Forest
กฎหมาย

การสั่นสะเทือนที่มือและแขน

ความรู้พื้นฐาน

คำสั่ง EC – Directive 2002/44/EC ระบุข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการคุ้มครองแรงงานจากความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับการสั่นสะเทือนทางกล

การประเมินการสัมผัสการสั่นสะเทือนจะคำนวณโดยสัมพันธ์กับค่าการสัมผัสต่อวัน 8 ชั่วโมงมาตรฐาน A(8) หลังจากกำหนดค่า A(8) ควรนำค่านี้ไปเปรียบเทียบกับค่าในทางปฏิบัติและค่าขีดจำกัดของการสัมผัส เนื่องจากคำสั่งนี้ระบุข้อกำหนดขั้นต่ำเอาไว้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบกฎหมายในแต่ละรัฐสมาชิกแต่ละแห่งที่ต้องการทราบข้อมูล เพื่อค้นหาว่ากฎหมายของแต่ละรัฐสมาชิกนี้มีค่าการสัมผัสที่เข้มงวดกว่าหรือไม่

นายจ้างมีหน้าที่ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการสัมผัสการสั่นสะเทือน ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าในทางปฏิบัติของการสัมผัส (Exposure Action Value - EAV) ต่อวัน และค่าขีดจำกัดของการสัมผัส (Exposure Limit Value - ELV) ต่อวัน

ค่าในทางปฏิบัติของการสัมผัส (Exposure Action Value - EAV)

เมื่อใดก็ตามที่ผู้ปฏิบัติงานมีการสัมผัสการสั่นสะเทือน A(8) เกินค่า EAV อยู่ที่ 2.5 m/s² นายจ้างจะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการทำงานนั้น และใช้มาตรการควบคุม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูคำสั่ง Directive 2002/44/EC และกฎหมายของรัฐสมาชิก

ค่าขีดจำกัดการสัมผัส (Exposure Limit Value - ELV)

ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานจะต้องไม่สัมผัสเกิน ELV (5.0 m/s²)

คำแนะนำ

A(8) < 2.5 m/s²
การสัมผัสการสั่นสะเทือนต่อวันต่ำกว่าระดับในทางปฏิบัติ ไม่ต้องใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดการสัมผัส

A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
การสั่นสะเทือนรายวันมากกว่าระดับในทางปฏิบัติ ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของผู้ปฏิบัติงานจากโรคที่เกี่ยวกับการสั่นสะเทือน โปรดดูคำแนะนำของฮุสวาน่าและคำสั่ง Directive 2002/44/EC สำหรับคำแนะนำในการลดอันตรายจากการสัมผัสการสั่นสะเทือน

A(8) > 5.0 m/s²
การสัมผัสการสั่นสะเทือนต่อวันเกินค่าขีดจำกัดของการสัมผัส ลดเวลาทำงานประจำวัน และ/หรือใช้เครื่องจักรที่มีระดับการสั่นสะเทือนน้อยลง

การดำเนินการที่แนะนำเพื่อลดการสัมผัสการสั่นสะเทือน

ใช้เครื่องมือที่มีกำลังการสั่นสะเทือนต่ำเท่านั้น คำแนะนำนี้อาจถือเป็นข้อสำคัญที่สุด ข้อมูลการสั่นสะเทือนมักจะอยู่ในข้อมูลทางเทคนิคของผู้ผลิต

ลดเวลาการใช้งานเครื่องมือ เนื่องจากค่า A(8) เป็นฟังก์ชันของทั้งค่าการสั่นสะเทือนและเวลาสัมผัส ทางเลือกหนึ่งก็คือการลดเวลาทำงาน

บริการและการบำรุงรักษาเครื่องจักร ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต มีความสำคัญอย่างยิ่งในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตัดและองค์ประกอบการหมุนที่สามารถก่อให้เกิดความไม่สมดุลได้เนื่องจากการสึกหรอ