Nieuws & media

Voorwaarden voor bèta-update van Doom® (1993) Automower®

De bèta-update van Doom® (1993) Automower® (zie onderstaande definitie) is software die wordt geleverd door Husqvarna AB, reg.nr. 556000-5331, SE-561 82 Huskvarna, Zweden ("Husqvarna"). Wanneer u zich registreert om de bèta-update van Doom® (1993) Automower® te downloaden, deze downloadt, opent, installeert of anderszins gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze voorwaarden.

De software bevat de samengevoegde Chocolate Doom-game-enginesoftware die is aangepast voor gebruik op bepaalde modellen Husqvarna Automower® NERA-robotmaaier, namelijk Husqvarna Automower® 450X NERA, Husqvarna Automower® 430X NERA, Husqvarna Automower® 320 NERA, Husqvarna Automower® 310E NERA en Husqvarna Automower® 410XE NERA ("Chocolate Doom voor Automower®") en de vereiste WAD-bestanden (de "WAD-software") (gezamenlijk de "bèta-update van Doom® (1993) Automower®").

De bèta-update van Doom® (1993) Automower® kan worden gedownload via de Automower® Connect-app van Husqvarna en is exclusief voor eigenaren van de bovengenoemde modellen Husqvarna Automower® NERA-robotmaaier. Om als eigenaar toegang te krijgen tot de bèta-update van Doom® (1993) Automower® moet u zich voor deze update aanmelden op www.husqvarna.com/register-doom. De laatste dag voor aanmelding is 26 augustus 2024. Husqvarna stelt de bèta-update van Doom® (1993) Automower® beschikbaar om te downloaden via de Automower® Connect-app. Het kan tot een week na aanmelding duren tot de bèta-update van Doom® (1993) Automower® speelbaar is op uw Automower®-robotmaaier. De bèta-update van Doom® (1993) Automower® is alleen beschikbaar in de landen vermeld op https://www.husqvarna.com/doom.

U verklaart dat u ten minste 18 jaar oud bent en weet en accepteert dat de bèta-update van Doom® (1993) Automower® en de bijbehorende functionaliteit alleen kunnen worden gespeeld op uw Automower®-robotmaaier van 9 april 2024 tot en met 9 september 2024, waarna de bèta-update van Doom® (1993) Automower® uit uw Husqvarna Automower®-robotmaaier zal worden verwijderd met een andere software-update die door Husqvarna wordt gestart. Verder verklaart u dat u weet dat het downloaden, installeren of bewaren van de bèta-update van Doom® (1993) voor Automower® op uw Husqvarna Automower®-robotmaaier op uw eigen initiatief na 9 september 2024 door Husqvarna wordt afgeraden en een negatief effect kan hebben op de beoogde functionaliteit van uw Husqvarna Automower®-robotmaaier, waaronder het voorkomen van verdere software-upgrades voor uw Husqvarna Automower®-robotmaaier.

U verklaart ook dat u weet dat de WAD-software in licentie is gegeven aan Husqvarna onder een softwarelicentieovereenkomst voor beperkt gebruik, en u gaat ermee akkoord om de bepalingen van deze licentie na te leven. Een dergelijke licentie schrijft bijvoorbeeld voor dat u de WAD-software niet mag wijzigen, vertalen, dissemblen, decompileren, reverse-engineeren, en geen ervan afgeleide werken mag maken. Een dergelijke licentie schrijft ook voor dat u ermee akkoord gaat dat de WAD-software niet wordt verzonden, overgedragen of geëxporteerd naar een land als dit in strijd is met de Export Administration Act van de VS en dat u de WAD-software op geen enkele andere manier zult gebruiken in strijd met toepasselijke wetgeving. Er zijn aanvullende verplichtingen van toepassing. U vindt de licentie op WarrensDream/doom-wad-shareware-license.txt op master · ChrisJan00/WarrensDream · GitHub.

Husqvarna behoudt zich het recht voor om te weigeren een bepaalde eigenaar in staat te stellen om de bèta-update van Doom® (1993) Automower® te downloaden of te gebruiken, en om de bèta-update van Doom® (1993) Automower® op enig moment en naar eigen goeddunken in te trekken. De bovengenoemde datums zijn indicatief en niet bindend voor Husqvarna.

U verklaart dat u weet en er uitdrukkelijk mee instemt dat het gebruik van de bèta-update van Doom® (1993) Automower® geheel voor uw eigen risico is. De bèta-update van Doom® (1993) Automower® is een bètaversie en wordt geleverd "as is" en zonder enige garantie. Hierbij verwerpt Husqvarna alle verklaringen of garanties van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, voldoende kwaliteit, toegankelijkheid of geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending van de rechten van derden. Husqvarna geeft geen garanties en doet geen uitspraken over de beveiliging, bruikbaarheid of beschikbaarheid van de bèta-update van Doom® (1993) Automower®. Husqvarna garandeert niet dat de bèta-update van Doom® (1993) Automower® vrij is van virussen of enige andere schadelijke elementen. Alle verklaringen, garanties en voorwaarden zijn uitgesloten, behalve in die mate dat de wet de uitsluiting ervan verbiedt.

Voor zo ver toegestaan door de toepasselijke wetgeving is Husqvarna in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale of incidentele schade of strafvergoeding (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door zakelijk verlies, verlies van contracten, omzetderving, gegevensverlies, letsel, verlies van informatie of bedrijfsonderbreking) als gevolg van, ontstaan door of in verband met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de bèta-update van Doom® (1993) Automower® of als gevolg van of in verband met deze voorwaarden, zelfs als Husqvarna op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade. Naast de voorwaarden die in dit document zijn uiteengezet, is Husqvarna in geen geval aansprakelijk voor enige fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen of andere onvolkomenheden in de bèta-update van Doom® (1993) Automower®. Dit is ook van toepassing op en omvat persoonlijke aansprakelijkheid van Husqvarna en werknemers, vertegenwoordigers en andere agenten van Husqvarna.

De bèta-update van Doom® (1993) Automower® wordt gereguleerd, bewerkt en beheerd in Zweden door Husqvarna vanuit zijn kantoor in Zweden. Als u gebruikmaakt van de bèta-update van Doom® (1993) Automower® buiten Zweden, bent u verantwoordelijk voor het naleven van alle ter plaatse geldende wetten. Deze voorwaarden en enig gebruik van de bèta-update van Doom® (1993) Automower® worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en beheerst door het Zweedse recht, zonder rekening te houden met conflicterende wetsprincipes. Uitsluitend de rechtbank van Stockholm is in eerste instantie bevoegd tot beslechting van geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden, mits niets hierin de toepassing en de handhaving van het verplichte en toepasselijke recht voorkomt.