Integritetspolicy

Husqvarna uppskattar ditt intresse för vårt produktsortiment. Vi rekommenderar att du noggrant läser denna Integritetspolicy innan du använder denna webbplats och eventuella underordnade webbplatser (tillsammans benämnda ”Webbplatsen”). Denna Integritetspolicy anger vilket slags information Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH och deras koncernföretag, dotterbolag och filialer (tillsammans benämnda HUSQVARNA) eller tredje part å HUSQVARNAS vägnar samlar in från denna Webbplats och vilka åtgärder som vidtas för att skydda dina personuppgifter. Om du inte accepterar denna Integritetspolicy ska du inte besöka denna webbplats. Denna Integritetspolicy kan då och då komma att ändras, så titta igenom den på nytt med jämna mellanrum.

Allmänt

För att kunna använda vissa funktioner och aktiviteter och för att kunna få tillgång till våra produkter och service är det nödvändigt att uppge information som kan identifiera dig, såsom e-postadress, namn, postadress och telefonnummer på vissa delar av webbplatsen. Därför måste du fullt ut förstå och entydigt gå med på insamling, användning och överföring av sådana Personuppgifter enligt de villkor och förutsättningar som anges i denna Integritetspolicy.

Insamling och användning av Personuppgifter och annan användarinformation

Personuppgifter bevaras och administreras av HUSQVARNA och används för att underlätta användningen av våra produkter och/eller webbtjänster. Om du lämnar ytterligare Personuppgifter för att få information tillbaka från oss – exempelvis broschyrer och kataloger – samlar vi in och lagrar dessa uppgifter. Informationen gör det möjligt för oss att svara på din informationsförfrågan. Informationen kommer att lagras i en rimligt säker och skyddad miljö under så lång tid som HUSQVARNA anser att den kommer att förbättra kommunikationen med dig. Om du önskar ta bort vissa av eller alla dina uppgifter från vårt arkiv, ska du kontakta Husqvarna AB.HUSQVARNA kan komma att fråga efter ytterligare icke-obligatorisk information från dig för att kunna förbättra kunskapen om kunderna, för att genomföra direktreklamkampanjer eller för att bjuda in dig till tävlingar. Du avgör själv om du ska besvara sådana förfrågningar efter ytterligare information.

HUSQVARNA samlar också in icke-personlig information om användningen av Webbplatsen. Denna information samlas in kollektivt och används endast för interna syften för att hjälpa oss att förbättra din webbupplevelse och för att underlätta ditt besök på Webbplatsen. HUSQVARNA kan komma att koppla denna information till Personuppgifter för att avgöra vilka användare som får tillgång till vilket material, vilket gör det möjligt för oss att förbättra webbplatsen.

HUSQVARNA samlar inte avsiktligt in några Personuppgifter från barn under 18 år och webbplatsen riktar sig inte till sådana personer. We advise parents and custodians to take an active interest in children’s activities and interests online.

Överföring av Personuppgifter

HUSQVARNA kommer inte att överföra (annat än i routingsyfte) de Personuppgifter du tillhandahåller på Webbplatsen till tredje part, utom (a) om du har gett ditt medgivande; (b) om lagen eller ett juridiskt beslut kräver detta; (c) om det sker i syfte att skydda och försvara HUSQVARNAs rättigheter eller tillgångar; (d) om det sker i syfte att skydda den personliga säkerheten för Webbplatsens användare; (e) om de överförs till personer eller företag med vilka HUSQVARNA har avtalat att utföra den interna driften av Webbplatsen eller vår verksamhet; (f) om vi har skäl att tro att de omfattas av lagstiftning, bindande bestämmelser eller avtal som upprätthåller riktlinjer för rättvis hantering och adekvat skyddsnivå gällande Personuppgifter. HUSQVARNA förbehåller sig rätten att kontakta lämplig myndighet på företagets vägnar om aktiviteter som kan vara olagliga eller som strider mot HUSQVARNAs användarvillkor upptäcks.

Cookies

  1. Webbplatsen kan använda en teknik kallad ”cookies”. Cookies är små textfiler som innehåller information som sparas på datorn av webbsidan som du besöker. De används för att öka Webbplatsens funktionalitet och för att hjälpa oss att analysera användningen av Webbplatsen. Det finns två sorters cookies: den ena sortens cookie används för att ”komma ihåg” information som ditt användarnamn och lösenord och sparas på din dator en viss tid eller så länge du inte bestämmer dig för att ”logga ut” från denna prenumerationstjänst. Om du inte använder funktionen ”Fråga inte efter mitt användarnamn och lösenord i framtiden” kommer sådana cookies aldrig att sparas på din dator.

  2. Den andra sortens cookie används för att hålla reda på exempelvis vilket språk du har valt på webbsidan. Under ditt besök på en webbplats sparas sådana cookies temporärt i datorns minne. En sessionscookie sparas inte länge på din dator och försvinner normalt när du stänger webbläsaren. Genom att använda sådana cookies hoppas vi på HUSQVARNA att bättre kunna rikta relevant information till våra besökare.

Om du inte önskar acceptera HUSQVARNAs användning av cookies, kan du i de flesta webbläsare konfigurera läsaren så att den avvisar cookies genom att ändra inställningarna för läsaren. Dock kan detta begränsa funktionaliteten och din nytta av Webbplatsen.Läs mer om de cookies som Husqvarna använder på husqvarna.se

Kvalitet

HUSQVARNA åtar sig att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att de Personuppgifter vi samlar in från dig är korrekta, fullständiga och aktuella. Du är dock förpliktigad att endast uppge Personuppgifter som är korrekta, kompletta och aktuella vid tiden för insamlandet. Om du vid ett senare tillfälle uppger att de Personuppgifter vi innehar om dig inte är korrekta, kompletta och aktuella kommer vi utifrån ett skriftligt meddelande från dig att vidta nödvändiga åtgärder för att korrigera Personuppgifterna.

Säkerhet

Även om HUSQVARNA inte kan garantera att obehörig åtkomst aldrig kommer att inträffa, kan du vara helt säker på att HUSQVARNA är mycket noga med att upprätthålla säkerheten vad gäller dina Personuppgifter och att förhindra obehörig åtkomst genom användning av rimligt ändamålsenlig teknik och lämpliga interna rutiner.

Andra webbplatser

Webbplatsen kan ha länkar till tredje parts webbplatser.HUSQVARNA har ingen kontroll över, och ansvarar inte för, innehåll eller personuppgiftspraxis som tillhör tredje parts webbplats som länkas till från webbplatsen. Sådana webbplatser kan spara egna cookies på din dator och/eller ha andra rutiner för insamling och hantering av personlig information. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med dessa webbplatsers riktlinjer gällande sekretess innan du använder dessa.

Ändringar

HUSQVARNA förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, när som helst och utan föregående meddelande ändra, göra tillägg i eller ta bort del av denna Integritetspolicy i dess helhet eller del av den. Ändringar i denna Integritetspolicy börjar gälla då de publiceras på Webbplatsen. Ditt fortsatta användande av Webbplatsen efter att någon typ av ändring gjorts i denna Integritetspolicy räknas som ett godkännande av dessa ändringar.Denna Integritetspolicy har senast uppdaterats den 25:e november 2014.