Forest
Legal

הודעת פרטיות

Husqvarna שמחה על התעניינותך בחברה ובמוצריה. אנו ממליצים בחום לקרוא את הודעת הפרטיות לפני השימוש באתר אינטרנט זה ובכל אתר משנה שלו (במשותף "האתר"). הודעת הפרטיות מגדירה את סוג המידע ש-Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH או החברות בקבוצה שלה, החברות הבנות או המשרדים המסונפים שלה (במשותף HUSQVARNA) או צדדים שלישיים בשם HUSQVARNA אוספים מאתר זה ואת האמצעים הננקטים כדי להגן על המידע האישי שלך. אם אינך מסכים להודעת הפרטיות, אינך רשאי להשתמש באתר. הודעת פרטיות זו עשויה להשתנות מעת לעת, ולכן מומלץ לבדוק אותה תקופתית.

כללי

שים לב, כדי להשתתף בפונקציות ובפעילויות מסוימות שלנו וכדי להגיע למוצרים או לשירותים מסוימים שלנו, יהיה עליך לספק מידע שמזהה אותך, כגון כתובת הדואר האלקטרוני, שמך, כתובת הדיוור, מספר הטלפון ומספר תעודת הזהות שלך ("פרטים אישיים") במקומות שונים באתר. לפיכך, עליך להבין לחלוטין ולהסכים חד-משמעית לאיסוף, לשימוש ולהעברה של פרטים אישיים כאלה בהתאם לתנאים וההגבלות המפורטים בהודעת פרטיות זו.

איסוף ושימוש במידע אישי ובמידע נוסף של משתמשים

המידע שאתה שולח אל HUSQVARNA מוגן בחוקי שמירה על נתונים. הפרטים האישיים נרשמים ומנוהלים על ידי HUSQVARNA ומשמשים כדי לסייע להשתמש במוצרים שלנו ו/או השירותים המקוונים שלנו. אם תמסור לנו פרטים אישיים נוספים כדי לקבל מידע בחזרה מאתנו – לדוגמה, עלונים וקטלוגים – נאסוף מידע זה ונאחסן אותו. מידע זה מאפשר לנו למלא את בקשת המידע שלך.

המידע יאוחסן בסביבה בטוחה ומוגנת כל עוד HUSQVARNA סבורה שהוא ישפר את תקשורת אתך. אם ברצונך להסיר חלק מהפרטים שלך או את כולם, צור קשר עם Husqvarna ‏[country] בכתובת [e-mail address]או בכתובת הדיוור שלנו [postal address].

HUSQVARNA עשויה לבקש ממך מידע נוסף שאינך חייב למסור, כדי לשפר את הידע שלה על לקוחותיה או כדי לנהל שיווק ישיר או להזמין אותך לתחרויות. הנך חופשי להגיב לכל הבקשות הללו למידע נוסף.

HUSQVARNA גם אוספת מידע לא אישי על השימוש באתר שלנו. מידע זה נאסף בצורה מסוכמת ומשמש רק למטרות פנימיות, כדי לסייע לנו לשפר את החוויה המקוונת שלך ולהפוך את הביקור באתר לחוויה נעימה. HUSQVARNA עשויה לקשר מידע זה למידע אישי של המשתמשים כדי לקבוע אילו משתמשים ניגשים לחומרים מסוימים, דבר שמסייע לנו לשפר את האתר.

HUSQVARNA אינה אוספת ביודעין מידע אישי מילדים שטרם מלאו להם 18 שנים ואינה מייעדת את אתר האינטרנט שלה לילדים בגילים כאלה. אנו ממליצים להורים ולאפוטרופוסים להפגין עניין פעיל בפעילויות ובתחומי העניין של ילדיהם ברשת.

העברת פרטים אישיים

HUSQVARNA לא תעביר (להוציא למטרת ניתוב) את הפרטים האישיים שתזין באתר לשום צד שלישי, למעט (א) בהסכמתך; (ב) במידה שתידרש על ידי החוק או צו בית משפט; (ג) כדי להגן ולשמור על זכויות הקניין של HUSQVARNA; (ד) להגן על הביטחון האישי של משתמשי האתר; (ה) לאנשים או חברות ש-HUSQVARNA קשורה אתם בחוזים לניהול הפעולות הפנימיות באתר או בעסקים שלנו; או (ו) במקרה שיש לנו סיבה הגיונית להאמין שהם כפופים לחוק, תוכנית או חוזה מחייבים שדוגלים בעקרונות טיפול הוגן ורמת הגנה נאותה על פרטים אישיים. HUSQVARNA שומרת את הזכות לפנות לרשות המתאימה לפי שיקול דעת החברה, אם היא תגלה פעילויות חשודות כבלתי חוקיות או שמפרות את כללי השימוש של HUSQVARNA.

קובצי Cookie

האתר עשוי להשתמש בטכנולוגיה הקרויה 'קובצי Cookie'. קובצי Cookie הם קבצים קטנים המכילים מידע, שנשמרים במחשב שלך על ידי דף האינטרנט שבו אתה מבקר. הם משמשים כדי לסייע בהוספת פונקציונליות לאתר וכדי לסייע לנו לנתח את אופן השימוש באתר.

קיימים שני סוגים של קובצי Cookie:

  1. סוג אחד משמש ל"זכירה" של מידע, כגון שם משתמש וסיסמה ומאוחסן במחשב שלך כל עוד אינך מתנתק משירות המינוי. אם לא תשתמש בפונקציה "אל תבקש ממני את שם המשתמש והסיסמה שלי בעתיד", קובצי Cookie כאלה לא יאוחסנו לעולם במחשב שלך.
  2. הסוג האחר קרוי גם קובץ Cookie של הפעלה. הוא משמש למעקב אחרי מאפיינים מסוימים, כגון השפה שנבחרה בדף האינטרנט. במהלך ביקורך באתר מסוים, קובצי Cookie כאלה נשמרים זמנית בזיכרון המחשב שלך. קובץ Cookie של הפעלה אינו מאוחסן לזמן ממושך במחשב שלך ובדרך כלל נעלם עם סגירת הדפדפן. על ידי שימוש בקובצי Cookie אלה, HUSQVARNA מקווה לשפר את המיקוד של מידע רלוונטי למבקרים באתר.

אם אינך מסכים לשימוש של HUSQVARNA בקובצי Cookie, רוב הדפדפנים מאפשרים לשנות את הגדרות הדפדפן כך שידחה קובצי Cookie. עם זאת, הדבר עלול להגביל את הפונקציונליות של האתר ואת היתרונות שתוכל להפיק ממנו.

איכות

HUSQVARNA מתחייבת לנקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח שהפרטים האישיים שאנו אוספים ממך מדויקים, שלמים ומעודכנים. עם זאת, אתה מחויב למסור פרטים אישיים בלבד, כאלה שהם מדויקים, שלמים ומעודכנים בזמן האיסוף. במקרה שתקבע בהמשך על ידי הפרטים האישיים שברשותנו אינם מדויקים, מלאים ומעודכנים, ננקוט אמצעים סבירים לתקן את הפרטים האישיים, בכפוף להודעה שנקבל ממך בכתב. בנוסף, יש לך הזכות לקבל מידע בנוגע לפרטים האישיים ש-HUSQVARNA אספה ממך. אם ברצונך לקבל מידע זה, שלח אלינו בדואר בקשה חתומה.

אבטחה

אף ש-HUSQVARNA אינה יכולה לערוב לכך שלעולם לא תתרחש כניסה לא מורשית, תוכל להיות סמוך ובטוח כי HUSQVARNA משקיעה מאמץ רב בשמירת הביטחון של הפרטים האישיים שלך ובמניעת גישה לא מורשית לאתר על ידי שימוש בטכנולוגיה ובנהלים פנימיים הולמים במידה סבירה.

אתרי אינטרנט נוספים

האתר עשוי להכיל אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. HUSQVARNA אינה מפעילה אמצעי שליטה ואינה אחראית לתכנים או לנוהלי הפרטיות של אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שעשויים להיות מקושרים לאתר. אתרי אינטרנט אלה עשויים להציב בעצמם קובצי Cookie במחשב שלך ו/או לאסוף מידע אישי ולטפל בו בדרכים שונות. אנו ממליצים ללמוד להכיר את שיטות שמירת הפרטיות באתרי אינטרנט אלה לפני שתגלוש בהם.

שינויים

HUSQVARNA שומרת את הזכות, לפי שיקולה הבלעדי, לשנות, להתאים, להוסיף או להסיר כל חלק של הודעת פרטיות זו באופן מלא או חלקי, בכל זמן וללא מתן הודעה מוקדמת. שינויים בהודעת פרטיות זו ייכנסו לתוקף בעת פרסומם באתר. המשך השימוש שלך באתר לאחר פרסום שינויים כלשהם בהודעת פרטיות זו ייחשב כהסכמה מצדך לשינויים הללו.

הודעת פרטיות זו עודכנה לאחרונה ב-25 בנובמבר2014