1/1

HUSQVARNA VARI-CUT S50

 
 
 

Variant výrobku

VARI-CUT S50 300 10 25.4/20
Číslo výrobku: 586 59 55‑01
Vari-cut S 50 350mm
VARI-CUT S50 300 10 25.4/20
Číslo výrobku: 586 59 55‑01
Vari-cut S 50 350mm
VARI-CUT S50 350 10 25.4/20
Číslo výrobku: 586 59 55‑02
Vari-cut S 50 350mm
VARI-CUT S50 400 10 25.4/20
Číslo výrobku: 586 59 55‑03
 
 
 
 
 
 

Popis výrobku