Vibrácie pôsobiace na ruky - paže

Základné informácie

Smernica Európskej komisie 2002/44/ES stanovuje minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov pred rizikom poškodenia ich zdravia a porušenia bezpečnosti, ktoré môže vzniknúť pri vystavení mechanickým vibráciám.

Miera vystavenia vibráciám sa vypočíta vo vzťahu k štandardizovanej hodnote miery vystavenia A(8) pri 8-hodinovom pracovnom čase. Po určení hodnoty A(8) sa táto porovná s akčnými a limitnými hodnotami. Keďže smernica stanovuje minimálne požiadavky, je nevyhnutné overiť si legislatívu v každom členskom štáte, ktorého sa to týka a vyhodnotiť, či táto legislatíva nevymedzuje prísnejšie hodnoty vystavenia.

Na základe dennej akčnej hodnoty vystavenia (EAV) a dennej limitnej hodnoty vystavenia (ELV) je zamestnávateľ povinný podniknúť primerané kroky na to, aby reguloval vystavenie vibráciám.

Akčná hodnota vystavenia (EAV)

Vždy, keď je obsluha stroja vystavená vibráciám A(8) presahujúcim EAV 2,5-krát m/s², zamestnávateľ musí vyhodnotiť riziká prevádzky a zaviesť regulačné opatrenia. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si Smernicu 2002/44/ES a legislatívu členských štátov.

Limitná hodnota vystavenia (ELV)

Pracovníci nesmú byť v žiadnom prípade vystavení hodnotám vyšším ako ELV (5,0 m/s²).

Odporúčania na zníženie vystaveniu vibráciám

Používajte iba elektrické zariadenia s nízkymi vibráciami. Tomuto odporúčaniu by sa mala venovať najväčšia pozornosť. Údaje o vibráciách sa často nachádzajú v technickej dokumentácii výrobcu.

Skráťte čas používania zariadenia. Keďže hodnota A(8) je výsledkom závislosti miery vibrácií a času vystavenia, jednou z možností je skrátiť pracovný čas.

Servis a údržba stroja. Riaďte sa pokynmi výrobcu. Je mimoriadne dôležité vykonávať údržbu na rezacích zariadeniach a rotujúcich častiach, ktoré sa môžu v dôsledku pôsobenia vody vychýliť z rovnováhy.

Výpočet vystavenia vibráciám, ktoré sa prenášajú na horné končatiny

Kalkulátor bol vyvinutý ako pomôcka pri výpočte vystavenia vibráciám a bol vykonaný za nasledovných podmienok:

Ekvivalentná hodnota vibrácií, ahv,eq. Merané podľa normy ISO 5349-1 alebo v súlade s príslušnou normou pre merania vychádzajúcou z normy ISO 5349-1 pre konkrétne elektrické zariadenie.

Bežné denné vystavenie vibráciám, Texp. Doba vystavenia je vždy kratšia ako pracovná doba. V prípade väčšiny elektrických zariadení vychádza odhadovaný Texp z medzinárodnej štúdie (Technická správa CEN – „Zásady pre vyhodnocovanie vystavenia vibráciám prenášaným na horné končatiny, ktoré sa zakladajú na informáciách od výrobcu strojových zariadení“). Pre typy strojov, ktoré nie sú uvedené v tejto správe, sa Texp určí na základe časových štúdií. Pozrite si tabuľku 1.

Vyhodnotenie A(8) je preto platné iba v prípade splnenia týchto podmienok. Ak sa stroj používa v neštandardných pracovných podmienkach alebo ak nie je doba vystavenia relevantná, mali by sa tieto skutočnosti vziať do úvahy pri výpočte A(8).

Návod na použitie

Kalkulátor je rozdelený do dvoch sekcií, z ktorých ľavá sekcia okamžite vygeneruje hodnotu miery vystavenia A(8) pre konkrétne elektrické zariadenie a pri jeho používaní počas 8-hodinového pracovného času.

Pravá sekcia je samotný kalkulátor, ktorý vypočíta čiastkové vystavenie pre konkrétne elektrické zariadenie a aj pre čas používania iný ako 8 hodín. Ak pracovník používa počas pracovnej doby viaceré zariadenia, kalkulátor dokáže vypočítať aj celkovú hodnotu A(8) vystavenia.

Vyberte model elektrického zariadenia. Hodnota A(8) vybraného modelu a jeho hodnota ekvivalentných vibrácií ahv,eq sa objaví vedľa poľa modelu ľavej sekcie. Pole modelu pridá jeden rad pre každý model.

Ak chcete vypočítať novú hodnotu A(8) vystavenia pri použití viacerých elektrických zariadení alebo pre rôzne dĺžky používania zariadenia, zadajte približnú dĺžku doby používania konkrétneho zariadenia do bieleho poľa. Výsledky môžete nájsť v stĺpci pre čiastkovú hodnotu denného vystavenia. Pokiaľ používate viacero zariadení, kalkulátor vypočíta hromadnú hodnotu A(8) vystavenia pre zariadenie počas celej pracovnej doby a zobrazí ju v bunke pod stĺpcom s čiastkovou hodnotou denného vystavenia.

Farby v spodnej časti sa menia v závislosti od hodnoty A(8). Zelená – denná hodnota vystavenia nepresahuje 2,5 m/s². Žltá – denná hodnota vystavenia presahuje akčnú hodnotu vystavenia o 2,5 m/s². Červená – denná hodnota vystavenia presahuje akčnú hodnotu vystavenia o 5 m/s². Ak chcete vymazať všetky bunky a uskutočniť nový výpočet, kliknite na tlačidlo „Vynulovať formulár“.

Výpočet pre zariadenia, ktoré nie sú v zozname

Hodnota A(8) nie je známa

Kalkulátor disponuje aj dvomi možnosťami, ktoré umožňujú zahrnúť iné elektrické zariadenia s prenosom vibrácií na horné končatiny. Najjednoduchšia možnosť je tá, pri ktorej je menovitá hodnota vystavenia A(8) nástroja neznáma.

Vyberte „iný“ zo zoznamu modelov. Ak zvolíte iný kalkulátor, pri výpočte sa automaticky použije bežná doba vystavenia pre konkrétnu skupinu nástrojov. Pozrite si tabuľku 1.

Upravte názov v poli pre model (voliteľné).

Zadajte hodnotu vystavenia A(8) do tretieho stĺpca ľavej sekcie. Následne postupujte podľa pokynov uvedených v časti „Návod na použitie“.

Hodnota A(8) nie je známa.

Ak je hodnota A(8) vystavenia neznáma, musí byť určená ekvivalentná hodnota vibrácií ahv,eq pre každú rukoväť. Ak chcete stanoviť ahv,eq, sú potrebné hodnoty zrýchlenia vibrácií pre každú rukoväť. Ahv sa vypočíta ako druhá odmocnina z aritmetického súčtu druhých odmocnín hodnôt vibrácií ahw nameraných v troch osiach na rukoväti a dodávateľ by túto hodnotu mal udávať.

equation 1: ahw = square root of the sum of a²hwx + a²hwy + a²hwz

(1)

Ekvivalentná hodnota vibrácií ahv,eq je suma miery vibrácií počas rôznych pracovných režimov. Výpočtové tabuľky používajú ahv v kombinácii s trvaním každého prevádzkového režimu ti, aby bolo možné vypočítať ahv,eq. Hodnota ahv,eq musí byť vypočítaná jednotlivo pre každú rukoväť. Keďže sa použije iba najvyššia hodnota rukoväti stroja, táto sa zadá do kalkulátora. Potom je možné z kalkulátora určiť dennú hodnotu vystavenia A(8), ktorá sa zobrazí v ľavej časti kalkulátora. Kalkulátor používa tretiu rovnicu (3) na stanovenie dennej miery vystavenia, ktorá je štandardizovaná na 8-hodinový pracovný čas A(8) pri aplikovaní ekvivalentnej miery vibrácií ahv,eq. a bežného denného vystavenia Texp pre konkrétne zariadenie. Pozrite si tabuľku 1.

Equation 2: ahveq = square root of the sum of 1 divided by T deriva of n by i=1 multipied by a²hvi multiplied by ti

(2)

Equation 3: A(8) = ahveq multiplied by square root of Texp divided by 8

(3)

Vyberte „iný“ zo zoznamu modelov. Ak zvolíte iný kalkulátor, pri výpočte sa automaticky použije bežná doba vystavenia pre konkrétnu skupinu nástrojov. Pozrite si tabuľku 1.

Upravte názov v poli pre model (voliteľné).

Zadajte najvyššiu (maximálnu) hodnotu ahv,qe rukoväti do druhého stĺpca v ľavej časti kalkulátora. Kalkulátor potom určí dennú hodnotu vystavenia A(8), ktorá sa zobrazí v treťom stĺpci v ľavej časti kalkulátora.

Tabuľka 1 – Bežné denné vystavenie vibráciám

Bežné denné vystavenie pri použití jednotlivých elektrických zariadení počas 8-hodinovej pracovnej doby. Z technickej správy CEN „Zásady pre vyhodnocovanie vystavenia vibráciám prenášaným na horné končatiny, ktoré sa zakladajú na informáciách od výrobcu strojových zariadení“.

Typ stroja

Použitie

Bežná expozičná doba

Reťazová píla s ručným úchytom

Odvetvovanie stromov

2,4 hodiny

Prof. reťazové píly < 80 cm³

Ťažba dreva, poľnohospodárstvo, terénne úpravy

3,7 hodiny

Prof. reťazové píly > 80 cm³

Ťažba s ťažkou technikou

3,7 hodiny

Trávne vyžínače

Terénne úpravy

4,0 hodiny

Krovinorezy

Údržba ciest, terénne úpravy

3,5 hodiny

Nožnice na živý plot

Terénne úpravy

3,5 hodiny

Fúkače lístia

Správa mesta

3,0 hodiny

Vyžínače

Terénne úpravy

3,0 hodiny

Rozbrusovacie stroje (ručné)

Stavba

1,0 hodiny

Rozbrusovacie stroje (vozíkové)

Stavba

2,5 hodiny


Poznámka! Stanovené hodnoty bežného denného vystavenia boli otestované v teréne v reprezentatívnych podmienkach. V 90 % testovaných prípadov boli hodnoty denného vystavenia kratšie ako hodnoty v tabuľke. Odhaduje sa, že v 10 % zo skúmaných prípadov boli namerané dlhšie doby trvania vystavenia. Je preto dôležité jednotlivé pracovné úlohy dôkladne analyzovať tak, aby sa dalo stanoviť, či je doba vystavenia dlhšia.

Tabuľka 2 - Časové sekvencie

Časové sekvencie prevádzkových režimov pre reťazové píly a iné elektrické zariadenia, tak ako sú popísané v technickej správe CEN „Zásady pre vyhodnocovanie vystavenia vibráciám prenášaným na horné končatiny, ktoré sa zakladajú na informáciách od výrobcu strojových zariadení“.

Typ stroja

Voľnobeh

Menovité otáčky

Max rýchlosť

Reťazová píla s ručným úchytom

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Prof. reťazové píly < 80 cm³

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Prof. reťazové píly > 80 cm³

1/2 T

1/2 T

Trávne vyžínače

1/2 T

1/2 T

Krovinorezy

1/2 T

1/2 T

Nožnice na živý plot

1/5 T

4/5 T

Fúkače lístia

1/7 T

6/7 T

Vyžínače

1/2 T

1/2 T

Rozbrusovacie stroje (ručné)

1/7 T

6/7 T

Rozbrusovacie stroje (vozíkové)

1/7 T

6/7 T