Forest
Lakiasiat

REACH-artiklan 33 mukainen vakuus

REACH (”Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus [EY] N:o 1907/2006, annettu 18. päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista”) on Euroopan unionin kemikaaleja koskeva sääntelyjärjestelmä, joka tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007.

Artikla 33: Tiedottaminen tuotteiden sisältämistä aineista

Husqvarna-konserni kertoo seuraavat tiedot aineista, jotka Euroopan kemikaalivirasto on nimennyt REACH-asetuksen liitteeseen XIV (niin sanottu ehdokaslista) ja joiden pitoisuus tuotteissa ylittää 0,1 % painosta.