Rider2024-02-21

Kaip nustatyti vejos pjovimo traktoriuką į techninės priežiūros padėtį

Norėdami išvalyti pjovimo agregatą ar tiesiog patikrinti peilius, turėsite nustatyti pjovimo agregatą į techninės priežiūros padėtį. Toliau sužinosite, kaip tai padaryti.

R200 serijos vejos pjovimo traktoriukas; techninės priežiūros padėtis

 1. Perjunkite aukščio reguliavimo svirtį į priežiūros padėtį
 2. Įjunkite stovėjimo stabdį
 3. Paimkite užvedimo raktą su pridėtu įrankiu
 4. Nuimkite dangtį
 5. Atjunkite pjovimo agregato strypą
 6. Atlaisvinkite diržo įtempiklį
 7. Atjunkite pavaros diržą
 8. Patraukite ir pakelkite pjovimo agregatą
 9. Pakelkite pjovimo agregatą ir atleiskite fiksatorių
 10. Įstumkite į vietą
 11. Prijunkite pjovimo agregato strypą
 12. Uždėkite pavaros diržą
 13. Patraukite diržo įtempiklį į vietą
 14. Nepamirškite išjungti techninės priežiūros padėties

R300 serijos vejos pjovimo traktoriukas; techninės priežiūros padėtis

 1. Pakelkite pjovimo agregatą
 2. Perjunkite aukščio reguliavimo svirtį į priežiūros padėtį
 3. Įjunkite stovėjimo stabdį
 4. Paimkite užvedimo raktą su pridėtu įrankiu
 5. Nuimkite gaubtą
 6. Atlaisvinkite diržo įtempiklį
 7. Atjunkite pjovimo agregato strypą
 8. Atjunkite pavaros diržą
 9. Patraukite ir pakelkite pjovimo agregatą; jis užsifiksuos automatiškai
 10. Pakelkite pjovimo agregatą ir atleiskite fiksatorių
 11. Įstumkite į vietą
 12. Uždėkite pavaros diržą
 13. Prijunkite pjovimo agregato strypą
 14. Patraukite diržo įtempiklį į vietą
 15. Nepamirškite išjungti techninės priežiūros padėties

Norėdami nustatyti pjovimo agregatą į techninės priežiūros padėtį

 1. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
 2. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį „0“.
 3. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtį nustatykite į techninės priežiūros padėtį.
 4. Naudodami prie maitinimo jungiklio raktelio pritvirtintą įrankį atlaisvinkite priekinio gaubto fiksatorių ir nuimkite gaubtą.
 5. Pakelkite pjovimo aukščio fiksatorių ir įstatykite į laikiklį.
 6. Atjunkite laidą nuo pjovimo agregato.
 7. Ranka atkabinkite pjovimo agregato fiksatorių. Kita ranka ištraukite pjovimo agregatą.
 8. Kelkite pjovimo agregatą į vertikalią padėtį, kol išgirsite spragtelėjimą. Pjovimo agregatas automatiškai užfiksuojamas vertikalioje padėtyje.

Pjovimo agregato nustatymas į pjovimo padėtį

 1. Laikykite priekinį pjovimo agregato kraštą.
 2. Kita ranka atlaisvinkite fiksavimo įtaisą.
 3. Lenkite pjovimo agregatą ir paspauskite, kol jis sustos.
 4. Prijunkite laidą prie pjovimo agregato.
 5. Pakelkite pjovimo aukščio fiksatorių iš fiksatoriaus laikiklio ir įstatykite į angą.
 6. Pritvirtinkite priekinį gaubtą.
 7. Pastumkite pjovimo aukščio svirtį iš priežiūros padėties į vieną iš padėčių su nurodytu skaičiumi.
Ar šis straipsnis buvo naudingas?