Battery hedge trimmer 536LiHD70x
Nyheter och media

Ny robotteknik sköter framtidens parker

Grönytorna i våra städer kommer att bli allt viktigare. Det visar en global rapport om framtidens stadsparker som Husqvarna gjort och som resulterat i att man nu sjösätter ett pilotförsök med sensorutrustade robotgräsklippare i Stockholms parker.

Hur kommer stadsparker och grönområden att se ut år 2030 med tanke på urbanisering, hållbart nyttjande och den snabba tekniska utvecklingen? Den frågan har Husqvarna, som är världsledande när det gäller produktutveckling inom professionell park- och grönyteskötsel, ställt till studenter och blivande landskapsarkitekter i 15 olika länder, inklusive Sverige. Resultatet från den globala undersökningen pekar dels på en tillväxt när det gäller grönområden både i storlek och betydelse. Dels pekar den på att de urbana parkerna kommer att skötas med hjälp av information från sensorer, robotteknik och drönare samt av medborgarna själva.

För att ta reda på mer kring resultaten från undersökningen sjösätter Husqvarna nu även ett pilotförsök i Stockholms parker med robotgräsklippare. Tanken är att undersöka hur den nya tekniken fungerar ur ett håll-barhetsperspektiv och hur stora produktivitetsvinsterna blir. Information och data från sensorer på robotgräsklipparna kommer även att vara till hjälp i modern hållbarhetsforskning.

– Behovet av grönområden i våra städer växer och det är inspirerande att fundera kring hur parker och grön-
områden kan komma att skötas och underhållas 2030, säger Pavel Hajman, divisionschef för Husqvarna Division.

– I vår strävan att utforska nya möjligheter för att driva den här branschen framåt känns det också väldigt spännande att kunna presentera vårt pilotförsök med robotgräsklippare i Stockholms parker, fortsätter Pavel. Det kommer att sätta rapportresultaten på prov och vi kommer att lära oss mer om vilka möjligheter som finns när det gäller hållbarhetsutveckling och produktivitet inom professionell grönyteskötsel.

Här är de viktigaste resultaten från den globala undersökningen som gjorts bland blivande landskapsarkitekter för att ta reda på deras syn på framtidens urbana parker:

Studenterna är överens om att det främsta syftet med en park är att den har en positiv inverkan på stadsmiljön genom att minska luft- och vattenföroreningar, lindra värmeböljor och minska bullernivåerna.

 • 92 % av studenterna menar att parkernas viktigaste funktion 2030 är att vara städernas ”lungor” och ha en positiv effekt på stadsmiljön runt omkring.
 •  86 % menar att parkerna kommer att främja en hållbar livsstil.
 • 61 % anser att framtidens parker kommer att producera hållbar energi.
  Den globala enigheten bland studenterna är stor när det gäller utvecklingen av grönytornas storlek och betydelse i framtidens städer. Man tror att de kommer att bli mer tillgängliga, mångsidiga och multifunktionella. Konceptet park kommer att omdefinieras.
 • 71 % tror att parker kommer att ta upp fler ytor i stadsrummet än idag. Den största ökningen kommer att vara i form av mindre parker, vertikala grönområden och pop-up
  parker på hustak och övergivna platser.
 • 64 % av studenterna föredrar mer varierade grönytor i form av naturparker med mer vildmark och mindre gräsyta.
  Ny teknik kommer att spela en avgörande roll för att skapa hållbara stadsparker, för att förbättra miljön och sammanföra människor och natur.
 • 98 % av studenterna är positiva till att använda ny teknik i parker.
 • 63% efterfrågar ny teknik med sensorer som kan ge information kring hur miljön i parken mår.
 • 47% anser att robotar och drönare kommer att vara en viktig del i skötseln av framtidens parker.

Parkens nya roll och sättet som de kommer att användas på i framtiden tyder på att skötseln och underhållet kommer att kräva fler specialister. Men grönyteskötseln förväntas också bli en uppgift som sköts tillsammans av proffs, medborgare och robotar.

 • 77% av studenterna vill ha parker som är öppna dygnet runt.
 • 53 % tycker att parkskötseln ska utföras när som helst under dagtid för bättre tillgänglighet.
 • 64 % tror att frivilliga stadsbor kommer att hjälpa till att sköta parkerna tillsammans med anställda och automatiserade lösningar.

Pilotförsök med urbana robotgräsklippare som samlar in data:

Som konstateras i rapporten kommer ny teknik och automatisering att spela en större roll i skötseln av framtidens parker och grönytor. Därför startar Husqvarna och Stockholms stad tillsammans ett pilotprojekt under 2017. Med hjälp av sensorutrustade robotgräsklippare, som både klipper gräs och samlar in data, kommer man att undersöka hur hållbarheten och produktiviteten kan förbättras i urbana grönområden. Robotgräsklipparna kommer att kunna ge information om luftkvalitet, ljud, ljus och regnmängd.

Uppgifterna kommer sedan att tas om hand av den ideella organisationen Quantified Planet som stöttar forskningen för hållbar utveckling. Maja Brisvall som är vd menar att insamlingen av data är en av de viktigaste milstolparna för att nå FN:s hållbara miljömål.

– Vi har skapat ”Global Goals Lab” för att samla in data och för att mobilisera tekniksektorn att komma med fler innovativa lösningar för att nå målen, säger hon.

Deras förhoppning är därför att Husqvarnas projekt även kommer att sprida sig till andra storstadsområden i världen.