Pravidlá ochrany osobných údajov

Spoločnosť Husqvarna si veľmi váži Vášho záujmu o spoločnosť a jej produkty. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Napriek tomu si dovoľujeme vám odporučiť, aby ste si predtým, než začnete používať tieto webové stránky a všetky podstránky (spolu ako "Stránky"), starostlivo prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov. V týchto Zásadách ochrany osobných údajov je špecifikované, aký druh informácií spoločnosť Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH alebo spoločnosti patriace do jej skupiny, jej dcérske spoločnosti a pobočky (spoločne ďalej len "HUSQVARNA") alebo tretie strany menom HUSQVARNY zhromažďujú z týchto stránok a aké opatrenia prijímajú na ochranu vašich osobných údajov. Pokiaľ s týmito Zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nemali by ste Stránky používať. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu z času na čas meniť, preto je, prosím, pravidelne sledujte.

Všeobecné informácie

Upozorňujeme, že ak chcete využívať niektoré funkcie alebo aktivity a získať prístup k niektorým našim produktom alebo službám, je nevyhnutné poskytnúť nám prostredníctvom konkrétnych oblastí lokality informácie, ktoré vás identifikujú, ako napríklad vašu e-mailovú adresu, meno, adresu, telefónne číslo a rodné číslo („osobné údaje“). Preto musíte plne pochopiť a jednoznačne súhlasiť so zbieraním, použitím a prenosom takýchto osobných údajov podľa pravidiel a podmienok, ktoré sú stanovené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov.

Zbieranie a použitie osobných údajov a iných informácií o používateľoch

Informácie, ktoré odošlete na lokalitách spoločnosti HUSQVARNA, sú chránené zákonom o ochrane údajov. Osobné údaje zbiera a spravuje spoločnosť HUSQVARNA a používa ich na pomoc pri využití našich produktov a online služieb. Ak nám poskytnete ďalšie osobné údaje, aby ste od nás získali informácie (napríklad brožúry alebo katalógy) tieto údaje zhromažďujeme a uchovávame. Tieto údaje nám pomáhajú splniť vaše požiadavky týkajúce sa informácií. Tieto údaje budú uložené v dostatočne bezpečnom a chránenom prostredí na dobu, ktorú spoločnosť HUSQVARNA potrebuje na zlepšenie komunikácie s vami. Ak si želáte odstrániť niektoré alebo všetky podrobnosti z nášho registra, obráťte sa na spoločnosť Husqvarna [country] na adrese [e-mail address] alebo na našej poštovej adrese [postal address].

Spoločnosť HUSQVARNA vás môže požiadať o ďalšie nepovinné údaje, aby mohla zlepšiť svoje povedomie o svojich zákazníkoch alebo na vedenie priamej marketingovej kampane, alebo aby vás mohla pozvať do súťaží. Na takéto požiadavky o dodatočné informácie môžete odpovedať podľa svojho presvedčenia.

Spoločnosť HUSQVARNA tiež zbiera neosobné údaje o používaní lokality. Tieto informácie sa zbierajú súhrnne a používajú sa výlučne na interné účely na zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti online a uľahčenie navigácie lokality. Spoločnosť HUSQVARNA môže spojiť tieto údaje s osobnými údajmi používateľov, aby zistila, ktorí používatelia pristupujú k určitým materiálom, vďaka čomu môže lokalitu zdokonalovať.

Spoločnosť HUSQVARNA vedome nezbiera osobné údaje detí mladších ako 18 rokov a na takéto osoby ani nezacieľuje svoju webovú lokalitu. Rodičom a opatrovníkom radíme aktívne sa zaujímať o online aktivity a záujmy ich detí.

Prenos osobných údajov

Spoločnosť HUSQVARNA nebude prenášať (okrem z dôvodu presmerovania) osobné údaje, ktoré poskytnete na lokalite, tretím stranám okrem prípadov, keď (a) poskytnete súhlas s takýmto prenosom, (b) to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, (c) je to potrebné na ochranu práv alebo majetku spoločnosti HUSQVARNA, (d) je to potrebné na ochranu osobnej bezpečnosti používateľov lokality, (e) o to požiadajú osoby alebo spoločnosti, s ktorými má spoločnosť HUSQVARNA zmluvy na internú správu lokality alebo podnikov, (f) máme dôvod veriť, že podliehajú zákonu, právnej schéme alebo zmluve, ktoré presadzujú princípy čestného zaobchádzania a náležitú úroveň ochrany osobných údajov. Spoločnosť HUSQVARNA si vyhradzuje právo sa na základe vlastného rozhodnutia kontaktovať s príslušnými orgánmi, ak sa stane svedkom aktivít, ktoré môžu byť nelegálne alebo porušujú podmienky používania stanovené spoločnosťou HUSQVARNA.

Súbory cookies

  1. Stránka môže používať technológiu nazývanú „súbory cookie“. Súbory cookie sú malé textové súbory obsahujúce informácie, ktoré vo Vašom počítači ukladá internetová stránka, ktorú navštívite. Používajú sa ako pomôcka na zabezpečenie lepšej funkčnosti Stránky a na analýzu používania Stránky. Existujú dva druhy súborov cookie: Jeden druh sa používa na „zapamätanie“ informácií, napríklad Vášho užívateľského mena a hesla a ukladá sa do Vášho počítača, pokiaľ sa nerozhodnete „odhlásiť sa“ z predmetnej, Vami vybranej služby. Ak nepoužívate funkciu „Nepožadovať v budúcnosti moje užívateľské meno a heslo“, takéto súbory cookie sa nikdy nebudú ukladať do Vášho počítača.

  2. Druhým typom sú takzvané "session cookie" súbory. Používajú sa napríklad na sledovanie toho, aký jazyk ste si zvolili na internetovej stránke. Počas Vašej návštevy stránky sa takéto súbory cookie dočasne ukladajú do pamäte Vášho počítača. Súbor "session cookie" sa vo Vašom počítači neukladá na dlhý čas a zvyčajne sa vymaže, keď zatvoríte internetový prehliadač. HUSQVARNA dúfa, že používaním takýchto súborov cookie sa lepšie zamerí na prínos relevantných informácií našim návštevníkom.

Ak si neželáte akceptovať pravidlá HUSQVARNA pre používanie súborov cookie, väčšina prehliadačov umožňuje upraviť nastavenie prehliadača tak, aby odmietal súbory cookie. Tým sa však môže obmedziť funkčnosť Stránky a Váš úžitok z nej.
Prečítajte si viac o súboroch cookies používaných na lokalite husqvarna.com

Kvalita

Spoločnosť HUSQVARNA podnikne primerané kroky na zaistenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti zozbieraných osobných údajov. Je však vašou povinnosťou poskytnúť nám osobné údaje, ktoré sú v čase ich zbierania presné, úplné a aktuálne. Ak neskôr zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, nie sú presné, úplné alebo aktuálne, po písomnom upozornení podnikneme vhodné kroky na ich opravu. Tiež máte právo získať informácie o osobných údajoch, ktoré od vás spoločnosť HUSQVARNA zozbierala. Ak chcete získať tieto informácie, pošlite nám poštou podpísanú žiadosť.

Zabezpečenie

Spoločnosť HUSQVARNA nemôže zaručiť, že nedôjde k nepovolenému prístupu, kladie však veľký dôraz na správu zabezpečenia vašich osobných údajov a zabránenie nepovoleného prístupu k týmto údajom. Na takéto zabezpečenie spoločnosť HUSQVARNA využíva vhodnú technológiu a interné procesy.

Iné webové lokality

Lokalita môže obsahovať odkazy na webové lokality tretích strán. Spoločnosť HUSQVARNA nespravuje a nezodpovedá za obsah ani za pravidlá ochrany osobných údajov webových lokalít tretích strán, na ktoré odkazuje táto lokalita. Takéto webové lokality môžu uložiť do vášho počítača vlastné súbory cookies alebo využívať iné spôsoby zbierania a spravovania osobných údajov. Odporúčame vám prečítať si pravidlá ochrany osobných údajov webových lokalít tretích strán skôr, ako ich začnete používať.

Zmeny

Spoločnosť HUSQVARNA si vyhradzuje právo po vlastnom rozhodnutí zmeniť, upraviť, rozšíriť alebo odstrániť ktorúkoľvek časť týchto pravidiel ochrany osobných údajov, či už ide o ich celé znenie alebo niektorú z ich sekcií. K takejto zmene môže dôjsť kedykoľvek a bez upozornenia. Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov budú platné hneď po ich uverejnení na príslušnej lokalite. Ďalším používaním lokality po zverejnení akýchkoľvek zmien pravidiel ochrany osobných údajov vyjadríte svoj súhlas s týmito zmenami.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov boli naposledy zmenené 25. novembra 2014.