Forest
Lakiasiat

Käsivarteen kohdistuva tärinä

Taustaa

EY-direktiivissä 2002/44/EY säädetään vähimmäisvaatimuksista, joilla työntekijöitä suojellaan terveyttä ja turvallisuutta vaarantavilta riskeiltä, joita mekaaniselle tärinälle altistuminen aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa.

Tärinäaltistuminen lasketaan standardinmukaisen 8 tunnin päivittäisen tärinäaltistumisen A(8) perusteella. Kun A(8)-arvo on määritelty, sitä verrataan altistumisen toiminta-arvoon ja raja-arvoon. Direktiivissä on esitetty vähimmäisvaatimukset, mutta on tärkeää myös tarkistaa kunkin jäsenvaltion asianomaisesta lainsäädännöstä, onko tärinäaltistumista koskevassa laissa vieläkin tiukempia raja-arvoja.

Työnantajan on päivittäisen tärinäaltistumisen toiminta-arvon (EAV) ja päivittäisen altistumisen raja-arvon (ELV) perusteella ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla tärinälle altistumista voidaan kontrolloida.

Altistumisen toiminta-arvo (EAV)

Jos käyttäjä altistuu tärinälle A(8), joka ylittää päivittäisen altistumisen toiminta-arvon 2,5 m/s², työnantajan on tehtävä työn riskien arviointi ja ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla tärinää kontrolloidaan. Lisätietoja on direktiivissä 2002/44/EY ja jäsenvaltioiden omassa lainsäädännössä.

Altistumisen raja-arvo (ELV)

Työntekijät eivät saa missään olosuhteissa altistua tärinälle, joka ylittää raja-arvon 5,0 m/s².

Opas

A(8) < 2,5 m/s².
Päivittäinen tärinälle altistuminen alle toimenpidetason. Ei tarvetta lisätoimille altistumisen vähentämiseksi.

A(8) = 2,5–5,0 m/s²
Päivittäinen tärinä yli toimenpidetason. Lisääntynyt riski tärinään liittyvien tautien kehittymisestä käyttäjälle. Katso Husqvarnan suosituksista ja 2002/44/EY -direktiivistä ohjeet tärinän aiheuttamien riskien vähentämisestä.

A(8) > 5,0 m/s²
Päivittäinen tärinälle altistuminen ylittää altistumisrajan. Vähennä päivittäistä työaikaa ja/tai käytä konetta, jonka tärinätaso on alhaisempi.

Toimenpidesuositukset tärinäaltistumisen vähentämiseksi

Käytä vain sellaisia työkoneita, joissa on tehokas tärinänvaimennus. Tämä on yksi tärkeimmistä suosituksista. Tärinää koskevat tiedot on usein esitetty laitteen valmistajan laatimissa teknisissä tiedoissa.

Lyhennä koneen käyttöaikaa. Koska A(8)-arvo perustuu sekä tärinäarvoon että altistumisaikaan, yksi vaihtoehto on lyhentää koneen käyttöaikaa.

Koneen huolto ja kunnossapito. Noudata valmistajan suosituksia. Erityisen tärkeää on huolehtia terävarustuksen ja pyörivien osien kunnosta, koska ne saattavat kuluessaan joutua epätasapainoon.