Záručné podmienky Husqvarna

Spoločnosť Husqvarna Les & Záhrada garantuje funkčnosť všetkých výrobkov značky Husqvarna a bezplatne opraví alebo nahradí akýkoľvek diel s výrobnou chybou, ktorá sa objaví následkom chybnej inštalácie alebo poškodených dielov, pod podmienkou, že tak urobí autorizovaný servis Husqvarna počas záručnej doby.

Pre výrobok s dokladom o nákupe platí počas záručnej doby záručná oprava pre pôvodného nákupcu za predpokladu zvyčajného používania a údržby. Ak na výrobku objavíte závadu, ihneď výrobok prestaňte používať a obráťte sa na autorizovaného predajcu značky Husqvarna. Výrobok doručte v stave, v akom sa nachádzal v momente výskytu závady.

Záručné podmienky

Pri predaji výrobkov u autorizovaných predajcov poskytujeme zákazníkovi-spotrebiteľovi záruku v dĺžke 24 mesiacov.

Právnickým osobám poskytujeme pri predaji výrobkov a príslušenstva záruku v dĺžke 12 mesiacov.