Νέα και μέσα

Όροι και προϋποθέσεις για την Ενημέρωση Doom® (1993) Automower® Beta

Η Ενημέρωση Doom® (1993) Automower® Beta (βλ. ορισμό παρακάτω) είναι ένα λογισμικό που παρέχεται από την Husqvarna AB, αρ. εγγραφής 556000-5331, SE-561 82 Huskvarna, Σουηδία ("Husqvarna"). Όταν πραγματοποιείτε εγγραφή για την ηλεκτρονική λήψη, πρόσβαση, εγκατάσταση ή άλλη χρήση της Ενημέρωσης Doom® (1993) Automower® Beta, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Το λογισμικό περιλαμβάνει το συγκεντρωτικό λογισμικό μηχανής παιχνιδιών Chocolate Doom, το οποίο έχει προσαρμοστεί για χρήση σε συγκεκριμένα μοντέλα ρομποτικών χλοοκοπτικών Husqvarna Automower® NERA, δηλαδή στα Husqvarna Automower® 450X NERA, Husqvarna Automower® 430X NERA, Husqvarna Automower® 320 NERA, Husqvarna Automower® 310E NERA και Husqvarna Automower® 410XE NERA ("Chocolate Doom για Automower®") και στα απαιτούμενα αρχεία WAD (το "Λογισμικό WAD") (συνολικά η "Ενημέρωση Doom® (1993) Automower® Beta").

Η Ενημέρωση Doom® (1993) Automower® Beta θα είναι διαθέσιμη για λήψη μέσω της εφαρμογής Husqvarna Automower® Connect αποκλειστικά για τους ιδιοκτήτες των μοντέλων ρομποτικών χλοοκοπτικών Husqvarna Automower® NERA, όπως ορίζεται παραπάνω. Για να έχει ο ιδιοκτήτης πρόσβαση στην Ενημέρωση Doom® (1993) Automower® Beta, αυτός πρέπει να εγγραφεί για την εν λόγω ενημέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.husqvarna.com/register-doom. Η τελευταία ημέρα για την υποβολή της εγγραφής είναι η 26η Αυγούστου 2024. Η Husqvarna θα διαθέσει την Ενημέρωση Doom® (1993) Automower® Beta για λήψη μέσω της εφαρμογής Automower® Connect. Μπορεί να χρειαστεί μια εβδομάδα από την εγγραφή, μέχρι να είναι δυνατή η αναπαραγωγή της Ενημέρωσης Doom® (1993) Automower® Beta στο ρομποτικό χλοοκοπτικό Automower® που διαθέτετε. Η Ενημέρωση Doom® (1993) Automower® Beta είναι διαθέσιμη μόνο στις χώρες που καθορίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.husqvarna.com/doom.

Αναγνωρίζετε και επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι η αναπαραγωγή της Ενημέρωσης Doom® (1993) Automower® Beta και των σχετικών λειτουργιών της θα γίνεται μόνο στο ρομποτικό χλοοκοπτικό Automower® που διαθέτετε, από τις 9 Απριλίου 2024 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2024. Μετά την πάροδο αυτής της ημερομηνίας, η Ενημέρωση Doom® (1993) Automower® Beta Update® θα αφαιρεθεί από το ρομποτικό χλοοκοπτικό Husqvarna Automower® που διαθέτετε μέσω μιας άλλης ενημέρωσης λογισμικού που θα εκτελέσει η Husqvarna. Επίσης συμφωνείτε ότι η ηλεκτρονική λήψη, η εγκατάσταση ή η διατήρηση της Ενημέρωσης Doom® (1993) Automower® Beta στο ρομποτικό χλοοκοπτικό σας Husqvarna Automower® με δική σας πρωτοβουλία μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2024 αποθαρρύνεται έντονα από τη Husqvarna και μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προβλεπόμενη λειτουργία του ρομποτικού χλοοκοπτικού Husqvarna Automower® που διαθέτετε, συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής περαιτέρω αναβαθμίσεων λογισμικού στο ρομποτικό χλοοκοπτικό σας Husqvarna Automower®.

Αναγνωρίζετε επίσης ότι το Λογισμικό WAD έχει εκχωρηθεί στη Husqvarna με άδεια χρήσης βάσει του Συμφωνητικού άδειας λογισμικού περιορισμένης χρήσης και, συνεπώς, συμφωνείτε επίσης να συμμορφώνεστε με την εν λόγω άδεια χρήσης. Η άδεια αυτή, π.χ. απαγορεύει την τροποποίηση, τη μετάφραση, την απόκρυψη, την αποκωδικοποίηση, την αναστροφή της μηχανικής ή τη δημιουργία παράγωγων έργων βάσει του Λογισμικού WAD. Η εν λόγω άδεια χρήσης ορίζει επίσης ότι συμφωνείτε ότι το Λογισμικό WAD δεν θα αποσταλεί, μεταφερθεί ή εξαχθεί σε οποιαδήποτε χώρα κατά παράβαση του νόμου Export Administration Act των Η.Π.Α. και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, το Λογισμικό WAD κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Ισχύουν πρόσθετες υποχρεώσεις. Δείτε την άδεια εδώ WarrensDream/doom-wad-shareware-license.txt at master · ChrisJan00/WarrensDream · GitHub.

Η Husqvarna διατηρεί το δικαίωμα άρνησης λήψης ή χρήσης της Ενημέρωσης Doom® (1993) Automower® Beta σε έναν συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, καθώς και το δικαίωμα απόσυρσης της Ενημέρωσης Doom® (1993) Automower® Beta οποιαδήποτε στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και μη δεσμευτικές για τη Husqvarna.

Αποδέχεστε ρητά και συμφωνείτε ότι η χρήση της Ενημέρωσης Doom® (1993) Automower® Beta γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Η Ενημέρωση Doom® (1993) Automower® Beta είναι μια έκδοση Beta και παρέχεται "ως έχει" και χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δια του παρόντος, η Husqvarna αποποιείται παντός είδους δηλώσεων ή εγγυήσεων, ρητών ή σιωπηρών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, δυνατότητας πρόσβασης ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων μερών. Η Husqvarna δεν εγγυάται και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την ασφάλεια, τον χρόνο λειτουργίας ή τη διαθεσιμότητα της Ενημέρωσης Doom® (1993) Automower® Beta. Η Husqvarna δεν εγγυάται ότι η Ενημέρωση Doom® (1993) Automower® Beta δεν φέρει ιούς ή οποιαδήποτε άλλα επιβλαβή στοιχεία. Όλες οι δηλώσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις εξαιρούνται στον βαθμό που η νομοθεσία απαγορεύει την εξαίρεσή τους.

Στον βαθμό που δεν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Husqvarna σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ειδική ζημία, ζημία με χαρακτήρα κύρωσης ή επακόλουθη ζημία (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, επιχειρηματικών ζημιών, συμβατικών ζημιών, απώλειας εισοδήματος, απώλειας δεδομένων, σωματικής βλάβης, απώλειας πληροφοριών ή διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας) που προκύπτει ή απορρέει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ενημέρωσης Doom® (1993) Automower® Beta, ή απορρέει από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ακόμη και στην περίπτωση που η Husqvarna είχε ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τυχόν τέτοιας ζημίας. Επιπλέον των όρων που προβλέπονται στο παρόν συμφωνητικό, η Husqvarna δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα της Ενημέρωσης Doom® (1993) Automower® Beta. Το ίδιο ισχύει και περιλαμβάνει την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων, εκπροσώπων και άλλων συνεργατών της Husqvarna.

Η Ενημέρωση Doom® (1993) Automower® Beta τελεί υπό τον έλεγχο, την εκμετάλλευση και τη διαχείριση της Husqvarna από την έδρα της στη Σουηδία. Εάν αποκτάτε πρόσβαση στην Ενημέρωση Doom® (1993) Automower® Beta από χώρες εκτός της επικράτειας της Σουηδίας, φέρετε την ευθύνη για τη συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς νόμους. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και οποιαδήποτε χρήση της Ενημέρωσης Doom® (1993) Automower® Beta θα ερμηνεύονται και θα διέπονται από τη νομοθεσία της Σουηδίας, χωρίς να ισχύουν οι διατάξεις του περί συγκρούσεων δικαίου. Αρμόδιο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις είναι το Πρωτοδικείο της Στοκχόλμης, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα σημείο του παρόντος δεν αποτρέπει την εφαρμογή και επιβολή του αναγκαστικού και εφαρμοστέου δικαίου.