower®

Aktualizacja beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower® (patrz definicja poniżej) to oprogramowanie dostarczane przez firmę Husqvarna AB, nr rej. 556000-5331, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja („Husqvarna”). Rejestrując się w celu pobrania, pobierając, uzyskując dostęp, instalując lub w inny sposób korzystając z aktualizacji beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower®, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.

Oprogramowanie obejmuje zbiorczy silnik gry Chocolate Doom, który jest dostosowany do użytku z niektórymi modelami robotów koszących Husqvarna Automower® NERA, tj.Husqvarna Automower® 450X NERA, Husqvarna Automower® 430X NERA, Husqvarna Automower® 320 NERA, Husqvarna Automower® 310E NERA i Husqvarna Automower® 410XE NERA („Chocolate Doom na robota koszącego Automower®”), a także wymagane pliki WAD („Oprogramowanie WAD”) (wspólnie „Aktualizacja beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower®”).

Aktualizacja beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower® zostanie udostępniona do pobrania za pośrednictwem aplikacji Husqvarna Automower® Connect wyłącznie właścicielom wymienionych wyżej modeli robotów koszących Husqvarna Automower® NERA. Aby właściciel mógł uzyskać dostęp do aktualizacji beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower®, musi zarejestrować się w celu jej uzyskania tutaj: www.husqvarna.com/register-doom. Ostatnim dniem na rejestrację jest 26 sierpnia 2024 r. Firma Husqvarna udostępni aktualizację beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower® do pobrania za pośrednictwem aplikacji Automower® Connect. Od rejestracji do czasu, kiedy na modelu Automower® będzie można korzystać z aktualizacji beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower®, może minąć tydzień. Aktualizacja beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower® jest dostępna tylko w krajach wymienionych na stronie https://www.husqvarna.com/doom.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ma co najmniej 18 lat oraz że aktualizacja beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower® i związane z nią funkcje będą dostępne na robocie koszącym Automower® tylko od 9 kwietnia 2024 r. do 9 września 2024 r., po czym aktualizacja beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower® zostanie usunięta z modelu Automower® w drodze innej aktualizacji oprogramowania zainicjowanej przez firmę Husqvarna. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pobieranie, instalowanie lub zachowywanie aktualizacji beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower® w modelu Automower® z własnej inicjatywy po 9 września 2024 r. jest zdecydowanie odradzane przez firmę Husqvarna i może negatywnie wpływać na zamierzone funkcje robota koszącego Automower®, w tym uniemożliwiać dalsze aktualizacje oprogramowania modelu Automower®.

Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że oprogramowanie WAD jest objęte licencją na rzecz firmy Husqvarna na mocy Umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu oprogramowania, a przy tym wyraża zgodę na przestrzeganie warunków tej licencji. Ta licencja np. nakazuje, aby nie modyfikować, nie tłumaczyć, nie demontować, nie dekompilować, nie stosować inżynierii wstecznej ani nie tworzyć dzieł pochodnych na podstawie oprogramowania WAD. Ta licencja stanowi również, że użytkownik zgadza się, iż oprogramowanie WAD nie będzie wysyłane, przekazywane ani eksportowane do żadnego kraju z naruszeniem amerykańskiej ustawy o kontroli eksportu (U.S. Export Administration Act) oraz że oprogramowanie WAD nie będzie wykorzystywane w żaden inny sposób z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Obowiązują dodatkowe zobowiązania. Licencję można znaleźć tutaj: WarrensDream/doom-wad-shareware-license.txt na stronie ·ChrisJan00/WarrensDream· GitHub.

Firma Husqvarna zastrzega sobie prawo do odmowy pobierania lub korzystania z aktualizacji beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower® przez określonego właściciela oraz do wycofania aktualizacji beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower® w dowolnym momencie i według własnego uznania. Daty wskazane powyżej mają charakter orientacyjny i nie są wiążące dla firmy Husqvarna.

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z aktualizacji beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower® odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Aktualizacja beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower® jest wersją beta i jest dostarczana w stanie, w jakim jest, bez jakiejkolwiek gwarancji. Firma Husqvarna wyłącza wszelkie oświadczenia i gwarancje jasne lub dorozumiane, w tym, między innymi, gwarancje przydatności handlowej, zadowalającej jakości, dostępności lub przydatności do określonego celu i braku naruszenia prawa osób trzecich. Firma Husqvarna nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących bezpieczeństwa, czasu działania lub dostępności aktualizacji beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower®. Firma Husqvarna nie gwarantuje, że aktualizacja beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower® nie zawiera wirusów ani jakichkolwiek innych szkodliwych elementów. Wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki są wyłączone w zakresie, w jakim obowiązujące prawo dopuszcza ich wyłączenie.

W zakresie, w jakim nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku firma Husqvarna nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wtórne, karne, celowe bądź przypadkowe szkody i odszkodowania (w tym, między innymi, szkody wynikające z utraconych korzyści, umów, przychodów, danych i informacji, obrażeń ciała lub przerwania działalności) wynikające z, powstałe w wyniku bądź w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z aktualizacji beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower®, bądź wynikające z, powstałe w wyniku bądź w związku z niniejszymi warunkami, nawet jeśli firma Husqvarna została uprzedzona o możliwości powstania takich szkód. Poza warunkami określonymi w niniejszym dokumencie, firma Husqvarna w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek błędów, nieprawidłowości, zaniechań lub innych wad aktualizacji beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower®. To samo dotyczy i obejmuje odpowiedzialność osobistą pracowników, przedstawicieli i innego rodzaju pełnomocników firmy Husqvarna.

Aktualizacja beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower® jest kontrolowana, obsługiwana i administrowana w Szwecji przez firmę Husqvarna z jej biura w Szwecji. W przypadku gdy użytkownik uzyskuje dostęp do aktualizacji beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower® poza Szwecją, ponosi on odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa miejscowego. Niniejsze warunki oraz wszelkie przypadki korzystania z aktualizacji beta gry Doom® (1993) na robota koszącego Automower® podlegają przepisom prawa szwedzkiego i należy je interpretować zgodnie z jego wykładnią, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Sąd rejonowy w Sztokholmie będzie mieć wyłączną jurysdykcję w pierwszej instancji w przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszych warunków, z zastrzeżeniem, że żadne z ich postanowień nie uniemożliwi stosowania i egzekwowania obowiązujących przepisów prawa.