Husqvarna Care™

Att vara Husqvarna-kund innebär att du alltid kan vara säker på att dina produkter tas om hand på bästa möjliga sätt. Vårt eftermarknadserbjudande är inriktat på att tillhandahålla den trygghet som krävs för att du ska kunna koppla av och få ett problemfritt ägande. Husqvarna och vårt omfattande återförsäljarnätverk finns här för att hjälpa dig, gällande allt från regelbunden service och vinterförvaring av dina produkter till utökade garantier.

Utökade garantivillkor

1. Husqvarnas standardgaranti

Vid köp av en Husqvarna-produkt får köparen Husqvarnas standardgaranti (”Standardgaranti”), som innefattar en tillverkargaranti på [två (2) år] för konsumenter eller [ett (1) år] för yrkesanvändare. Husqvarnas standardgarantivillkor finns att läsa i sin helhet på sidan med användarvillkor.

2. Husqvarnas utökade garanti – villkor
Dessa villkor (”Utökade garantivillkor”) reglerar rättigheter och skyldigheter mellan Husqvarna och köparen i samband med köp av en utökad garanti som gäller en specifik Husqvarna-produkt.

3. Definitioner
I samband med dessa utökade garantivillkor har nedanstående definitioner följande betydelse:

“Konsument” är den fysiska person som köper en produkt för privat användning och ägande.

“Återförsäljare” avser en återförsäljare som är auktoriserad av Husqvarna.

“Utökad garanti” avser den utökade garanti enligt definitionen i avsnitt 4 (Omfattning av utökad garanti) som Husqvarna beviljar köparen i enlighet med villkoren i detta dokument.

“Utökade garantivillkor” avser dessa villkor inklusive de dokument som ingår häri som referens.

“Utökad garantiperiod” avser den tidsperiod som anges i avsnitt 5 (Garantiperiod).

“Husqvarna-produkt” avser den specifika Husqvarna-produkt som köparen har införskaffat tillsammans med den utökade garantin.

“Yrkesanvändare” innebär icke-konsumenter.

“Köpare” avser en konsument eller en yrkesanvändare som köper en Husqvarna-produkt.

“Standardgaranti” avser den standardgaranti som definieras i avsnitt 1 (Husqvarnas standardgaranti).

“Standardgarantivillkor” avser de villkor som gäller för standardgarantin, vilket hänvisas till i avsnitt 1 (Husqvarnas standardgaranti).

4. Omfattning av utökad garanti
Om Husqvarnas utökade garanti köps tillsammans med en Husqvarna-produkt garanteras tillämplig Husqvarna-produkt i enlighet med villkoren i standardgarantin under en längre tid (enligt avsnitt 5, Garantiperiod), i enlighet med de villkor som anges i dessa utökade garantivillkor.

Den utökade garantin garanterar att Husqvarna, under den tidsperiod som anges i avsnitt 5 (Garantiperiod), reparerar eller ersätter, efter eget gottfinnande, en defekt Husqvarna-produkt eller del av Husqvarna-produkt som omfattas av denna utökade garanti utan kostnad, med förbehåll för (i) dessa utökade garantivillkor, (ii) köparens uppfyllande av de krav som anges i dessa utökade garantivillkor och (iii) de begränsningar och undantag som anges i standardgarantivillkoren.

Den utökade garantin som ibland erbjuds kan köpas från auktoriserade Husqvarna-återförsäljare av en konsument som köper en ny Husqvarna-produkt för vilken den utökade garantin erbjuds.

5. Garantiperiod
Genom att köpa den utökade garantin garanteras tillämplig Husqvarna-produkt under den tidsperiod som anges i avsnitt 5 (Garantiperiod). Garantiperioden för den utökade garantin börjar gälla när standardgarantiperioden löper ut. Den utökade garantiperioden för Husqvarna-produkten som omfattas av utökade garantivillkor anges i tabellen nedan.

   Utökad garanti Period  
Typ av Husqvarna-produkt   Konsument   
Husqvarna Automower®  Tre år   

 

Dessutom gäller följande begränsningar:

a) för Husqvarna Automower®: Batteriet omfattas inte av den utökade garantin.
b) För att undvika missförstånd gäller alla begränsningar i standardgarantivillkoren även för den utökade garantin, till exempel, men inte begränsat till, förbrukningsartiklar som inte omfattas av garantin.

6. Garantikrav och begränsningar
Husqvarnas garantiåtagande är föremål för och omfattar endast det som anges i standardgarantivillkoren och dessa utökade garantivillkor. Dessutom gäller Husqvarnas garantiåtaganden under förutsättning att köparen uppfyller sina skyldigheter enligt dessa utökade garantivillkor och standardgarantivillkoren.

Förutom det som anges i dessa utökade garantivillkor och standardgarantivillkoren måste följande krav uppfyllas av köparen och utgöra en förutsättning för köparens rätt till garantianspråk. Om köparen inte har uppfyllt dessa krav upphör garantin att gälla.

a) Köparen ska köpa den utökade garantin för tillämplig Husqvarna-produkt inom ett (1) år efter köpet av den nya Husqvarna-produkten.

b) Köparen måste uppfylla villkoren och använda Husqvarna-produkten i enlighet med vad som föreskrivs i produktens bruksanvisning från och med inköpsdatum, dvs. både garantiperioden för standardgarantin och den utökade garantiperioden.

c) Köparen ska årligen utföra service på Husqvarna-produkten från och med inköpsdatumet. Sådan service ska utföras av en Husqvarna-auktoriserad serviceverkstad för tillämplig Husqvarna-produkt inom EES eller Schweiz

d) Husqvarna-produkten ska registreras i Husqvarnas produktregistreringssystem före inköpsdatum för den utökade garantin.

e) Husqvarna-produkten måste ha en påvisad servicehistorik.

Om köparen inte har uppfyllt kraven i avsnitt 6 (Garantikrav och begränsningar) upphör den utökade garantin att gälla. För att undvika missförstånd har köparen inte rätt till återbetalning av det pris som betalats för den utökade garantin.

7. Garantianspråk
Garantianspråk under den utökade garantiperioden ska göras till den återförsäljare från vilken Husqvarna-produkten köptes eller hos en av Husqvarnas auktoriserade serviceleverantörer för tillämplig Husqvarna-produkt inom EES eller Schweiz.

Anspråket måste göras inom rimlig tid efter att felet upptäckts.

Husqvarnas ansvar är begränsat till reparation eller byte av tillämplig Husqvarna-produkt. Det som anges i dessa utökade garantivillkor utgör den enda och exklusiva kompensationen för garantianspråk. Köparen är inte berättigad till någon annan kompensation eller ersättning. För att undvika missförstånd ska Husqvarna inte hållas ansvarigt för någon form av direkta eller indirekta skador.

8. Pris och betalningssätt för den utökade garantin
Köparen samtycker till att i tid betala den utökade garantin i enlighet med tillämplig prislista. Den utökade garantin gäller endast om köparen har betalat för den utökade garantin.

9. Personuppgifter
I samband med registreringen av den garanterade Husqvarna-produkten kommer Husqvarnakoncernen att behandla köparens personuppgifter. Husqvarnakoncernens behandling av personuppgifter sker i enlighet med Husqvarnas sekretesspolicy.

Dessa villkor för utökad garanti påverkar inte på något sätt de rättigheter som köparen har i enlighet med tillämplig tvingande lag.