1/1
Thiết bị phụ dành cho máy xới đất

Bánh lồng thép (ruộng ướt)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Đáp ứng những thách thức gặp phải trên cánh đồng lúa ướt