Forest
Hüquqi

İstifadə şərtləri

Ümumi

Bu veb-sayt və onun hər hansı alt-saytları birlikdə (“Sayt”) Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH və ya onun qrup şirkətləri, törəmə şirkətləri və ya filialları (birlikdə HUSQVARNA) tərəfindən dərc olunur və saxlanılır. Saytdan HUSQVARNA ilə sizin aranızda olan, qanuni qüvvəyə malik müqavilə (“Müqavilə”) çərçivəsində istifadə edirsiniz. Saytdan istifadə etməklə şərtləri, qaydaları və bütün əlaqəli sənədləri oxuduğunuzu, başa düşdüyünüzü və onlarla razılaşdığınızı qəbul edirsiniz.

Lisenziya

Bu Müqavilədə müəyyən edilmiş şərtlər və qaydalara uyğun olaraq HUSQVARNA bu Sayta və onun materiallarına daxil olmaq, istifadə etmək və onları göstərmək üçün sizə qeyri-eksklüziv, başqasına ötürülməyən, məhdud hüquqlar verir. Saytın işini heç bir şəkildə dayandırmayacağınıza və ya dayandırmağa cəhd etməyəcəyinizə razılıq verirsiniz.

HUSQVARNA Saytdakı məlumatlara (“Materiallar”) yalnız şəxsi, qeyri-kommersiya məqsədli istifadə üçün baxmaq və onları endirmək icazəsi verir. Bu icazə Materiallar və Materialların nüsxələri üzərində mülkiyyət hüququnun ötürülməsi deyil və aşağıdakı məhdudiyyətlərə tabedir: 1) endirilmiş Materialların bütün nüsxələrində Materiallarda olan bütün müəllif hüquqları və digər mülkiyyət bildirişlərini saxlamalısınız; 2) Materialları heç bir şəkildə dəyişdirə, hər hansı ictimai və ya kommersiya məqsədləri üçün çoxalda və ya açıq şəkildə nümayiş etdirə, yerinə yetirə, yaya və ya başqa şəkildə istifadə edə və ya paylaşa bilməzsiniz; və 3) bu istifadə şərtləri və qaydalarından irəli gələn öhdəliklər barədə hər hansı digər şəxsə bildiriş vermədən və həmin şəxs bunu qəbul etmədən Materialları digər şəxsə ötürməməlisiniz. Sayt vaxtaşırı yeniləyə biləcəyi üçün Saytda göstərilən bütün əlavə məhdudiyyətlərə əməl etməyə razılıq verirsiniz. Bu Sayt, o cümlədən bütün Materiallar müəllif hüquqlarına malikdir və onlar müəllif hüquqları haqqında beynəlxalq qanunlar və müqavilə müddəaları ilə qorunur. Bu Saytdan istifadə edərkən bütün müəllif hüquqları haqqında beynəlxalq qanunlara riayət etməyə və Materialların hər hansı icazəsiz nüsxəsinin çıxarılmasının qarşısını almağa razılıq verirsiniz. HUSQVARNA hər hansı patentlər, dizaynlar, ticarət nişanları, müəllif hüquqları və ya ticarət sirri haqqında qanun çərçivəsində sizə heç bir açıq və ya dolayı hüquq təqdim etmir.

İstifadəçi zəmanətləri

Siz təsdiq edir və zəmanət verirsiniz ki, Saytdan bu Müqaviləyə, o cümlədən bu Müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş qanun və müddəalara uyğun şəkildə istifadə edəcəksiniz, habelə Saytın bütün mövcud və gələcək siyasət və qaydalarına əməl edəcəksiniz. Saytdan aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə etməyəcəyinizə razılıq verirsiniz: (a) spam və ya tələb edilməyən kommunikasiyaları ötürmək; (b) özünüzü HUSQVARNA və ya başqası kimi təqdim etmək və ya üçüncü tərəfin özünü sizin kimi təqdim etməsinə icazə vermək; (c) Sayt vasitəsilə ötürülən hər hansı məzmunun mənşəyini gizlətmək üçün başlıqları saxtalaşdırmaq və ya identifikatorları başqa şəkildə manipulyasiya etmək; (d) şəxs və ya qurumla əlaqəniz barədə yanlış məlumat vermək; (e) digər istifadəçilərin Saytdan istifadə imkanlarına mənfi təsir göstərən fəaliyyətlərlə məşğul olmaq; (f) müvafiq qanunu pozacaq fəaliyyətlə məşğul olmaq, (g) başqalarının hüquqlarını pozan və ya qanunsuz, təhqiramiz, böhtan məzmunlu, vulqar və ya başqa cür etirazlara səbəb olan, məhsul və ya xidmətlərlə bağlı reklam və ya çağırışdan ibarət hər hansı materialı dərc etmək və ya ötürmək və ya (h) istifadəçilər tərəfindən xüsusi icazə verilmədiyi təqdirdə, həmin istifadəçilər haqqında şəxsi məlumatları toplamaq və ya saxlamaq.

Məxfilik

HUSQVARNA-nın məxfilik təcrübələri, şəxsi məlumatlarınızı necə toplayıb idarə etdiyimiz və məxfiliyinizi necə qoruduğumuz haqqında məlumatı HUSQVARNA-nın Məxfilik Siyasətində tapa bilərsiniz. Bu Saytdan istifadə etməklə şəxsi məlumatlarınızın HUSQVARNA-nın Məxfilik Siyasətinə uyğun istifadə edilməsinə razılıq verirsiniz.

Dəyişikliklər

HUSQVARNA, öz mülahizəsinə əsasən, istənilən vaxt əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən bu Müqavilənin hər hansı hissəsini tam və ya qismən dəyişdirmək, modifikasiya etmək, əlavə etmək və ya silmək hüququna sahibdir. Bu Müqaviləyə edilən dəyişikliklər Saytda yerləşdirildikdə qüvvəyə minəcək. Bu Müqaviləyə dəyişiklik dərc edildikdən sonra Saytdan davamlı istifadəniz həmin dəyişiklikləri qəbul etdiyinizi göstərəcək.

HUSQVARNA bu Müqaviləyə əsasən heç bir hüquqi öhdəliyə malik deyil və bununla bağlı bütün qanuni hüquqlarını saxlayır. 

Əqli mülkiyyət hüquqları

Saytda olan bütün əqli mülkiyyət hüquqlarının (müəllif hüquqları, patentlər, istehsalat sirri, məxfi məlumat, verilənlər bazası hüquqları, o cümlədən qeydiyyatdan keçmiş və ya qeydiyyatdan keçməmiş ticarət nişanları və dizaynlar üzrə hüquqlar daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq) HUSQVARNA və ya onun lisenziarlarına məxsus olduğunu qəbul edirsiniz və buna razılıq verirsiniz. HUSQVARNA-ya verilən bu cür əqli mülkiyyət hüquqlarından istifadə nəticəsində yaranan bütün qeyri-maddi aktivlər və əqli mülkiyyət hüquqları HUSQVARNA-ya məxsus olacaq.

Qəbul edirsiniz və razılıq verirsiniz ki, bu Müqavilənin heç bir müddəası sizə HUSQVARNA ticarət nişanları, ticarət adları, xidmət nişanları, loqolar, domen adları və ya digər fərqləndirici brend xüsusiyyətlərindən istifadə etmək hüququ vermir və sadalananlardan istifadə etməyəcəksiniz.

Nəzərə alın ki, istənilən məlumat, irəli sürülmüş təkliflər, ideyalar və ya digər materiallar qeyri-məxfi və qeyri-mülkiyyət xarakterli hesab ediləcək. Könüllü şəkildə irəli sürülmüş İdeyaların Nəzərdən keçirilməsinə dair Husqvarna Siyasətində təsvir olunduğu kimi, Patent Məlumatı Bəyannaməsi çərçivəsində hər hansı materialların göndərilməsi istisna olmaqla, hər hansı məlumat və ya materialı göndərməklə HUSQVARNA-ya həmin materialları və ya məlumatı istifadə etmək, çoxaltmaq, nümayiş etdirmək, yerinə yetirmək, dəyişdirmək, ötürmək və yaymaq üçün məhdudiyyətsiz, royaltisiz, geri alına bilməyən və bütün dünyada tətbiq edilən lisenziya verirsiniz, habelə HUSQVARNA-nın bizə göndərdiyiniz hər hansı ideya, konsepsiya, istehsalat sirri və ya texnikadan istənilən məqsəd üçün istifadə etməkdə sərbəst olmasına razılıq verirsiniz. Ətraflı məlumat üçün Könüllü şəkildə irəli sürülmüş İdeyaların Nəzərdən keçirilməsinə dair Husqvarna Siyasətinə baxın.

Proqram təminatı

Bu veb-saytdan endirilməsi mümkün olan proqram təminatı (“Proqram təminatı”) HUSQVARNA və/yaxud onun təchizatçılarının müəllif hüquqları ilə qorunan işidir.

Proqram təminatının istifadəsi, Proqram təminatı ("Lisenziya Müqaviləsi") ilə birlikdə verilən və ya ona daxil olan son istifadəçinin lisenziya müqaviləsinin (varsa) şərtləri ilə tənzimlənir. Lisenziya Müqaviləsində əksi göstərilmədikcə Proqram təminatı yalnız son istifadəçilərin istifadəsi üçün endirilə bilər. Proqram təminatının Lisenziya Müqaviləsinə uyğun olmayan qaydada hər hansı təkrar istehsalı və ya yenidən paylanması mülki və cinayət cəzası ilə nəticələnə bilər.

YUXARIDA SADALANALARI MƏHDUDLAŞDIRMADAN, PROQRAM TƏMİNATININ YENİDƏN İSTEHSAL VƏ YA YENİDƏN PAYLAŞMA MƏQSƏDİLƏ BAŞQA SERVER VƏ YA MƏKANA KOPYALANMASI VƏ YA İSTEHSAL EDİLMƏSİ QADAĞANDIR.

PROQRAM TƏMİNATINA YALNIZ LİSENZİYA MÜQAVİLƏSİNİN ŞƏRTLƏRİNƏ ƏSASƏN ZƏMANƏT VERİLİR. LİSENZİYA MÜQAVİLƏSİNDƏ QEYD EDİLƏN HALLAR İSTİSNA OLMAQLA, HUSQVARNA PROQRAM TƏMİNATI İLƏ BAĞLI BÜTÜN ZƏMANƏT VƏ ŞƏRTLƏRDƏN, O CÜMLƏDƏN KOMMERSİYA MƏQSƏDLƏRİNƏ YARARLILIQ, MÜƏYYƏN MƏQSƏDƏ UYĞUNLUQ, MÜLKİYYƏT HÜQUQU VƏ QANUN POZUNTUSUNA YOL VERİLMƏMƏSİ İLƏ BAĞLI NƏZƏRDƏ TUTULAN BÜTÜN ZƏMANƏT VƏ ŞƏRTLƏRDƏN İMTİNA EDİR.

Üçüncü tərəf veb-saytları

İnternetdə üçüncü tərəflərə məxsus olan, onlar tərəfindən nəşr olunan və saxlanılan saytların linkləri sizin rahatlığınız üçün Saytda təqdim edilə bilər. HUSQVARNA bu cür Üçüncü Tərəf Saytının Məzmununa nəzarət etməyi və ya nəzərdən keçirməyi öhdəsinə götürmür, habelə hər hansı üçüncü tərəf veb-saytlarının düzgünlüyünə və ya etibarlılığına görə məsuliyyət daşımır.

Sayta yönəldən xarici linklər

Sayta yönəldən bütün linklər HUSQVARNA tərəfindən yazılı şəkildə təsdiqlənməlidir, HUSQVARNA aşağıdakı linklərə icazə verir: (i) link yalnız "HUSQVARNA" adından və yalnız mətndən ibarət keçiddir və HUSQVARNA və ya onun lisenziarının mülkiyyətində olan ticarət nişanlarını ehtiva etmir; (ii) link daxili səhifələrə deyil, yalnız www.husqvarna.com ünvanına "yönləndirir"; (iii) istifadəçi tərəfindən aktivləşdirildikdə link həmin səhifəni əlaqələndirilmiş veb-saytda "çərçivə" daxilində deyil, tam işlək və naviqasiya edilə bilən brauzer pəncərəsində tam ekranda göstərir; və (iv) linkin görünüşü, mövqeyi və digər aspektləri təşkilatın, onun fəaliyyətinin və ya məhsullarının HUSQVARNA ilə əlaqəli olması və ya HUSQVARNA tərəfindən maliyyələşdirilməsi barədə yanlış təəssürat yarada, habelə HUSQVARNA və ya onun Filiallarının adı və ticarət nişanları ilə əlaqəli reputasiyaya xələl gətirə bilməz. HUSQVARNA öz mülahizəsinə əsasən istənilən vaxt bu link icazəsini ləğv etmək hüququna sahibdir.

Dolayı zəmanətlərin istisna edilməsi

Bu Saytdakı məlumatların düzgünlüyünün və onun davamlı əlçatanlığının təmin edilməsi üçün tədbirlər görülsə də, HUSQVARNA buna görə heç bir məsuliyyət daşımır. MATERİALLARDA YANLIŞ MƏLUMATLAR VƏ YAZI SƏHVLƏRİ OLA BİLƏR. HUSQVARNA MATERİALLARIN DOĞRULUĞUNA VƏ YA TAMLIĞINA, HABELƏ SAYTDA GÖSTƏRİLƏN VƏ YA PAYLAŞILAN TÖVSİYƏ, FİKİR, BƏYANAT VƏ YA DİGƏR MƏLUMATLARIN ETİBARLILIĞINA ZƏMANƏT VERMİR. QƏBUL EDİRSİNİZ Kİ, BU CÜR FİKİR, TÖVSİYƏ, BƏYANAT, MEMORANDUM VƏ YA DİGƏR MƏLUMATA ETİBAR ETMƏYİNİZƏ GÖRƏ YALNIZ ÖZÜNÜZ MƏSULİYYƏT DAŞIYIRSINIZ. BÜTÜN MƏZMUN "OLDUĞU KİMİ" VƏ “MÜMKÜN QƏDƏR" TƏMİN EDİLİR. HUSQVARNA KOMMERSİYA MƏQSƏDLƏRİNƏ YARARLILIQ, MÜƏYYƏN MƏQSƏDƏ UYĞUNLUQ, QANUN POZUNTUSUNA YOL VERİLMƏMƏSİ, BU SAYTIN VƏ YA MƏZMUNUN FƏALİYYƏTİ İLƏ BAĞLI ZƏMANƏTLƏR DAXİL OLMAQLA, LAKİN BUNLARLA MƏHDUDLAŞMADAN, BÜTÜN AÇIQ VƏ DOLAYI BƏYANAT VƏ YA ZƏMANƏTLƏRDƏN AÇIQ ŞƏKİLDƏ İMTİNA EDİR. HUSQVARNA BU VEB-SAYTIN TƏHLÜKƏSİZLİYİ İLƏ BAĞLI HEÇ BİR ZƏMANƏT VƏ YA BƏYANAT VERMİR. GÖNDƏRİLƏN HƏR HANSI MƏLUMATIN ƏLƏ KEÇİRİLƏ BİLƏCƏYİNİ QƏBUL EDİRSİNİZ. HUSQVARNA BU SAYTI ƏLÇATAN EDƏN VEB-SAYT VƏ YA SERVERLƏRDƏ, YAXUD HUSQVARNA TƏRƏFİNDƏN GÖNDƏRİLƏN ELEKTRON KOMMUNİKASİYALARDA VİRUSLAR VƏ YA HƏR HANSI DİGƏR ZƏRƏRLİ ELEMENTLƏR OLMADIĞINA ZƏMANƏT VERMİR. QANUNUN ONLARIN İSTİSNA EDİLMƏSİNİ QADAĞAN ETDİYİ HALLAR İSTİSNA OLMAQLA, BÜTÜN BU CÜR BƏYANATLAR, ZƏMANƏTLƏR VƏ ŞƏRTLƏR İSTİSNA EDİLİR. DOLAYI ZƏMANƏTLƏRİN BU CÜR İSTİSNA EDİLMƏSİ İSTƏNİLƏN ÜÇÜNCÜ TƏRƏFƏ MƏXSUS SAYTA DA TƏTBİQ OLUNACAQ.

Veb-saytda dərc edilən məlumatda ölkənizdə elan olunmamış və ya əlçatan olmayan HUSQVARNA məhsullarına, xidmətlərinə və sairəyə istinadlar və ya çarpaz istinadlar ola bilər. Bu cür məlumatların düzgünlüyünə zəmanət verilə bilməz, üstəlik bu məlumat dəyişikliyə, xüsusi tələblərə və ya mövcudluğa məruz qala bilər. Belə istinadlar HUSQVARNA-nın ölkənizdə belə məhsulları, xidmətləri və s. reklam etmək niyyətində olduğunu ifadə etmir. Sizin üçün əlçatan ola biləcək məhsullar, xidmətlər və s. haqqında təfərrüatları öyrənmək və sifariş vermək üçün yerli dilerinizlə əlaqə saxlayın. HUSQVARNA, öz mülahizəsinə əsasən, istənilən vaxt və əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən hər hansı məhsulu, xidməti və s. dəyişdirmək, modifikasiya etmək, əlavə etmək və/yaxud geri çəkmək hüququna sahibdir.

Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması

ZƏRƏRLƏRİN MÜMKÜNLÜYÜ BARƏDƏ MƏLUMATLANDIRILSA BELƏ, HUSQVARNA HEÇ BİR HALDA BU SAYTIN VƏ YA MƏZMUNUN İSTİFADƏSİ NƏTİCƏSİNDƏ, YAXUD ONUNLA ƏLAQƏDAR, YAXUD SAYTIN VƏ YA MƏZMUNUN İSTİFADƏ EDİLƏ BİLMƏMƏSI NƏTİCƏSİNDƏ, YAXUD DA BU ŞƏRTLƏRLƏ ƏLAQƏDAR VƏ YA ONLARLA ƏLAQƏDAR OLMAYARAQ YARANAN BİRBAŞA, DOLAYI, ƏLAQƏLİ, CƏZALANDIRICI, XÜSUSİ VƏ YA TƏSADÜFİ ZƏRƏRLƏRƏ (BİZNESİN, MÜQAVILƏNİN, GƏLİRİN, DATANIN, MƏLUMATIN İTİRİLMƏSİ VƏ YA İŞİN DAYANDIRILMASINA GÖRƏ DƏYMİŞ ZİYAN DAXİL OLMAQLA, LAKİN BUNUNLA MƏHDUDLAŞMAYARAQ) GÖRƏ MƏSULİYYƏT DAŞIMIR. BURADA GÖSTƏRİLƏN ŞƏRTLƏRƏ ƏLAVƏ OLARAQ, HUSQVARNA HEÇ BİR HALDA BU SAYTDA OLAN HƏR HANSI SƏHV, QEYRİ-DƏQİQLİK, NÖQSANLAR VƏ YA DİGƏR QÜSURLARA, YAXUD MƏLUMATIN VAXTINDA PAYLAŞILMAMASI VƏ YA YANLIŞ OLMASINA GÖRƏ MƏSULİYYƏT DAŞIMIR. MƏSULİYYƏTİN MƏHDUDLAŞDIRILMASI İSTƏNİLƏN ÜÇÜNCÜ TƏRƏF SAYTI İLƏ ƏLAQƏDAR DA TƏTBİQ EDİLİR.

Yurisdiksiya Bəyannaməsi

Bu Sayta HUSQVARNA şirkətinin İsveçdəki ofisi nəzarət edir və onu idarə edir. HUSQVARNA bu Saytdakı materialların İsveçdən başqa ölkələrdə istifadə üçün uyğun və ya əlçatan olduğuna dair heç bir bəyanat vermir. Saytın məzmununun qanunsuz hesab olunduğu ərazilərdən Sayta daxil olmaq qadağandır. Bu Sayta İsveçdən kənar yerlərdən daxil olsanız, bütün yerli qanunlara riayət etməklə bağlı məsuliyyət daşıyırsınız. Bu Müqavilə qanunların ziddiyyətindən asılı olmayaraq, İsveç Krallığının qanunları ilə tənzimlənəcək. Stokholm Ərazi Məhkəməsi bu Müqavilə ilə bağlı yaranan mübahisənin ilk mərhələsində müstəsna yurisdiksiyaya malikdir.

Ən son 26 avqust 2021-ci il tarixində yenilənib.