Produkty a inovácie

Neutrálne pre nás znamená prírodné

Re-Power - uhlíkovo neutrálne palivo

Príroda je miestom, kde my aj vy trávime väčšinu času a preto je pre nás prirodzené, že sa staráme o ľudí a životné prostredie. Nové alkylátové palivá Husqvarna Re-Power pre 2-taktné a 4-taktné motory s obnoviteľnou zložkou poskytujú čistejšie spaľovanie v týchto motoroch v porovnaní s bežným benzínom.

Symbol Campaign Climate Neutral - EN with forest background

Ako vplýva na životné prostredie palivo Re-Power?

Palivá pre spaľovacie motory počas používania produkujú emisie CO2. S palivom Re-Power pochádza časť z emisií CO2 namiesto toho z obnoviteľného surového materiálu, čím sa znižuje uhlíková stopa v porovnaní s bežným alkylátovým palivom.

Fuel 2T and 4T Re-Power - campaign image

Ako riešime tieto problémy?

Znižovaním našich emisií na minimum a teda znižovaním nášho dopadu na životné prostredie. To však je stále málo. V záujme dosiahnutia uhlíkovo neutrálnej stopy sme sa rozhodli ísť aj ďalšou cestou.

V spolupráci so spoločnosťou First Climate Market AG nakupujeme kredity plynúce z projektu na kompenzáciu emisií uhlíka, veternej elektrárne v Indii. Projekt je certifikovaný v súlade s mechanizmom čistého rozvoja a normy Gold Standard.

Windmill

Ako ďaleko sme sa dostali?

Sme hrdí na to, že naše palivá Re-Power pre 2-taktné a 4-taktné motory sú klimaticky neutrálne. Zostáva ešte veľa práce, ale je to krok dopredu.

Husqvarna má záväzok podieľať sa na znížení uhlíkovej stopy v oblastiach, ktoré dokáže ovplyvniť. Naša iniciatíva Climate Neutral (klimaticky neutrálne) nie je len o znižovaní emisií uhlíka a dodržiavaní svetových noriem. Je prítomná vo všetkom, čo robíme a nízkouhlíková spoločnosť vyžaduje tímovú snahu od každého ohnivka reťaze.

Xplorer Solid outdoors forest

Často kladené otázky

Husqvarna má záväzok podieľať sa na znížení uhlíkovej stopy v oblastiach, ktoré dokáže ovplyvniť. Dnešní zákazníci si želajú výrobky s nízkou uhlíkovou stopou, ktoré podporujú ich snahy byť uhlíkovo neutrálni. Zamestnanci preferujú zamestnávateľov, pre ktorých je ochrana životného prostredia podstatná a sú jej zaviazaní, a tiež investori skúmajú klimatické riziká v rámci svojich investičných portfólií. Preto existuje dostatok dobrých dôvodov pre spoločnosti, aby sa angažovali v iniciatívach na ochranu klímy.

Uhlíková stopa je definovaná ako celkové emisie spôsobené jednotlivcom, organizáciou alebo výrobkom vyjadrené ako ekvivalent emisií oxidu uhličitého. Vo väčšine prípadov nie je možné celkovú uhlíkovú stopu presne vypočítať vzhľadom na nedostatočné poznanie všetkých údajov a komplexných vzťahov medzi jednotlivými procesmi, ktoré majú vplyv.

Vo všeobecnosti platí, že najväčšia uhlíková stopa je spojená s fázou používania paliva. Emisie uhlíka sú tiež produkované počas ťažby surovín, výroby a distribúcie paliva. Zvýšením obnoviteľnej zložky v palive dochádza k zníženiu emisií počas jej používania.

Uhlíkový kredit je finančná merná jednotka, ktorá umožňuje organizáciám a jednotlivcom podporovať prechod na nízkouhlíkovú budúcnosť. Zakaždým, keď konkrétny projekt potvrdí zníženie, vyhnutie sa vypusteniu alebo odstránenie jeden metrickej tony oxidu uhličitého, jeden uhlíkový kredit je vytvorený. Po znížení emisií na minimum predstavuje nákup uhlíkových kreditov ďalší spôsob, ako môže spoločnosť konať v oblasti klimatickej ochrany za hranicami svojho vlastného pôsobenia.

Jedna jednotka kompenzácie emisií uhlíka predstavuje vynahradenie jednej vypustenej tony emisií oxidu uhličitého (CO2) do atmosféry tým, že sa zabráni, aby sa jedna tona emisií oxidu uhličitého dostala do atmosféry na inom mieste (napríklad investíciou do obnoviteľnej energie), alebo odstránením jednej tony CO2, ktorá sa už v atmosfére nachádza (napríklad podporou výsadby stromov).

Kompenzácie emisií uhlíka sú počítané v tonách ekvivalentných emisií oxidu uhličitého (CO2e). Jedna tona kompenzácie emisií uhlíka predstavuje zníženie emisií oxidu uhličitého o jednu tonu alebo jej ekvivalentnú hodnotu pri iných skleníkových plynoch.

Kjótsky protokol uznal kompenzácie za spôsob, ako môžu vlády a súkromné spoločnosti získať uhlíkové kredity, ktoré sú obchodovateľné na trhu. Kjótsky protokol ustanovil mechanizmus čistého rozvoja (CDM), ktorý schvaľuje a hodnotí projekty na zníženie emisií uhlíka, aby sa zaistilo, že tieto projekty vedú k skutočným pozitívam a predstavujú skutočne „dodatočné“ činnosti, ktoré by inak neboli podniknuté.

Norma Gold Standard, alebo zlatý štandard pre celosvetové ciele, je norma a logo certifikovaného označenia programu pre projekty znižovania emisií v súkromnom sektore v rámci mechanizmu čistého rozvoja (CDM). Je publikovaný a spravovaný nadáciou Gold Standard Foundation, neziskovou organizáciou so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku.

Boli stanovené štandardy, aby boli poskytnuté záruky pre nákupcov, že zníženie emisií dosiahnuté konkrétnym projektom je skutočné, merateľné a dodatočné. Štandardy poskytujú nezávisle overené posúdenie zníženia emisií vďaka konkrétnemu projektu.

Alkylátové palivá Husqvarna Re-Power pre 2-taktný a 4-taktný motor.

Je použitá spotreba energie (nameraný výkon) odhadovaná počas pracovného života konkrétneho výrobku. Táto spotreba energie je vynásobená koeficientom uhlíkových emisií špecifickú pre krajinu, v ktorej je výrobok používaný. V prípade paliva Re-Power je palivo na liter vynásobené emisným faktorom pre benzín. Súčet je rovný uhlíkovým emisiám jedného litra benzínu.

Zahrnuté je fáza používania paliva. Uhlíková stopa výrobnej ani distribučnej fázy nie sú zahrnuté.

Spoločnosť First Climate Markets AG je lídrom medzi poskytovateľmi obnoviteľnej energie, kompenzácií emisií uhlíka a riešení pre riadene vodného hospodárstva. Spoločnosť podporuje súkromné a verejné organizácie naprieč Európou, Áziou a Tichomorím a Amerikami pri ich dosahovaní klimatických cieľov a cieľov v oblasti udržateľnosti prostredníctvom vývoja a poskytovania zelených energetických riešení, výpočtami, znižovaním a kompenzáciami emisií uhlíka a vytváraním stratégií pre riadenie vodného hospodárstva.

Udržateľnosť

Zistite viac o našom záväzku v oblasti udržateľnosti

Prečítajte si viac