Service station

„Husqvarna“ garantinės sąlygos

UAB „Husqvarna Lietuva“ garantuoja, kad „Husqvarna®“, „Gardena®“, „McCulloch®“ gaminys, perduodamas pirminiam pirkėjui, neturi medžiagų arba gamybos linijos surinkimo trūkumų ir toks išliks iki toliau nurodyto Garantinio laikotarpio pabaigos. „Husqvarna“ savo nuožiūra nemokamai suremontuos arba pakeis visus sugedusius gaminius arba jų dalis, kurioms galioja ši Ribota garantija, taikydama toliau nurodytus apribojimus ir išimtis.

RIBOTA GARANTIJA

Garantinis laikotarpis

Garantinis laikotarpis prasideda gaminio pirminio įsigijimo arba pristatymo dieną (priklausomai nuo to, kuri yra anksčiau) ir garantija galioja toliau nurodytą laiką:

Garantijos laikotarpis prasideda gaminio (prekės) pirminio įsigijimo arba pristatymo dieną, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau, ir galioja šį laikotarpį:

 • Gaminiams ir priedams: vartotojams – 24 mėnesius. Šioje Ribotoje garantijoje „vartotojas“ reiškia bet kurį fizinį asmenį, įgijusį gaminį nuosavybės teise naudoti asmeniškai.
 • Gaminiams ir priedams: profesionalams – 12 mėnesių. Šioje Ribotoje garantijoje profesionalais vadinami asmenys, kurie nėra vartotojai.
 • Akumuliatoriams:
  • paleidiklio (starterinio tipo) akumuliatoriams – 12 mėnesių;
  • robotų vejapjovių akumuliatoriams – 24 mėnesius vartotojams / 12 mėnesių profesionalams arba likusi originalaus gaminio garantijos dalis, jei ji yra nemokamai sumontuota gaminyje pagal šios ribotos garantijos sąlygas; arba
  • ant nugaros nešiojamiems akumuliatoriams kuprinėms – 24 mėnesius vartotojams / 12 mėnesių profesionalams
  • akumuliatoriams (36V), skirtiems naudoti su akumuliatoriniais gaminiams – 24 mėnesius vartotojams / 12 mėn. profesionalams, perkant atskirai nuo gaminio, arba iki likusio gaminio pradinės garantijos laikotarpio pabaigos, jei akumuliatorius nemokamai sumontuojamas (sukomplektuotas) gaminiui pagal Ribotos garantijos sąlygas.
 • Atsarginėms dalims – 6 mėnesius, jei perkama atskirai nuo gaminio, arba iki likusio gaminio pradinės garantijos pabaigos, jei nemokamai sumontuota gaminiui pagal Ribotos garantijos sąlygas.

Apribojimai ir išimtys

Ši Ribota garantija negalioja:

 1. eksploatacinių dalių normaliam susidėvėjimui, kurios susidėvi įprastai naudojant, įskaitant, be kita ko, degimo žvakes, lemputes, filtrus, tepalus ir alyvas, stabdžių juostas, stabdžių sistemos elementus, amortizatorius (vibracijos elementus), membranas, diržus, geležtes (pjovimo peiliai), geležčių adapterius, grandines, pjovimo juostas, žoliapjovių galvutes, peilius, starterių spyruokles, sankabas, sankabos būgnelius ir jų žvaigždutes, paleidiklio (starterio) virves, kabelius ir dantukus, apsaugas nuo nusidėvėjimo, padangas, guolių ir velenų sandariklius (riebokšlius);
 2. gaminiui, pateiktam Europos ekonominės erdvės (EEE) ar Šveicarijos rinkai be bendrovės „Husqvarna“ sutikimo;
 3. gaminiui, įsigytam iš EEE ar Šveicarijoje dirbančio prekiautojo, kuriam „Husqvarna“ nesuteikė įgaliojimų;
 4. gaminio trūkumams ar gedimams, kurio modelio ir (arba) serijos numeris pakeistas arba neįskaitomas;
 5. įprastiems priežiūros ir techninės priežiūros darbams, išvardytiems „Naudotojo vadove“;
 6. kelionės arba transportavimo išlaidoms, patirtoms gabenant gaminį Pardavėjui;
 7. gaminiui, išsinuomotam iš profesionalų nuomos įmonės.

Ši Ribota garantija negalioja gaminio trūkumams, atsiradusiems dėl šių priežasčių:

 1. įprasto nusidėvėjimo; šioje Ribotoje garantijoje „įprastas nusidėvėjimas“ reiškia bet kokią žalą, kuri yra natūralus įprasto gaminio susidėvėjimo arba senėjimo rezultatas (pavyzdžiui, kai gaminys trinasi, yra plakamas, lenkiamas, veikiamas chemikalų, blunka, kraunamas, sukasi, braižomas arba grandomas);
 2. jei gaminys naudotas ne pagal pirminę paskirtį arba surinktas, naudotas, prižiūrėtas, transportuotas arba laikytas ne pagal „Naudotojo vadovo“ nurodymus;
 3. jei į gaminį dėl nerūpestingos priežiūros pateko vandens arba intensyvios drėgmės;
 4. jei gaminys prieš pristatymą arba remontuojant buvo netinkamai surinktas arba suremontuotas asmenų, kurie nėra bendrovės „Husqvarna“ Prekybos atstovai, teikiantys techninės priežiūros paslaugas garantiniu laikotarpiu;
 5. jei naudotos ne originalios „Husqvarna“ atsarginės dalys, priedai arba komponentai, nurodyti „Naudotojo vadove“, arba netinkami arba žemesnės kokybės degalai, alyva, abrazyvinės medžiagos arba tepalai;
 6. dėl nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo, klastojimo, pakeitimo, tyčinio sugadinimo atveju arba susiklosčius kitoms aplinkybėms, priklausančioms nuo savininko arba naudotojo, atsiradę trūkumai; ir (arba)
 7. jei toliau naudojamasi gaminiu, žinant, jog yra susidėvėję arba sugedę tam tikri gaminio komponentai.

„Husqvarna“ neprisiima atsakomybės už tiesiogiai arba netiesiogiai su gaminio įsigijimu, naudojimu arba pardavimu susijusią netiesioginę, atsitiktinę, pasekminę žalą, nuostolius, išlaidas, prarastą pelną ar naudą, duomenis, žalą reputacijai arba prarastą verslą (darbų užsakymą).

Kaip atliekamas garantinis remontas

Prireikus garantinio remonto (pastebėjus gaminio gedimą/trūkumą), gaminį reikia iš karto liautis naudoti ir visą gaminio komplektą nedelsiant grąžinti Pardavėjui, iš kurio jis įsigytas, arba perduoti Pardavėjo rekomenduotam bendrovės „Husqvarna“ įgaliotajam techninės priežiūros centrui.

 

Gaminys priimamas garantiniam remontui tik kartu su patikimais įrodymais, kad jis įsigytas naujas iš bendrovės „Husqvarna“ Įgaliotojo prekybos atstovo. Kartu su gaminiu pateikiama užpildyta garantijos kortelė arba sąskaita faktūra arba bendrovės „Husqvarna“ Įgaliotojo prekybos atstovo kvitas, kuriame nurodyta įsigijimo data, modelio numeris, serijos numeris (jei taikytina) ir Prekybos atstovo pavadinimas bei adresas. Jei gaminys užregistruotas Husqvarna sistemoje, šią informaciją galima rasti ir internete, tačiau kartu su užregistruotais gaminiais vis tiek būtina pateikti patikimą įsigijimą įrodantį dokumentą.

„Husqvarna“ rekomenduoja visiems klientams užregistruoti gaminius internete adresu www.husqvarna.lt  arba nurodyti bendrovės „Husqvarna“ Įgaliotajam prekybos atstovui, iš kurio gaminys įsigytas, užregistruoti gaminį internete. Be kita ko, tai padės užtikrinti, kad klientas gautų svarbią informaciją apie gaminį.

Negarantinis remontas

Jei „Husqvarna“ arba jos Įgaliotasis prekybos atstovas nustatys, kad gedimui arba žalai ši Ribota garantija negalioja (negarantinis gedimas), įgaliotieji prekybos atstovai suremontuos gaminį tik pirkėjui sutinkant sumokėti nustatytą remonto kainą.

Įstatyminės teisės

Bet kokios, pagal šią garantiją pareikštos arba kaip nors susijusios su gaminiu pretenzijos, skundai, prašymai priimti sprendimą, nagrinėjami, aiškinami ir teisiniai veiksmai vykdomi pagal EEE šalies arba Šveicarijos, kur gaminys įsigytas, vietos įstatymus.

 

Ši Ribota garantija suteikiama papildomai šalia galiojančių privalomų atitinkamoje EEE šalyje arba Šveicarijoje vartotojų teisių, todėl ji šių vartotojų teisių neapriboja, nesustabdo ir nepanaikina. Sukonkretinant - garantija neriboja ir negali riboti kitų pirkėjo teisių pagal LR įstatymus.