ข้อกำหนดในการใช้งาน

ฮุสวาน่าขอขอบคุณอย่างสูงที่คุณให้ความสนใจในบริษัทและผลิตภัณฑ์ของเรา เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่านข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ก่อนใช้ไซต์ เมื่อใช้งานไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับข้อผูกพันตามข้อกำหนดแล้ว

ทั่วไป

เว็บไซต์นี้และไซต์ย่อยใดๆ (เรียกรวมว่า "เว็บไซต์") ได้รับการเผยแพร่และดูแลรักษาโดย Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH หรือบริษัทในกลุ่ม บริษัทสาขา หรือสำนักงานสาขา (เรียกรวมว่าฮุสวาน่า) การใช้ไซต์ของคุณจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณและฮุสวาน่า ("ข้อตกลง") ต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ("ข้อกำหนด") เมื่อใช้ไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรอ่านอย่างละเอียด หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ไซต์

สิทธิ์การใช้งาน

ภายใต้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ฮุสวาน่าให้สิทธิ์แก่คุณแบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนได้ และมีการจำกัด ในการเข้าถึง ใช้งาน และแสดงไซต์นี้และวัสดุในนั้น คุณยอมรับที่จะไม่ขัดขวางหรือพยายามขัดขวางการดำเนินงานของไซต์ในทางใดทางหนึ่ง

ฮุสวาน่าอนุญาตให้คุณดูและดาวน์โหลดข้อมูล ("วัสดุ") ในไซต์เฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในห้องแถลงข่าวสื่อสังคมของฮุสวาน่า การอนุญาตดังกล่าวไม่ได้เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในวัสดุและสำเนาของวัสดุ และจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่อไปนี้: 1) คุณต้องเก็บรักษาสำเนาทั้งหมดของวัสดุที่ดาวน์โหลด ลิขสิทธิ์และประกาศในกรรมสิทธิ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในวัสดุ 2) คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุในทางใดทางหนึ่งหรือทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนแสดง ดำเนินการ หรือแจกจ่ายหรือใช้ หรือใช้สื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในที่สาธารณะหรือในเชิงพาณิชย์ และ 3) คุณต้องไม่โอนวัสดุให้กับบุคคลอื่นๆ จนกว่าคุณจะให้แจ้งให้พวกเขาทราบ และพวกเขาตกลงยอมรับข้อผูกพันที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้แล้ว คุณตกลงปฏิบัติตามข้อจำกัดเพิ่มเติมที่แสดงอยู่บนไซต์ซึ่งอาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว

การรับประกันสำหรับผู้ใช้

คุณรับรองและรับประกันว่าคุณจะใช้ไซต์โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงกฎหมายและบทบัญญัติภายใต้ข้อตกลงนี้ และสอดคล้องกับนโยบายและกฎระเบียบทั้งหมดของไซต์ที่มีอยู่และในอนาคต คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้ไซต์เพื่อ: (ก) ส่งสแปมหรือการสื่อสารที่ไม่มีการร้องขอ (ข) หลอกว่าเป็นฮุสวาน่าหรือคนอื่น หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามหลอกว่าเป็นคุณ (ค) ปลอมหัวเรื่องหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลระบุตัวบุคคลเพื่อปิดบังที่มาของเนื้อหาใดๆ ที่ส่งผ่านไซต์ (ง) บิดเบือนความเกี่ยวพันของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคล (จ) การกระทำในลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้อื่นในการใช้ไซต์ (ฉ) มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ (ช) ใช้วิธีการใดๆ ในการประกาศหรือส่งวัสดุที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นหรือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม หมิ่นประมาท หยาบคาย หรือน่ารังเกียจ หรือโต้แย้งได้ หรือมีการโฆษณาหรือการชักชวนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ หรือ (ซ) รวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใช้อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ดังกล่าว

ความเป็นส่วนตัว

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของฮุสวาน่าในนโยบายความเป็นส่วนตัวของฮุสวาน่า คุณยอมรับว่าข้อมูลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำมาใช้อย่างสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของฮุสวาน่า

การเปลี่ยนแปลง

ฮุสวาน่าขอสงวนสิทธิ์ตามที่เห็นสมควร ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม หรือลบส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้ในบางส่วนหรือทั้งหมด ได้ตลอดเวลา และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงนี้จะมีผลเมื่อประกาศบนไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์ต่อไปหลังจากที่มีการประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อตกลงนี้ จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

คุณรับทราบและยอมรับว่าสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความรู้เฉพาะ ข้อมูลลับ สิทธิ์ในฐานข้อมูล และสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าและการออกแบบ ไม่ว่าจะลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม) ในไซต์เป็นสิทธิ์ของฮุสวาน่าหรือผู้ออกใบอนุญาต ค่าความนิยมและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นโดยใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวที่เป็นสิทธิ์ของฮุสวาน่าจะต้องเป็นประโยชน์ต่อฮุสวาน่า

ไซต์นี้ รวมทั้งวัสดุทั้งหมด มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลกและบทบัญญัติของสนธิสัญญา คุณตกลงปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในการใช้งานไซต์นี้ รวมทั้งวัสดุทั้งหมด และในการป้องกันการคัดลอกวัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาต ฮุสวาน่าไม่ได้ให้สิทธิ์โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆ แก่คุณภายใต้สิทธิบัตร การออกแบบ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายความลับทางการค้า

คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณจะไม่และไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงเหล่านี้ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน หรือคุณสมบัติยี่ห้อที่โดดเด่นอื่นๆ ของฮุสวาน่า นอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในรายการเครื่องหมายการค้าของฮุสวาน่า

โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ ข้อเสนอแนะ แนวความคิด หรือข้อเสนออื่นๆ ที่ไม่มีการร้องขอจะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ เมื่อส่งข้อมูลหรือวัสดุใดๆ ยกเว้นในเอกสารแสดงข้อมูลสิทธิบัตรที่อธิบายไว้ในนโยบายของฮุสวาน่าเกี่ยวกับการพิจารณาแนวความคิดที่ไม่มีการร้องขอ แสดงว่าคุณให้ใบอนุญาตแบบไม่จำกัด ปราศจากค่าสิทธิ์ เอาคืนไม่ได้และใช้ได้ทั่วโลกแก่ฮุสวาน่า เพื่อใช้งาน ทำซ้ำ แสดง ดำเนินการ แก้ไข ส่ง และแจกจ่ายวัสดุหรือข้อมูลเหล่านั้น และคุณยังยอมรับว่าฮุสวาน่ามีอิสระในการใช้แนวความคิด แนวคิด ความรู้เฉพาะ หรือเทคนิคที่คุณส่งให้เราเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู นโยบายของฮุสวาน่าเกี่ยวกับการพิจารณาแนวความคิดที่ไม่มีการร้องขอ

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่อาจจะมีให้ดาวน์โหลดจากไซต์นี้ ("ซอฟต์แวร์") เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของฮุสวาน่าและ/หรือผู้จัดจำหน่าย

การใช้ซอฟต์แวร์นี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงใบอนุญาตของผู้ใช้ (ถ้ามี) ที่มาพร้อมกับหรือรวมอยู่กับซอฟต์แวร์ ("ข้อตกลงใบอนุญาต") ซอฟต์แวร์นี้พร้อมสำหรับการดาวน์โหลดสำหรับการใช้งานโดยผู้ใช้เท่านั้น เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อตกลงใบอนุญาต การทำสำเนาหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ดังกล่าวที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงใบอนุญาตอาจส่งผลให้มีการลงโทษทางแพ่งและอาญา

ไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอกหรือทำซ้ำซอฟต์แวร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือสถานที่อื่นสำหรับการทำสำเนาเพิ่มเติมหรือการแจกจ่าย ทั้งนี้ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้น

ซอฟต์แวร์ได้รับการรับประกันเฉพาะในกรณีที่เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อตกลงใบอนุญาต ฮุสวาน่าขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ รวมทั้งการรับประกันโดยนัยและเงื่อนไขของความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิด ยกเว้นจะได้รับการรับประกันในข้อตกลงใบอนุญาต

เว็บไซต์อื่นๆ

เพื่อความสะดวก ไซต์อาจจะมีลิงค์ไปยังไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของ ทำการตีพิมพ์ และทำการบำรุงรักษา ฮุสวาน่าไม่ได้ดำเนินการตรวจดูหรือตรวจสอบเนื้อหาของไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และฮุสวาน่าไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ ดังกล่าว

ลิงค์จากภายนอกไปยังไซต์

ลิงค์ไปยังไซต์ทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากฮุสวาน่า เว้นแต่ฮุสวาน่าให้ความยินยอมในลิงค์ที่: (i) เป็นแบบข้อความอย่างเดียวที่มีเพียงชื่อ "ฮุสวาน่า" และไม่มีเครื่องหมายการค้าเป็นกรรมสิทธิ์ของฮุสวาน่าหรือผู้ออกใบอนุญาต (ii) "ชี้ไปที่" www.husqvarna.com เท่านั้น และไม่ชี้ไปที่หน้าซึ่งอยู่ลึกลงไป (iii) เมื่อเปิดใช้งานโดยผู้ใช้ ลิงค์นั้นแสดงหน้าแบบเต็มหน้าจอในหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่สามารถปฏิบัติการและนำทางได้ และไม่ได้อยู่ใน "กรอบ" บนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอยู่ และ (iv) ลักษณะภายนอก ตำแหน่ง และลักษณะอื่นๆ ของลิงค์ไม่สร้างลักษณะที่เป็นเท็จว่านิติบุคคลหรือกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของนิติบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับหรือได้รับการสนับสนุนจากฮุสวาน่า หรือทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้เสียค่าความนิยมโดยเชื่อมโยงกับชื่อและเครื่องหมายการค้าของฮุสวาน่าหรือบริษัทในเครือ ฮุสวาน่าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการยินยอมในลิงค์นี้ได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร

การยกเว้นการรับประกันโดยนัย

แม้ว่าจะมีการดูแลเพื่อให้แน่ใจในความถูกต้องของข้อมูลและความพร้อมอย่างต่อเนื่องของไซต์นี้ก็ตาม แต่ฮุสวาน่าจะไม่รับผิดชอบสิ่งใดๆ ดังกล่าวทั้งสิ้น วัสดุอาจมีความไม่ถูกต้องและข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ ฮุสวาน่าไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของวัสดุหรือความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความเห็น ข้อความ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงหรือแจกจ่ายผ่านไซต์ คุณรับทราบว่าความเชื่อถือในความเห็น คำแนะนำ ข้อความบันทึก หรือข้อมูลจะเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาทั้งหมดจะมีให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" ฮุสวาน่าขอปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างชัดแจ้งในการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันในความสามารถทางการค้าหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิด หรือการดำเนินงานของไซต์หรือเนื้อหานี้ ฮุสวาน่าไม่รับประกันหรือให้การรับรองใดๆเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ คุณรับทราบว่าอาจมีการดักจับข้อมูลใดๆ ที่ส่งให้ ฮุสวาน่าไม่รับประกันว่าไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ไซต์นี้ใช้ได้หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งมาจากฮุสวาน่า จะปราศจากจากไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย การรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวจะได้รับการยกเว้น เว้นแต่อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายห้ามยกเว้น การยกเว้นการรับประกันโดยนัยนี้จะมีผลใช้บังคับเกี่ยวข้องกับทุกไซต์ของบุคคลที่สามด้วย

ข้อมูลที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์อาจมีการอ้างอิงหรือการอ้างอิงข้ามแหล่งข้อมูลถึงผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือสิ่งอื่นๆ ของของฮุสวาน่า ที่ไม่ได้ประกาศหรือไม่พร้อมใช้งานในประเทศของคุณ ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง มีข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงหรือความพร้อมใช้งาน และการอ้างอิงดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าฮุสวาน่ามีเจตนาประกาศผลิตภัณฑ์ การบริการ ฯลฯ เหล่านั้นในประเทศของคุณ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณสำหรับรายละเอียดที่สมบูรณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ ฯลฯ ซึ่งอาจจะมีให้คุณ และสำหรับการสั่งซื้อ ฮุสวาน่าขอสงวนสิทธิ์ตามที่เห็นสมควร ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม และ/หรือถอนผลิตภัณฑ์ การบริการ ฯลฯ ได้ตลอดเวลา และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่ากรณีใดๆ ฮุสวาน่าจะไม่รับผิดในทางตรง ทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง จากการลงโทษ ความเสียหายพิเศษหรือเกิดจากอุบัติเหตุ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียธุรกิจ สัญญา รายได้ ข้อมูล ข่าวสาร หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ) ที่เกิดจากการเกิดขึ้นหรือความเกี่ยวข้องกับการใช้หรือความไม่สามารถใช้งานไซต์นี้หรือเนื้อหา หรือความไม่เกี่ยวข้องหรือความเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้ แม้ว่าฮุสวาน่าจะได้รับทราบถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม นอกเหนือจากข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในที่นี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ฮุสวาน่าจะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง การตกหล่นหรือข้อบกพร่องอื่นๆ หรือความตรงต่อเวลาหรือความไม่เป็นของแท้ของข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์นี้ ข้อจำกัดความรับผิดนี้จะมีผลใช้บังคับเกี่ยวข้องกับไซต์ใดๆ ของบุคคลที่สามด้วย

แถลงการณ์เขตอำนาจศาล

ไซต์นี้ถูกควบคุม ดำเนินงาน และบริหารโดยฮุสวาน่า จากสำนักงานในประเทศสวีเดน ฮุสวาน่าไม่รับรองว่าวัสดุในไซต์นี้มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่อื่นๆ นอกประเทศสวีเดน ไม่อนุญาตให้ทำการเข้าถึงไซต์จากพื้นที่ที่เนื้อหาของไซต์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย หากคุณเข้าถึงไซต์นี้จากสถานที่ที่อยู่นอกประเทศสวีเดน คุณจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่นทั้งหมด กฎหมายของราชอาณาจักรสวีเดนจะควบคุมข้อตกลงนี้ โดยไม่ส่งผลต่อความขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมาย ศาลแขวงสตอกโฮล์มมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในเบื้องแรกที่เกิดข้อพิพาทจากข้อตกลงนี้

ข้อมูลนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 03/03/11