Forest
Legal

תנאי שימוש

כללי

אתר אינטרנט זה וכל אתרי המשנה שלו (במשותף "האתר") מתפרסם ומתוחזק על ידי Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH או החברות בקבוצה שלה, החברות הבנות או המשרדים המסונפים שלה (במשותף HUSQVARNA). השימוש שלך באתר כפוף להסכם מחייב מבחינה משפטית בינך לבין HUSQVARNA ("ההסכם"). בעצם השימוש באתר אתה מאשר כי קראת, הבנת והסכמת לתנאים ולהתניות ולכל המסמכים הקשורים.

רישיון

בכפוף לתנאים ולהתניות המפורטים בהסכם זה, HUSQVARNA מעניקה לך זכות מוגבלת, לא בלעדית, בלתי ניתנת להעברה לגשת, להשתמש ולהציג אתר זה ואת החומרים הכלולים בו. הנך מסכים לא לשבש או לנסות לשבש את פעולת האתר בשום צורה שהיא.

HUSQVARNA מאשרת לך להציג ולהוריד את המידע (להלן "חומרים") באתר רק לצורך שימוש אישי שאינו מסחרי. הרשאה זו אינה מהווה העברת קניין בחומרים ועותקים של החומרים וכפופה להגבלות הבאות: 1) עליך לשמור, בכל עותקי החומרים שהורדו מהרשת, את כל הודעות זכויות היוצרים והודעות קניין נוספות הכלולות בחומרים; 2) אינך רשאי לשנות את החומרים בשום צורה שהיא או לשכפל או להציג באופן פומבי, לבצע או להפיץ או להשתמש בכל דרך אחרת או לפרסם אותם לשום מטרה פומבית או מסחרית; וכן 3) אסור לך להעביר את החומרים לשום אדם אחר אלא אם תמסור לו, והוא יסכים לקבל, את ההגבלות הנובעות מהתנאים וההתניות הללו. הנך מסכים לציית לכל ההגבלות הנוספות המוצגות באתר מאחר שהוא עשוי להתעדכן מעת לעת. אתר זה, לרבות כל החומרים, קיבל זכויות יוצרים ומוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים וסעיפי אמנות בכל העולם. הנך מסכים לציית לכל חוקי זכויות היוצרים ברחבי העולם בכל הנוגע לשימוש באתר זה, ולמנוע כל העתקה בלתי חוקית של החומרים. HUSQVARNA אינה מעניקה לך שום זכות מפורשת או מכללא במסגרת חקיקת פטנטים, עיצובים, סימנים מסחריים או סודות מקצועיים.

אחריות למשתמש

אתה מתחייב וערב לכך שתשתמש באתר תוך עמידה בהסכם זה, לרבות בחוקים ובהוראות במסגרת הסכם זה ולציית לכל הכללים וכללי המדיניות הנוכחיים והעתידיים של האתר. הנך מסכים לא להשתמש באתר כדי: (א) להעביר מסרי זבל או מסרים שלא נתבקשת להעביר; (ב) להתחזות ל-HUSQVARNA או למישהו אחר או לאפשר לצד שלישי להתחזות לך; (ג) לזייף כותרות או לטפל בכל דרך אחרת במזהים כדי להסוות את המקור של תכנים שהועברו דרך האתר; (ד) למסור תיאור מסולף של הזיקה בינך לבין אדם או ישות אחרת; (ה) לפעול באופן שישפיע לרעה על היכולת של משתמשים אחרים להשתמש באתר; (ו) להיות מעורב בפעילויות שעשויות להפר חוק חל כלשהו; (ז) לפרסם או להעביר חומר המפר או פוגע בדרך כלשהי בזכויות של אחרים או שהוא בלתי חוקי, פוגעני, משמיצני, גס או מעורר התנגדות בכל דרך אחרת או שמכיל פרסומת או שידול בקשר למוצרים או שירותים, או (ח) לאסוף או לאחסן פרטים אישיים של משתמשים אחרים אלא אם משתמשים אלה הרשו לך לעשות זאת.

פרטיות

ניתן למצוא מידע על שיטות הפרטיות של HUSQVARN, האופן שבו אנו אוספים את הנתונים האישיים שלך ומטפלים בהם והאופן שבו אנו מגנים על הפרטיות שלך במדיניות הפרטיות של HUSQVARN. שימוש שלך באתר זה מהווה הסכמה מצדך לכך שהנתונים האישיים שלך ישמשו בהתאם למדיניות הפרטיות של HUSQVARN.

שינויים

HUSQVARNA שומרת את הזכות, לפי שיקולה הבלעדי, לשנות, להתאים, להוסיף או להסיר כל חלק של הסכם זה באופן מלא או חלקי, בכל זמן וללא מתן הודעה מוקדמת. שינויים בהסכם זה ייכנסו לתוקף בעת פרסומם באתר. המשך השימוש שלך באתר לאחר פרסום שינויים כלשהם בהסכם זה, ייחשב כהסכמה מצדך לשינויים הללו.

HUSQVARNA לא תהיה מחויבת מבחינה משפטית להסכם זה, ושומרת לעצמה את זכויותיה המשפטיות ביחס לאי תאימות כגון זאת. 

זכויות קניין רוחני

אתה מאשר ומסכים כי כל זכויות הקניין הרוחני (כולל אך לא רק זכויות יוצרים, פטנטים, ידע מקצועי, מידע חסוי, זכויות מסד נתונים וזכויות לסימנים מסחריים ועיצובים, בין שהם רשומים או שאינם רשומים) באתר נמצאות בידי HUSQVARNA או הגורמים שמעניקים לה רישיונות. כל הנכסים הלא מחושיים וזכויות הקניין הרוחני הנובעים מהשימוש בזכויות הקניין הרוחני כאמור שבידי HUSQVARNA ייזקפו לזכותה של HUSQVARNA.

הנך מאשר ומסכים שלא תעשה זאת וכי אין שום דבר בהסכם זה אשר מעניק לך את הזכות להשתמש בסימנים המסחריים, בשמות המסחריים, בסימני השירות, בסמלי הלוגו, בשמות התחומים או בתכונות מותג ייחודיות אחרות של HUSQVARNA.

שים לב כי כל מידע, הצעות שלא ביקשנו לקבל, רעיונות או מסרים אחרים ייחשבו כבלתי חסויים ובלתי קנייניים. עצם המשלוח של מידע או חומר כלשהו, למעט במסגרת הצהרת פרטי פטנט כמתואר במדיניות של Husqvarna בנוגע להתייחסות לרעיונות שהתקבלו שלא לפי בקשה, אתה מעניק ל-HUSQVARNA רישיון בלתי מוגבל, נטול תמלוגים ובלתי חוזר, ורישיון עולמי להשתמש, לשכפל, להציג, לבצע, להתאים, לשדר ולהפיץ את החומרים או המידע הללו והנך מסכים גם כי HUSQVARNA חופשיה לנצל כל רעיונות עקרונות, ידע או שיטות ששלחת אלינו לאתר האינטרנט לכל מטרה שהיא. לקבלת מידע נוסף, עיין במדיניות HUSQVARNA בנוגע להתייחסות לרעיונות שהתקבלו שלא לפי בקשה.

תוכנה

כל תוכנה זמינה להורדה מאתר אינטרנט זה ("התוכנה") היא עבודה מוגנת בזכויות יוצרים של HUSQVARNA ו/או של ספקיהץ.

השימוש בתוכנה כפוף לתנאים של הסכם הרישיון למשתמש קצה, אם קיים, שמצורף לתוכנה או כלול בה ("הסכם רישיון"). אם לא נובע אחרת מהסכם הרישיון, התוכנה זמינה להורדה מן הרשת לשימוש משתמשי קצה בלבד. כל שכפול או הפצה חוזרת של התוכנה שלא בהתאם להסכם הרישיון עלולים להביא לעונשים אזרחיים ופליליים.

מבלי להגביל את האמור לעיל, העתקה או שכפול של התוכנה לשרת או למיקום אחר לצורך שכפול או הפצה חוזרת נוספים, אסורים במפורש.

התוכנה מכוסה באחריות, אם בכלל, רק בהתאם לתנאי הסכם הרישיון. למעט המתחייב בהסכם הרישיון, HUSQVARNA מתנערת בזאת מכל אחריות והתניות בנוגע לתוכנה, לרבות כל אחריות ותנאי סחירות, כשירות למטרה מסוימת, בעלות ואי-הפרה מכללא.

אתרי אינטרנט של צד שלישי

לנוחותך, האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט ששייכים, מתפרסמים ומתוחזקים על ידי גורמי צד שלישי. HUSQVARNA אינה מקבלת עליה לנטר או לבדוק תוכן של אתרי אינטרנט אחרים כאלה וכן HUSQVARNA אינה אחראית לדיוק או למהימנות של אתרי אינטרנט אחרים כאלה.

קישורים חיצוניים לאתר

כל הקישורים לאתר חייבים באישור בכתב מאת HUSQVARNA, אולם HUSQVARNA נותנת את הסכמתה לקישורים שבהם: (i) הקישור הוא קישור טקסט בלבד המכיל רק את השם 'HUSQVARNA' ואינו מכיל סימנים מסחריים של HUSQVARNA או של מעניקי רישיונות שלה; (ii) הקישור 'מצביע' אל www.husqvarna.com בלבד ולא לדפים שמסתעפים ממנו; (iii) הקישור, כשהוא מופעל על ידי המשתמש, מציג דף זה במסך מלא בחלון דפדפן בעל תפקודיות ויכולת ניווט מלאות, ולא בתוך 'מסגרת' באתר האינטרנט המקושר; וכן(iv) אסור שהמראה, המיקום והיבטים נוספים של הקישור ייצרו רושם כוזב שלפיו ישות או הפעילויות או המוצרים שלה קשורים ל-HUSQVARNA או ממומנים על ידיה וגם אסור שאלה יזיקו או יערערו את המוניטין הקשורים לשם ולסימנים מסחריים של HUSQVARNA והצדדים המסונפים אליה. HUSQVARNA שומרת את הזכות לבטל הסכמה זו לקישור בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

החרגת אחריות משתמעת

אף שהושקעו מאמצים כדי להבטיח את דיוק המידע באתר זה ואת זמינותו הרצופה של האתר, HUSQVARNA אינה מקבלת עליה שום אחריות באשר לדיוק המידע ורציפות הזמינות. ייתכנו אי-דיוקים ושגיאות טיפוגרפיות בחומרים. HUSQVARNA אינה ערבה לדיוק או לשלמות של החומרים או למהימנות של כל המלצה, דעה, הצהרה או כל מידע אחר שמוצג או מופץ באמצעות האתר. הנך מאשר שכל הסתמכות על דעה, המלצה, הצהרה, מזכר או מידע כזה תהיה באחריותך הבלעדית. כל התכנים מסופקים 'כמות-שהם' ו'לפי זמינותם'. HUSQVARNA מתנערת במפורש מכל הצהרות או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא, לרבות ומבלי להגביל אחריות לסחירות או לכשירות למטרה מסוימת, אי-הפרה או בנוגע לפעולת אתר זה או לתוכנו. HUSQVARNA אינה ערבה או מציגה הצהרות כלשהן לגבי האבטחה של אתר אינטרנט זה. הנך מאשר כי כל מידע שיישלח עלול להיירט. HUSQVARNA אינה ערבה לכך שאתר האינטרנט או השרתים המאפשרים את זמינות האתר או המסרים האלקטרוניים שנשלחים על ידי HUSQVARNA נטולים וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. כל ההצהרות, האחריות וההתניות הללו מוחרגות למעט במידה שהחוק אוסר את החרגתן. החרגת אחריות משתמעת זו תחול גם בקשר לכל אתר של צד שלישי.

המידע שמפרסם באתר האינטרנט עשוי להכיל הפניות או הפניות מקושרות למוצרים, שירותים וכיוצא באלה דברים נוספים של HUSQVARNA שלא הוכרזו או אינם זמינים בארץ שלך. לא ניתן לערוב לדיוק של מידע זה, המיוחד מאחר שמידע זה כפוף לשינויים, לדרישות מסוימות או לזמינות, ואין משתמע מהפניות אלו כי HUSQVARNA מתכוונת להכריז על מוצרים, שירותים וכיוצא באלה דברים נוספים בארץ שלך. צור קשר עם הסוכן המקומי לקבלת פרטים מלאים בנוגע למוצרים, שירותים וכיוצא באלה דברים נוספים שעשויים להיות זמינים עבורך לצורך הזמנה. HUSQVARNA שומרת את הזכות, לפי שיקולה הבלעדי, לשנות, להתאים, להוסיף ו/או להסיר מוצר, שירות וכיוצא באלה דברים נוספים בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

הגבלת אחריות

בשום מקרה HUSQVARNA לא תהיה אחראית לשום נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, פיצויים עונשיים, מיוחדים או נגררים (כולל, ללא הגבלה, נזקים כתוצאה מאובדן רווח עסקי, חוזה, הכנסה, נתונים, מידע או שיבוש פעילות עסקית) הנובע או הקשור לשימוש או לחוסר היכולת להשתמש באתר זה או בתוכן שלו בקשר או ללא קשר לתנאים אלה, גם אם נודע ל-HUSQVARNA על אפשרות של נזקים כאלה. נוסף לתנאים המפורטים להלן, בשום מקרה HUSQVARNA לא תהיה אחראית לשום שגיאות, אי-דיוקים, השמטות או פגמים אחרים או איחור או אי-אמיתות של מידע כלשהו הכלול באתר זה. הגבלת אחריות זו תחול גם בקשר לכל אתר של צד שלישי.

הצהרת סמכות שיפוטית

אתר זה מבוקר, מופעל ומנוהל על ידי HUSQVARNA ממשרדיה בשבדיה. HUSQVARNA אינה טוענת שהתכנים באתר האינטרנט מתאימים או זמינים לשימוש במקומות אחרים מחוץ לשבדיה. אסור להיכנס לאתר מטריטוריות שבהן תוכן האתר אינו חוקי. אם אתה מגיע לאתר זה ממיקומים שנמצאים מחוץ לשבדיה, הנך אחראי לציית לכל החוקים המקומיים. הסכם זה יוסדר על פי חוקי ממלכת שוודיה, ללא החלת הסעיפים העוסקים במתקל דינים. הסמכות השיפוטית הבלעדית בערכאה הראשונה תוקנה לבית המשפט המחוזי של סטוקהולם בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה.

טקסט זה עודכן לאחרונה בתאריך 21/08/26.