Ako funguje časovač podľa počasia a ako ho zapnem na robotickej kosačke Automower®?

Časovač podľa počasia umožňuje robotickým kosačkám Automower® automaticky upraviť časovače podľa toho, koľko vyrástla tráva. Rast trávy je posudzovaný odporom, ktorý zaznamenáva žací kotúč počas práce kosačky. Keď je počasie vhodné pre rast trávy (hustá tráva kladie vyšší odpor), robotická kosačka kosí častejšie. Keď je rast trávy pomalší (tráva kladie menší odpor), robotická kosačka bude automaticky kosiť menej.

Ako používať časovač podľa počasia

Zapnutie/vypnutie časovača podľa počasia

V závislosti od modelu kosačky Automower®, ktorú máte, sa časovač podľa počasia aktivuje na displeji kosačky alebo cez aplikáciu Automower® Connect.

  • Aplikácia Automower® Connect | Viac > Nastavenia > Prevádzka > Časovač podľa počasia
  • Displej kosačky | Prejdite na položku Časovač podľa počasia v rámci hlavnej ponuky a vykonajte požadované zmeny.

Nastavenie času kosenia

Možnosti Krátky, Stredný, a Dlhý sa týkajú času kosenia a slúžia na dolaďovanie výsledkov kosenia. Vyberte možnosť HIGH (DLHÝ), aby kosačka pracovala dlhší čas a častejšie a LOW (KRÁTKY) pre kratšie a menej časté kosenie.

Keď je aktivovaný časovač podľa počasia, robotická kosačka potrebuje čas, aby sa rozhodla, aký je optimálny čas kosenia pre danú pracovnú plochu. Z tohto dôvodu môže dosiahnutie optimálnych výsledkov kosenia trvať niekoľko dní. Ak nie ste s výsledkami po niekoľkých dňoch kosenia spokojní, nastavte časovač podľa počasia na dlhší alebo kratší čas kosenia, alebo upravte plán kosačky, aby mala k dispozícii viac prevádzkového času.

Prispôsobenie plánu na používanie s časovačom podľa počasia

Pri používaní časovača podľa počasia sa odporúča, aby ste nastavili čo najviac prevádzkového času na kosenie. Neobmedzujte plán viac, ako je potrebné. Napríklad môžete nastaviť plán, aby umožňoval kosačke pracovať 24/7, a potom nechať časovač podľa počasia, aby prispôsobil skutočný prevádzkový čas podľa rastu trávy.

Prvé kosenie za deň sa vždy vykoná podľa plánu. Výrobok vždy dokončí 1 cyklus kosenia a potom časovač podľa počasia rozhodne, či bude kosačka pokračovať v kosení alebo nie.

Časovač podľa počasia nikdy neumožní robotickej kosačke, aby pracovala mimo nastaveného plánu.

Dôležitá informácia

  • Keď je časovač podľa počasia aktivovaný, je veľmi dôležité pravidelne kontrolovať, či je rezný kotúč čistý a či sú nože v dobrom stave. Akákoľvek tráva omotaná okolo hriadeľa rezného kotúča alebo tupé nože môžu funkciu časovača podľa počasia ovplyvniť.
  • Časovač podľa počasia sa resetuje, ak výrobok nie je v prevádzke dlhšie ako 50 hodín.

Ktoré modely disponujú funkciou časovača podľa počasia

Časovačom podľa počasia disponujú všetky modely Automower® okrem nasledujúcich:

  • 105
  • 115H
  • 310
Bolo tento článok užitočný?